GRAD DUGA RESA|Službene stranice

Zdravstvo

Dom zdravlja Duga Resa

screenshot_12

Specijalna bolnica za produženo liječenje

Specijalna bolnica za produženo liječenje Duga Resa

Bolnica u Duga Resi je sagrađena 1896. godine. 1968. formira se Medicinski centar Duga Resa. Godine 1977. zbog povećanja kapaciteta dograđuje se novi dio bolnice i bolnica djeluje kao opća bolnica. Godine 1994. transformira se Medicinski centar Duga Resa te radi toga bolnica dobiva naziv Specijalna bolnica Gerijatrija.

Od 2004. godine bolnica mijenja naziv u Specijalnu bolnicu za produženo liječenje Duga Resa.

Sada bolnica ima 160 kreveta, od toga 10 palijativnih kreveta.

Specijalna bolnica Duga Resa je registrirana za djelatnost produženog i palijativnog liječenja i specijalističko konzilijarne zdravstvene zaštite.

Djelatnost bolnice obuhvaća liječenje, dijagnostiku, mjere prevencije pojedinih bolesti u sklopu Nacionalnih programa, rehabilitaciju, zdravstvenu njegu, opskrbu lijekovima, boravak i prehranu bolesnika, te palijativnu skrb.

Djelatnosti:

– odjeli produženog liječenja (interna medicina, neurologija i fizikalna medicina i rehabilitacija)

– specijalističke ambulante:

 • opća internistička ambulanta
 • kardiologija s dijagnostikom (UZV srca; ergometrija, holter krvnog tlaka, holter EKG)
 • gastroenterologija s dijagnostikom (UZV abdomena, gastroskopija, kolonoskopija)
 • neurologija s dijagnostikom (UZV karotida, TCD; EMNG; EEG)
 • psihijatrija
 • fizikalna medicina i rehabilitacija; ambulantna i stacionarna fizikalna terapija

– radiologija (RTG, ultrazvučna dijagnostika, citološka dijagnostika)

– medicinsko-biokemijski laboratorij

Dom zdravlja Duga Resa

Dom zdravlja Duga Resa nastao je razdiobom Medicinskog centra Duga Resa na Dom zdravlja Duga Resa i Specijalnu bolnicu za produženo liječenje Duga Resa 1994.godine, te je kao samostalan subjekt dobio rješenje Ministarstva zdravstva o početku rada, i kao takav se upisao pri Trgovačkom sudu u Karlovcu dana 08.srpnja 1994.godine. Osnivač navedene Ustanove je Karlovačka županija.

Sjedište Ustanove je na adresi Bana Josipa Jelačića 4, Duga Resa te je upisom u sudski registar upisan kao ustanova sa predmetom poslovanja-djelatnosti 86.21-Djelatnost medicinske prakse. U okviru registrirane djelatnosti primarne zdravstvene zaštite u Domu zdravlja Duga Resa mogu se i obavljaju sljedeće djelatnosti:

 • obiteljska (opća) medicina
 • zdravstvena zaštita predškolske djece
 • zdravstvena zaštita žena
 • patronažna zdravstvena zaštita
 • sanitetski prijevoz
 • ljekarnička djelatnost
 • palijativna srkb bolesnika
 • dentalna zdravstvena zaštita

Od navedenih registriranih djelatnosti Dom zdravlja Duga Resa obavlja sve navedene djelatnosti, osim za sada palijativne skrbi bolesnika, i to sa zaposlenicima doma zdravlja, koncesionarima i zakupcima. Dom zdravlja Duga Resa ima 40 zaposlenika, 7 koncesionara obiteljske (opće) medicine, 3 koncesionara dentalne medicine, 1 tim ginekologije u koncesiji te 2 zakupca (ljekarnu i zubotehnički laboratorij). Navedene djelatnosti Dom zdravlja Duga Resa osigurava i pruža stanovnicima Grada Duga Resa, kao i stanovnicima bivše Općine Duga Resa odnosno pokriva Općine Barilović, Bosiljevo, Generalski Stol i Netretić, na kojim područjima se također nalaze ambulante obiteljske (opće) i dentalne medicine.

 

Iz područja veterinarske medicine djeluju dvije ambulante, Veterinarska stanica Duga Resa i Veterinarska stanica Vet Plus.

.