GRAD DUGA RESA|Službene stranice

Urbanistički plan

Urbanistički plan uređenja grada Duge Rese (u nastavku: UPU grada Duge Rese). UPU-om grada Duge Rese se, na temelju Prostornog plana Karlovačke županije (“Županijski glasnik Karlovačke županije” broj 26/01 i 33/01) i Prostornog plana uređenja Grada Duge Rese (“Službeni glasnik Grada Duge Rese” broj 09/05), (u daljnjem tekstu: PPUG Duge Rese), utvrđuje temeljna organizacija prostora, zaštita prirodnih, kulturnih i povijesnih vrijednosti te korištenje i namjena površina na području grada Duge Rese.

UPU grada Duge Rese sadrži način i oblike zaštite i korištenja, uvjete i smjernice za uređenje i zaštitu prostora, mjere za unapređenje i zaštitu okoliša, područja s posebnim prostornim i drugim obilježjima te druge elemente od važnosti za područje grada Duge Rese. UPU-om grada Duge Rese se utvrđuje obveza izrade dokumenata prostornog uređenja za pojedina uža područja unutar obuhvata UPU-a grada Duge Rese.

Gradsko vijeće Grada Duge Rese na 27. sjednici donijelo Odluku o izmjenama i dopunama Urbanističkog plana uređenja Grada Duge Rese dana 28.12.2012.

Gradsko vijeće Grada Duge Rese na 28. sjednici donijelo je Odluku o izmjenama i dopunama Urbanističkog plana uređenja Grada Duge Rese dana 04.05.2020. koju možete preuzeti ovdje.

Važni dokumenti

Urbanistički plan uređenja grada Duge Rese – pročišćeni tekst

Download dokumenta

II. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja grada Duge Rese

Download Dokumenta

Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja grada Duge Rese

Download Dokumenta

Javna rasprava o prijedlogu II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja grada Duge Rese

Download Dokumenta

Urbanistički plan uređenja grada Duge Rese II. izmjene i dopune – prijedlog Plana

Download Dokumenta

KARTE:

UPU Duge Rese_II ID_1

UPU Duge Rese_II ID_2.A

UPU Duge Rese_II ID_2.B

UPU Duge Rese_II ID_2.C

UPU Duge Rese_II ID_2.D

UPU Duge Rese_II ID_3

UPU Duge Rese_II ID_4.A

UPU Duge Rese_II ID_4.B

Tekstualni dio odredbe za provođenje urbanističkog plana uređenja grada Duge Rese
Dowload Dokumenta 

Tekstualni dio Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja grada Duge Rese
Dowload Dokumenta

Grafički dio urbanističkog plana grada Duge Rese

[/tab]Gradsko vijeće na 30.sjednici održanoj 12. veljače 2009. godine donijelo je Odluku o Urbanističkom planu uređenja poslovne zone Gornje Mrzlo Polje.

Urbanistički plan uređenja poslovne zone izradila je tvrtka CPA d.o.o. iz Zagreba.

Važni dokumenti

1. Tekstualni dio UPU Gornje Mrzlo Polje SG 01-09
Download dokumenta,8,5 MB

Grafički dio UPU Gornje Mrzlo Polje