GRAD DUGA RESA|Službene stranice

UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN - OBJAVE

ZAKLJUČAK o raspodjeli sredstava Proračuna Grada Duge Rese za 2014. godinu

Na temelju članka 12. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Duge Rese za 2014. godinu (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 11/13) gradonačelnik Grada Duge Rese, dana 31. ožujka 2014. godine donosi

Z A K L J U Č A K o raspodjeli sredstava Proračuna Grada Duge Rese za 2014. godinu, razdjel 005, glava 00501 kt. 38511 – neraspoređeni rashodi do visine proračunske pričuve

Članak 1.

Odobrava se raspodjela sredstava Proračuna Grada Duge Rese za 2014. godinu – razdjel 005, glava 00501, aktivnost A102402 Proračunska zaliha, konto 38511 – 45.500,00 kn proračunske pričuve za nabavu računala ATEL PRO 2014 u iznosu od 5.130,00 kn za potrebe UO za prostorno planiranje, komunalno gospodarstvo, zaštitu okoliša i imovinu.
Iznos od 40.370,00 kn ostaje neraspoređen.

Članak 2.

Ovaj Zaključak stupa na snagu sljedećeg dana od dana donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Grada Duge Rese.

GRADONAČELNIK:
Ivan Baršić, ing.stroj., v.r.

Dokument preuzmite OVDJE