GRAD DUGA RESA|Službene stranice

Udruge

Popis udruga koje imaju sjedište i djeluju na području Grada Duge Rese.

ORGANIZACIJA ADRESA TELEFON PREDSJEDNIK
1. “UDRUGA HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA DOMOVINSKOG RATA DUGA RESA Mrežnička obala 8, D.Resa 098/365-763 Petar Mihalić
2. UDRUGA HRVATSKIH BRANITELJA – DRAGOVOLJACA DOMOVINSKOG RATA (podružnica karlovačka, ogranak Duga Resa) Mrežnička obala 8, D.Resa 047/841-966 Emil Belavić
3. UDRUGA PRIPADNIKA 137. BRIGADE ZBORA NARODNE GARDE / HRVATSKE VOJSKE DUGA RESA Mrežnička obala 6, D.Resa 091/5866572 Ivo Benić
4. “HRVATSKI DOMOBRAN”, UDRUGA RATNIH VETERANA, OGRANAK D.RESA Mrežnička obala 8, D.Resa 047/844-751 Miljenko Vdović
5. UDRUGA HRVATSKOG ČASNIČKOG ZBORA DUGA RESA Mrežnička obala 8, D.Resa 095/350-9214 Marko Benić
6. UDRUGA RATNIH VETERANA 2. GARDIJSKE BRIGADE GROMOVI (podružnica Karlovačke županije) Park dr. F. Tuđmana 2,
D.Resa
098/667569 Milan Valentić
7. UDRUGA ANTIFAŠISTIČKIH BORACA I ANTIFAŠISTA DUGA RESA Jozefinska cesta 34/II, D.Resa  091/549-0215 Ratomir Bošnjak
8. UDRUGA INVALIDA RADA I OSTALIH OSI GRADA DUGA RESA Mrežnička obala 8, D.Resa 047/844-790 Ivan Moguš
9. UDRUGA OBITELJI DJECE I OSOBA S POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU “SUNCE” Park dr. F. Tuđmana 2, D.Resa 091/602-7564 Snježana Božičević
10. UDRUGA ZA MLADE “AGORA” Bana J. Jelačića 30a,
D. Resa
097/679-1040

Roman Grobenski

11. UDRUGA MATICA UMIROVLJENIKA DUGA RESA Jozefa Jeruzalema 2,
D. Resa
098/187-2186 Ana Piškurić
12. “MREŽNICA” – UDRUGA ZA ZAŠTITU POTROŠAČA GRADA DUGE RESE Trg hrv. mučenika 1,
D.Resa
 098/308-281 Branka Bišćan
13. LOVAČKA UDRUGA LOVAC HRVATSKI DRAGOVOLJAC DUGA RESA Park dr. F. Tuđmana 3
D.Resa
 098/279-721 Damir Radinović
14. UDRUGA VINOGRADARA, VINARA I VOĆARA DUGE RESE Park dr. F. Tuđmana 2
D.Resa
099/672-7213 Vladimir Grčić
15. UDRUGA PČELARA “DUGA RESA” Zvečaj 41
D.Resa
091/586-6572 Ivo Benić
16. RADIO KLUB “DUGA RESA” Jozefinska cesta 32
D.Resa
098/940-2009 Damir Petrunić
17. ODRED IZVIĐAČA “SPIDER” DUGA RESA Inzl 4, D.Resa 099/226-9671 Marko Benić
18. MREŽNICA CLASSIC CLUB DUGA RESA Jozefinska 8, D.Resa 047/844-261 Željko Kekić
19. AEROKLUB “DUGA RESA” Jozefinska 30, D.Resa Biserko Spudić
20. UDRUGA ZA DOBROBIT I ZAŠTITU ŽIVOTINJA “ANĐEO – ROCKY” Jozefinska 91, D.Resa 095/858-3763 Olga Grmšek Meštrović
21. DRUŠTVO “NAŠA DJECA JOZEFINA” Mrežnička obala 16, D. Resa 095/814-2843 Daniela Marčetić

2021.

POZIV ZA DODJELU FINANCIJSKIH POTPORA ZA PROGRAMSKE AKTIVNOSTI UDRUGA OD INTERESA ZA GRAD DUGU RESU U 2021. 

Temeljem članka 26. Uredbe o kriterijima, mjerilima  i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN broj 26/15), Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 05/15 i 11/18), članka 62. Statuta Grada Duge Rese (Službeni glasnik Grada Duge Rese 6/18 – pročišćeni tekst, 02/20, 02/21) i Odluke o raspisivanju javnog poziva za dodjelu financijskih potpora za aktivnosti udruga od interesa za Grad Dugu Resu od od 13. travnja 2021. godine (koju možete preuzeti ovdje, gradonačelnik Grada Duge Rese dana 15. travnja 2021. godine raspisuje Poziv za dodjelu financijskih potpora za programske aktivnosti udruga od interesa za Grad Dugu Resu u 2021. godini. Tekst Poziva možete preuzeti ovdje.

Ukupna vrijednost poziva iznosi 45.000,00 kn od čega je iznos od 30.000,00 kn namijenjen za financiranje aktivnosti udruga u kulturi, 5.000,00 kn za financiranje aktivnosti udruga u sportu, a 10.000,00 za financiranje aktivnosti udruga iz drugih područja djelovanja.

Obrasce za prijavu na Poziv možete preuzeti ovdje (u wordu):


Temeljem članka 26. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekta od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15), članka 60. Statuta Grada Duga Rese (Službeni glasnik Grada Duga Rese broj 06/18-pročišćeni tekst, 02/20) i članka 17. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 5/15 kojega možete preuzeti ovdje.) te Odluke o dopuni Pravilnika  o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Službeni glasnik Grada Duga Resa 11/18 koju možete preuzeti ovdje) gradonačelnik Grada Duga Rese dana 11. siječnja 2021. godine donosi Zaključak o osnivanju Povjerenstva za pripremu i provedbu natječaja za financiranje programa/projekata za opće dobro koje provode udruge koji možete pogledajte ovdje.

Zaključak gradonačelnika o usvajanju Godišnjeg plana raspisivanja natječaja u 2021. pogledajte ovdje.

Odluka o izmjeni Godišnjeg plana raspisivanja natječaja u 2021. godini možete preuzeti ovdje, te tabelarni prikaz ovdje.

Godišnji plan 2021. javnog natječaja pogledajte ovdje.

Zaključak o osnivanju Povjerenstva za odlučivanje o prigovorima u 2021.

NATJEČAJ ZA DODJELU FINANCIJSKIH POTPORA ZA PROGRAME/PROJEKTE UDRUGA OD INTERESA ZA GRAD DUGU RESU U 2021. GODINI

Temeljem članka 26. Uredbe o kriterijima, mjerilima  i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN broj 26/15), članka 18. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 05/15 i 11/18) i članka 60. Statuta Grada Duge Rese (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 02/13, 01/15, 06/17, 10/17 i 6/18 – pročišćeni tekst, 02/20) gradonačelnik Grada Duge Rese dana 28. siječnja 2021. godine raspisuje Natječaj za dodjelu financijskih potpora za programe/projekte udruga od interesa za Grad Dugu Resu u 2021. godini. Tekst Natječaja možete preuzeti ovdje.

Ukupna vrijednost natječaja iznosi 195.000,00 kn od čega je iznos od 80.000,00 kn namijenjen za sufinanciranje programa/projekata udruga sukladno Programu javnih potreba u kulturi Grada Duge Rese za 2021. godinu iz područja kulture, a iznos od 115.000,00 kn za sufinanciranje programa/projekata udruga iz ostalih područja djelovanja.

Upute za prijavitelje možete preuzeti ovdje.

OBRASCI KOJI ČINE NATJEČAJNU DOKUMENTACIJU

 1. Obrazac opisa programa/projekta možete preuzeti ovdje.
 2. Obrazac proračuna programa/projekta možete preuzeti ovdje.
 3. Obrazac za ocjenu kvalitete programa/projekta možete preuzeti ovdje.
 4. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja možete preuzeti ovdje.
 5. Obrazac izjave o partnerstvu (ako je primjenjivo) možete preuzeti ovdje.
 6. Obrazac izjave o točnosti i istinitosti podataka možete preuzeti ovdje.
 7. Obrazac životopisa voditelja programa/projekta možete preuzeti ovdje.
 8. Obrazac prijedloga Ugovora možete preuzeti ovdje.

OBRASCI KOJI SE DOSTAVLJAJU NAKON PROVEDBE PROGRAMA/PROJEKTA

 1. Obrazac za opisni izvještaj (nakon provedbe programa/projekta) možete preuzeti ovdje.
 2. Obrazac za financijski izvještaj (nakon provedbe programa/projekta) možete preuzeti ovdje.

OBVEZNI PRILOZI PRIJAVE NA NATJEČAJ

 1. Ispis elektronske stranice sa svim podacima o udruzi iz Registra udruga RH
 2. Izjava  o stanju žiro računa i blagajnički izvještaj na dan 31.12.2020. potpisanu od osobe ovlaštene za zastupanje udruge
 3. Godišnji financijski izvještaj o primicima i izdacima za 2019. godinu
 4. Potvrda Ministarstva financija/Porezne uprave o stanju javnog dugovanja za prijavitelja i partnere iz koje je vidljivo da organizacija nema duga
 5. Uvjerenje nadležnog suda, ne starije od 3 mjeseca, da se ne vodi kazneni postupak protiv osobe ovlaštene za zastupanje prijavitelja i voditelja programa/projekta (prije potpisivanja ugovora o financiranju programa ili projekta)

Rok za prijavu je 30 dana od objave natječaja na web stranici Grada Duge Rese odnosno do 27. veljače 2021. godine.

Temeljem prijedloga Povjerenstva za ocjenjivanje, gradonačelnik je dana 29.03.2021. donio Odluku o dodjeli financijskih potpora za programe/projekte udruga od interesa za Grad Dugu Resu u 2021. koju možete preuzeti ovdje.

NATJEČAJ ZA DODJELU FINANCIJSKIH POTPORA ZA SUFINANCIRANJE PROGRAMA/PROJEKATA UDRUGA OD INTERESA ZA GRAD DUGU RESU  A KOJE SU OSTVARILE FINANCIJSKU POTPORU FONDOVA EU I DRUGIH DONATORSKIH I SPONZORSKIH TIJELA U 2021. GODINI

Temeljem članka 26. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN broj 26/15), članka 18. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 05/15 i 11/18) i članka 60. Statuta Grada Duge Rese (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 02/13, 01/15, 06/17, 10/17 i 6/18 – pročišćeni tekst, 02/20) gradonačelnik Grada Duge Rese dana 28. siječnja 2021. godine raspisuje Natječaj za dodjelu financijskih potpora za sufinanciranje programe/projekte udruga od interesa za Grad Dugu Resu, a koje su ostvarile financijsku potporu fondova EU i drugih donatorskih i sponzorskih tijela u 2021. godini. Tekst Odluke o raspisivanju Natječaja možete preuzeti ovdje a tekst Natječaja možete preuzeti ovdje.

Radi usklađenja s I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada za 2021. donijeta je Odluka o izmjeni Odluke o raspisivanju Natječaja koju možete preuzeti  ovdje, te tekst izmjene Natječaja preuzmite ovdje.

Nakon prvih izmjena i dopuna Proračuna, ukupna vrijednost natječaja iznosi 60.000,00 kn od čega je iznos od 30.000,00 kn namijenjen za sufinanciranje programa/projekata udruga sukladno Programu javnih potreba u kulturi Grada Duge Rese za 2021. godinu iz područja kulture, a iznos od 30.000,00 kn za sufinanciranje programa/projekata udruga iz ostalih područja djelovanja ostaje isti.

Upute za prijavitelje možete preuzeti ovdje.

OBRASCI KOJI ČINE NATJEČAJNU DOKUMENTACIJU
1. Obrazac zahtjeva za dodjelu sredstava možete preuzeti ovdje.
2. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja možete preuzeti ovdje.
3. Obrazac izjave o partnerstvu (ako je primjenjivo) možete preuzeti ovdje
4. Obrazac izjave o točnosti i istinitosti podataka možete preuzeti ovdje.

OBVEZNI PRILOZI PRIJAVE NA NATJEČAJ
1. Obrazac opisa projekta (preslika) ukoliko nije sastavni dio Ugovora
2. Obrazac proračuna projekta (preslika) ukoliko nije sastavni dio Ugovora
3. Potvrda Ministarstva financija/Porezne uprave o stanju javnog dugovanja za prijavitelja i partnere iz koje je vidljivo da organizacija nema duga (Prije potpisivanja ugovora o sufinanciranju programa ili projekta)
4. Uvjerenje nadležnog suda, ne starije od 6 mjeseca, da se ne vodi kazneni postupak protiv osobe ovlaštene za zastupanje prijavitelja udruge (Prije potpisivanja ugovora o sufinanciranju programa ili projekta)

Rok za prijavu na natječaj je do iskorištenosti osiguranih sredstava.

Temeljem prijedloga Povjerenstva za ocjenjivanje, gradonačelnik je dana 29.03.2021. donio Odluku o dodjeli financijskih potpora udrugama od interesa za Grad Dugu Resu, a koje su ostvarile financijsku potporu fondova EU i drugih donatorskih/sponzorskih tijela u 2021. godini koju možete preuzeti ovdje.

2020.

JAVNI POZIV ZA DODJELU FINANCIJSKIH POTPORA ZA AKTIVNOSTI UDRUGA OD INTERESA ZA GRAD DUGU RESU U 2020. 

Temeljem članka 26. Uredbe o kriterijima, mjerilima  i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN broj 26/15), Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 05/15 i 11/18), članka 60. Statuta Grada Duge Rese (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 02/13, 01/15, 06/17, 10/17 i 6/18 – pročišćeni tekst) i Odluke o raspisivanju javnog poziva za dodjelu financijskih potpora za aktivnosti udruga od interesa za Grad Dugu Resu od od 25. veljače 2020. godine (koju možete preuzeti (ovdje), gradonačelnik Grada Duge Rese dana 26. veljače 2020. godine raspisuje Poziv za dodjelu financijskih potpora za aktivnosti udruga od interesa za Grad Dugu Resu u 2020. godini. Tekst Poziva možete preuzeti ovdje.

Ukupna vrijednost poziva iznosi 25.000,00 kn od čega je iznos od 10.000,00 kn namijenjen za financiranje aktivnosti udruga u kulturi, 5.000,00 kn za financiranje aktivnosti udruga u sportu, a 10.000,00 za financiranje aktivnosti udruga iz drugih područja djelovanja.

 


Temeljem članka 26. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekta od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15), članka 60. Statuta Grada Duga Rese (Službeni glasnik Grada Duga Rese broj 06/18-pročišćeni tekst) i članka 17. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 5/15 kojega možete preuzeti ovdje.) te Odluke o dopuni Pravilnika  o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Službeni glasnik Grada Duga Resa 11/18 koju možete preuzeti ovdje) gradonačelnik Grada Duga Rese dana 7. siječnja 2020. godine donosi Zaključak o osnivanju Povjerenstva za pripremu i provedbu natječaja za financiranje programa/projekata za opće dobro koje provode udruge koji možete pogledajte ovdje.

Zaključak gradonačelnika o usvajanju Godišnjeg plana raspisivanja natječaja u 2020. pogledajte ovdje.

Godišnji plan 2020. javnog natječaja pogledajte ovdje.

Zaključak o osnivanju Povjerenstva za odlučivanje o prigovorima u 2020.

Odluku Gradonačelnika o obustavi Javnog poziva za dodjelu financijskih potpora za aktivnosti udruga od interesa za Grad Dugu Resu u 2020. godini koju možete preuzeti ovdje.

Odluku Gradonačelnika o dodjeli financijskih potpora za aktivnosti udruga u 2020. godini možete preuzeti ovdje.


NATJEČAJ ZA DODJELU FINANCIJSKIH POTPORA ZA SUFINANCIRANJE PROGRAMA/PROJEKATA UDRUGA OD INTERESA ZA GRAD DUGU RESU  A KOJE SU OSTVARILE FINANCIJSKU POTPORU FONDOVA EU I DRUGIH DONATORSKIH I SPONZORSKIH TIJELA U 2020. GODINI

Temeljem članka 26. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN broj 26/15), članka 18. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 05/15 i 11/18) i članka 60. Statuta Grada Duge Rese (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 02/13, 01/15, 06/17, 10/17 i 6/18 – pročišćeni tekst) gradonačelnik Grada Duge Rese koji dana 23. siječnja 2020. godine raspisuje Natječaj za dodjelu financijskih potpora za sufinanciranje programe/projekte udruga od interesa za Grad Dugu Resu, a koje su ostvarile financijsku potporu fondova EU i drugih donatorskih i sponzorskih tijela u 2020. godini. Tekst Odluke o raspisivanju Natječaja možete preuzeti ovdje a tekst Natječaja možete preuzeti ovdje.

Ukupna vrijednost natječaja iznosi 40.000,00 kn od čega je iznos od 10.000,00 kn namijenjen za sufinanciranje programa/projekata udruga sukladno Programu javnih potreba u kulturi Grada Duge Rese za 2020. godinu iz područja kulture, a iznos od 30.000,00 kn za sufinanciranje programa/projekata udruga iz ostalih područja djelovanja.

Upute za prijavitelje možete preuzeti ovdje.

OBRASCI KOJI ČINE NATJEČAJNU DOKUMENTACIJU
1. Obrazac zahtjeva za dodjelu sredstava možete preuzeti ovdje
2. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja možete preuzeti ovdje.
3. Obrazac izjave o partnerstvu (ako je primjenjivo) možete preuzeti ovdje
4. Obrazac izjave o točnosti i istinitosti podataka možete preuzeti ovdje.

OBVEZNI PRILOZI PRIJAVE NA NATJEČAJ
1. Obrazac opisa projekta (preslika) ukoliko nije sastavni dio Ugovora
2. Obrazac proračuna projekta (preslika) ukoliko nije sastavni dio Ugovora
3. Potvrda Ministarstva financija/Porezne uprave o stanju javnog dugovanja za prijavitelja i partnere iz koje je vidljivo da organizacija nema duga (Prije potpisivanja ugovora o sufinanciranju programa ili projekta)
4. Uvjerenje nadležnog suda, ne starije od 6 mjeseca, da se ne vodi kazneni postupak protiv osobe ovlaštene za zastupanje prijavitelja udruge ((Prije potpisivanja ugovora o sufinanciranju programa ili projekta)

Rok za prijavu na natječaj je do iskorištenosti osiguranih sredstava.

Temeljem Natječaja Grada za dodjelu financijskih potpora za sufinanciranje programa /projekata udruga od interesa za Grad Dugu Resu, a koje su ostvarile financijsku potporu fondova EU i drugih donatorskih  tijela u 2020. godini od 23. siječnja 2020. godine, na prijedlog  Povjerenstva za ocjenjivanje, Gradonačelnik Grada Duge Rese donio je dana 06. ožujka 2020. Odluku o dodjeli financijskih potpora udruga u  2020. godini koju možete preuzeti ovdje.

Odluku Gradonačelnika o obustavi dijela natječaja za dodjelu financijskih potpora sufinanciranje programa /projekata udruga od interesa za Grad Dugu Resu, a koje su ostvarile financijsku potporu fondova EU i drugih donatorskih  tijela u 2020. godini možete preuzeti ovdje.

Odluku Gradonačelnika o obustavi natječaja za dodjelu financijskih potpora sufinanciranje programa /projekata udruga od interesa za Grad Dugu Resu, a koje su ostvarile financijsku potporu fondova EU i drugih donatorskih i sponzorskih tijela u 2020. godini možete preuzeti ovdje.

Odluku Gradonačelnika o dodjeli financijskih potpora udrugama od  interesa za Grad Dugu Resu, a koje su ostvarile financijsku potporu fondova EU i drugih donatorskih i sponzorskih tijela u 2020. godini možete preuzeti ovdje.


NATJEČAJ ZA DODJELU FINANCIJSKIH POTPORA ZA PROGRAME/PROJEKTE UDRUGA OD INTERESA ZA GRAD DUGU RESU U 2020. GODINI

Temeljem članka 26. Uredbe o kriterijima, mjerilima  i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN broj 26/15), članka 18. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 05/15 i 11/18) i članka 60. Statuta Grada Duge Rese (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 02/13, 01/15, 06/17, 10/17 i 6/18 – pročišćeni tekst) gradonačelnik Grada Duge Rese koji dana 14. siječnja 2020. godine raspisuje Natječaj za dodjelu financijskih potpora za programe/projekte udruga od interesa za Grad Dugu Resu u 2020. godini. Tekst Natječaja možete preuzeti ovdje.

Ukupna vrijednost natječaja iznosi 215.000,00 kn od čega je iznos od 100.000,00 kn namijenjen za sufinanciranje programa/projekata udruga sukladno Programu javnih potreba u kulturi Grada Duge Rese za 2020. godinu iz područja kulture, a iznos od 115.000,00 kn za sufinanciranje programa/projekata udruga iz ostalih područja djelovanja.

Upute za prijavitelje možete preuzeti ovdje.

OBRASCI KOJI ČINE NATJEČAJNU DOKUMENTACIJU

 1. Obrazac opisa programa/projekta možete preuzeti ovdje.
 2. Obrazac proračuna programa/projekta možete preuzeti ovdje..
 3. Obrazac za ocjenu kvalitete programa/projekta možete preuzeti ovdje.
 4. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja možete preuzeti ovdje.
 5. Obrazac izjave o partnerstvu (ako je primjenjivo) možete preuzeti ovdje.
 6. Obrazac izjave o točnosti i istinitosti podataka možete preuzeti ovdje.
 7. Obrazac životopisa voditelja programa/projekta možete preuzeti ovdje.
 8. Obrazac prijedloga Ugovora možete preuzeti ovdje.

OBRASCI KOJI SE DOSTAVLJAJU NAKON PROVEDBE PROGRAMA/PROJEKTA

 1. Obrazac za opisni izvještaj (nakon provedbe programa/projekta) možete preuzeti ovdje.
 2. Obrazac za financijski izvještaj (nakon provedbe programa/projekta) možete preuzeti ovdje.

OBVEZNI PRILOZI PRIJAVE NA NATJEČAJ

 1. Ispis elektronske stranice sa svim podacima o udruzi iz Registra udruga RH
 2. Izjava  o stanju žiro računa i blagajnički izvještaj na dan 31.12.2019. potpisanu od osobe ovlaštene za zastupanje udruge
 3. Godišnji financijski izvještaj o primicima i izdacima za 2018. godinu
 4. Potvrda Ministarstva financija/Porezne uprave o stanju javnog dugovanja za prijavitelja i partnere iz koje je vidljivo da organizacija nema duga
 5. Uvjerenje nadležnog suda, ne starije od 3 mjeseca, da se ne vodi kazneni postupak protiv osobe ovlaštene za zastupanje prijavitelja i voditelja programa/projekta (prije potpisivanja ugovora o financiranju programa ili projekta)

Rok za prijavu je 30 dana od objave natječaja na web stranici Grada Duge Rese odnosno do 13. veljače 2020. godine.

Temeljem provedenog natječaja Grada od 14. siječnja 2020. godine i  prijedloga Povjerenstva za ocjenjivanje prijava programa/projekata  udruga, Gradonačelnik Grada Duge Rese donio je dana 6. ožujka 2020. godine Odluku o dodjeli financijskih potpora za programe/projekte udruga od interesa za Grad Dugu Resu u 2020. godinu koju možete preuzeti ovdje


2019.

FINANCIRANJE UDRUGA 2019.

Temeljem članka 26. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekta od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15), članka 60. Statuta Grada Duga Rese (Službeni glasnik Grada Duga Rese broj 06/18-pročišćeni tekst) i članka 17. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 5/15 kojega možete preuzeti ovdje.) te Odluke o dopuni Pravilnika  o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Službeni glasnik Grada Duga Resa 11/18 koju možete preuzeti ovdje) gradonačelnik Grada Duga Rese dana 7. siječnja 2019. godine donosi Zaključak o osnivanju Povjerenstva za pripremu i provedbu natječaja za financiranje programa/projekata za opće dobro koje provode udruge koji možete pogledajte ovdje.

Izmjena Zaključka gradonačelnika o usvajanju Godišnjeg plana raspisivanja natječaja u 2019. pogledajte ovdje

Izmijenjeni Godišnji plan 2019. javnog natječaja pogledajte ovdje.

Zaključak gradonačelnika o usvajanju Godišnjeg plana raspisivanja natječaja u 2019. pogledajte ovdje.

Godišnji plan 2019. javnog natječaja pogledajte ovdje.

 


NATJEČAJ ZA DODJELU FINANCIJSKIH POTPORA ZA PROGRAME/PROJEKTE UDRUGA OD INTERESA ZA GRAD DUGU RESU U 2019. GODINI


Temeljem članka 26. Uredbe o kriterijima, mjerilima  i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN broj 26/15), članka 18. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 05/15 i 11/18) i članka 60. Statuta Grada Duge Rese (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 02/13, 01/15, 06/17, 10/17 i 6/18 – pročišćeni tekst) gradonačelnik Grada Duge Rese koji dana 14. siječnja 2019. godine raspisuje Natječaj za dodjelu financijskih potpora za programe/projekte udruga od interesa za Grad Dugu Resu u 2019. godini. Tekst Natječaja možete preuzeti ovdje.

Ukupna vrijednost natječaja iznosi 195.000,00 kn od čega je iznos od 80.000,00 kn namijenjen za sufinanciranje programa/projekata udruga sukladno Programu javnih potreba u kulturi Grada Duge Rese za 2019. godinu iz područja kulture, a iznos od 115.000,00 kn za sufinanciranje programa/projekata udruga iz ostalih područja djelovanja.

Upute za prijavitelje možete preuzeti ovdje.

OBRASCI KOJI ČINE NATJEČAJNU DOKUMENTACIJU

 1. Obrazac opisa programa/projekta možete preuzeti ovdje.
 2. Obrazac proračuna programa/projekta možete preuzeti ovdje.
 3. Obrazac za ocjenu kvalitete programa/projekta možete preuzeti ovdje.
 4. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja možete preuzeti ovdje.
 5. Obrazac izjave o partnerstvu (ako je primjenjivo) možete preuzeti ovdje.
 6. Obrazac izjave o točnosti i istinitosti podataka možete preuzeti ovdje.
 7. Obrazac životopisa voditelja programa/projekta možete preuzeti ovdje.
 8. Obrazac prijedloga Ugovora možete preuzeti ovdje.
 9. Obrazac za opisni izvještaj (nakon provedbe programa/projekta) možete preuzeti ovdje.
 10. Obrazac za financijski izvještaj (nakon provedbe programa/projekta) možete preuzeti ovdje.

OBVEZNI PRILOZI PRIJAVE NA NATJEČAJ

 1. Ispis elektronske stranice sa svim podacima o udruzi iz Registra udruga RH
 2. Izjava  o stanju žiro računa i blagajnički izvještaj na dan 31.12.2018. potpisanu od osobe ovlaštene za zastupanje udruge
 3. Godišnji financijski izvještaj o primicima i izdacima za 2017. godinu
 4. Potvrda Ministarstva financija/Porezne uprave o stanju javnog dugovanja za prijavitelja i partnere iz koje je vidljivo da organizacija nema duga
 5. Uvjerenje nadležnog suda, ne starije od 3 mjeseca, da se ne vodi kazneni postupak protiv osobe ovlaštene za zastupanje prijavitelja i voditelja programa/projekta (prije potpisivanja ugovora o financiranju programa ili projekta)

Rok za prijavu je 30 dana od objave natječaja na web stranici Grada Duge Rese odnosno do 13. veljače 2019. godine.

Temeljem provedenog natječaja Grada od 14. siječnja 2019. godine i  prijedloga Povjerenstva za ocjenjivanje prijava programa/projekata  udruga, Gradonačelnik Grada Duge Rese donio je dana 5. ožujka 2019. godine Odluku o dodjeli financijskih potpora za programe/projekte udruga od interesa za Grad Dugu Resu u 2019. godinu koju možete preuzeti ovdje.


JAVNI POZIV ZA DODJELU FINANCIJSKIH POTPORA ZA AKTIVNOSTI UDRUGA OD INTERESA ZA GRAD DUGU RESU U 2019. GODINU


Temeljem članka 26. Uredbe o kriterijima, mjerilima  i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN broj 26/15), Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 05/15 i 11/18) i članka 60. Statuta Grada Duge Rese (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 02/13, 01/15, 06/17, 10/17 i 6/18 – pročišćeni tekst) gradonačelnik Grada Duge Rese koji dana 17. siječnja 2019. godine raspisuje Poziv za dodjelu financijskih potpora za aktivnosti udruga od interesa za Grad Dugu Resu u 2019. godini. Tekst Poziva možete preuzeti ovdje.

Ukupna vrijednost natječaja iznosi 30.000,00 kn od čega je iznos od 15.000,00 kn namijenjen za sufinanciranje aktivnosti udruga u kulturi, 5.000,00 kn za sufinanciranje aktivnosti udruga u sportu, a 10.000,00 za sufinanciranje aktivnosti udruga iz drugih područja djelovanja (sukladno točki III. Poziva)

Odluka o izmjeni poziva za dodjelu financijskih potpora za aktivnosti udruga od interesa za Grad Dugu Resu u 2019.

Temeljem izmjena Godišnjeg plana raspisivanja javnih natječaj i poziva te sukladno prvim izmjenama i dopunama Proračuna grada za 2019. godinu povećana su sredstva koje se dodjeljuju za programe/projekte udruga putem Javnog poziva za dodjelu financijskih potpora za aktivnosti udruga od interesa za Grad Dugu Resu od 17. siječnja 2019. godine koji je otvoren do iskorištenosti sredstava. Povećana su sredstva za sufinanciranje aktivnosti udruga u kulturi sa 15.000,00 kn na 30.000,00 kn i sredstva za aktivnosti udruga iz ostalih područja djelovanja sa 10.000,00 kn na 15.000,00 kn te ukupna vrijednost ovog Javnog poziva iznosi 50.000,00 kn.

 

OBRASCI PRIJAVE

Obrazac prijave možete preuzeti ovdje

Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja možete preuzeti ovdje

Obrazac izjave o točnosti i istinitosti podataka možete preuzeti ovdje

PRIVREMENA OBUSTAVA DIJELA JAVNOG POZIVA ZA DODJELU FINANCIJSKIH POTPORA ZA AKTIVNOSTI UDRUGA OD INTERESA ZA GRAD DUGU RESU U 2019. GODINI

Grad Duga Resa privremeno obustavlja zaprimanje pisanih prijedloga po Javnom pozivu za dodjelu financijskih potpora za aktivnosti udruga od  interesa za Grad Dugu Resu u 2019. godini od 17. siječnja 2019. godine.

Privremena obustava odnosi se na aktivnosti udruga koje djeluju u  području socijalnih usluga, humanitarne djelatnosti, zaštite i  promicanje prava OSI, djece s teškoćama u razvoju, starijih i nemoćnih  osoba, zaštita, briga i neformalno obrazovanje djece i mladih, zaštita  okoliša i prirode i održivi razvoj, promicanje vrijednosti Domovinskog  rata i antifašizma i zaštita potrošača.

Razlog obustave je velik broj zaprimljenih pisanih prijedloga na poziv trajnog modaliteta. Ova obustava nastupa dana 04. veljače 2019. godine.

Odluku Gradonačelnika o privremenoj obustavi dijela Javnog poziva za dodjelu financijskih potpora za aktivnosti udruga od  interesa za Grad Dugu Resu u 2019. godini možete preuzeti ovdje.

Odluku Gradonačelnika o obustavi dijela Javnog poziva za dodjelu financijskih potpora za aktivnosti udruga od  interesa za Grad Dugu Resu u 2019. godini možete preuzeti ovdje.

Odluku gradonačelnika o dodjeli financijskih potpora za aktivnosti udruga u 2019. godini možete preuzeti ovdje.

 

UKIDANJE PRIVREMENE OBUSTAVE ZAPRIMANJA PISANIH PRIJEDLOGA UDRUGA

Grad Duga Resa ukida privremenu obustavu zaprimanja pisanih prijedloga udruga po Javnom pozivu za dodjelu financijskih potpora za aktivnosti udruga od interesa za Grad Dugu Resu od 17. siječnja 2019. godine koji se odnosi na aktivnosti udruga koje djeluju u području socijalnih usluga, humanitarne djelatnosti, zaštite i promicanja prava OSI, djece s teškoćama u razvoju, starijih i nemoćnih osoba, zaštita, briga i neformalno obrazovanje djece i mladih, zaštita okoliša i prirode i održiv razvoj, promicanje vrijednosti Domovinskog rata i antifašizma te zaštite potrošača.

Odluku Gradonačelnika o stavljanju van snage Odluke o privremenoj obustavi dijela Javnog poziva za dodjelu financijskih potpora za aktivnosti udruga od interesa za Grad Dugu Resu u 2019. godini možete preuzeti ovdje

Javni poziv ostaje otvoren do iskorištenosti sredstava odnosno Javni poziv od 06.12.2019. godine je Odlukom gradonačelnika obustavljen zbog iskorištenosti svih sredstava. Odluku o obustavi javnog poziva za dodjelu financijskih potpora za aktivnosti udruga od interesa za Grad Dugu Resu u 2019. godini možete preuzeti ovdje.


Temeljem članka 60. Statuta Grada Duge Rese (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 02/13, 1/15, 6/17, 10/17, 2/18 i 6/18 – pročišćeni tekst), članka 33. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 05/15 i 11/18) i Javnog poziva za dodjelu financijskih potpora za aktivnosti udruga od interesa za Grad Dugu Resu u 2019. godini od 17. siječnja 2019. godine, Gradonačelnik Grada Duge Rese dana:

 • 24. siječnja 2019. godine donosi Odluku o dodjeli financijske potpore udruzi “Mrežnica” u 2019. godini koju možete preuzeti ovdje.
 • 11. veljače 2019. godine donosi Odluku o dodjeli financijskih potpora za aktivnosti udruga u 2019. godini koju možete preuzeti ovdje.
 • 19. lipnja 2019. godine donosi Odluku o dodjeli financijske potpore udruzi “MFF Karlovac” u 2019. godini koju možete preuzeti ovdje.
 • 01. srpnja 2019. godine donosi Odluku o dodjeli financijske potpore udruzi “Karlovački tamburaški orkestar” u 2019. godini koju možete preuzeti ovdje
 • 28. kolovoza 2019. godine donosi Odluku o dodjeli financijske potpore udruzi “USKA” u 2019. godini koju možete preuzeti ovdje.
 • 06. prosinca 2019. godine donosi Odluke o dodjeli financijskih potpora za aktivnosti udruga u 2019. godini koju možete preuzeti ovdje i ovdje.

NATJEČAJ ZA DODJELU FINANCIJSKIH POTPORA ZA SUFINANCIRANJE PROGRAMA/PROJEKATA UDRUGA OD INTERESA ZA GRAD DUGU RESU, A KOJE SU OSTVARILE FINANCIJSKU POTPORU FONDOVA EU I DRUGIH DONATORSKIH TIJELA U 2019. GODINI

Temeljem članka 26. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN broj 26/15), članka 18. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 05/15 i 11/18) i članka 60. Statuta Grada Duge Rese (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 02/13, 01/15, 06/17, 10/17 i 6/18 – pročišćeni tekst) gradonačelnik Grada Duge Rese koji dana 22. siječnja 2019. godine raspisuje Natječaj za dodjelu financijskih potpora za sufinanciranje programe/projekte udruga od interesa za Grad Dugu Resu, a koje su ostvarile financijsku potporu fondova EU i drugih donatorskih tijela u 2019. godini. Tekst Natječaja možete preuzeti ovdje.

Ukupna vrijednost natječaja iznosi 40.000,00 kn od čega je iznos od 10.000,00 kn namijenjen za sufinanciranje programa/projekata udruga sukladno Programu javnih potreba u kulturi Grada Duge Rese za 2019. godinu iz područja kulture, a iznos od 30.000,00 kn za sufinanciranje programa/projekata udruga iz ostalih područja djelovanja.

Upute za prijavitelje možete preuzeti ovdje.

OBRASCI KOJI ČINE NATJEČAJNU DOKUMENTACIJU
1. Obrazac zahtjeva za dodjelu sredstava možete preuzeti ovdje
2. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja možete preuzeti ovdje.
3. Obrazac izjave o partnerstvu (ako je primjenjivo) možete preuzeti ovdje.
4. Obrazac izjave o točnosti i istinitosti podataka možete preuzeti ovdje.

OBVEZNI PRILOZI PRIJAVE NA NATJEČAJ
1. Obrazac opisa projekta (preslika) ukoliko nije sastavni dio Ugovora
2. Obrazac proračuna projekta (preslika) ukoliko nije sastavni dio Ugovora
3. Potvrda Ministarstva financija/Porezne uprave o stanju javnog dugovanja za prijavitelja i partnere iz koje je vidljivo da organizacija nema duga (Prije potpisivanja ugovora o sufinanciranju programa ili projekta)
4. Uvjerenje nadležnog suda, ne starije od 6 mjeseca, da se ne vodi kazneni postupak protiv osobe ovlaštene za zastupanje prijavitelja udruge ((Prije potpisivanja ugovora o sufinanciranju programa ili projekta)

Rok za prijavu na natječaj je do iskorištenosti osiguranih sredstava.

Odluka o obustavi dijela natjecaja za dodjelu financijskih potpora za sufinanciranje programa/projekata udruga koje su ostvarile financijsku potporu fondova EU i drugih donatorskih tijela u 2019. godini

Temeljem Natječaja Grada za dodjelu financijskih potpora za sufinanciranje programa /projekata udruga od interesa za Grad Dugu Resu, a koje su ostvarile financijsku potporu fondova EU i drugih donatorskih  tijela u 2019. godini od 22. siječnja 2019. godine, na prijedlog  Povjerenstva za ocjenjivanje, Gradonačelnik Grada Duge Rese donio je dana 16. listopada 2019. Odluku o dodjeli financijskih potpora udruga u  2019. godini koju možete preuzeti ovdje.

Temeljem Natječaja Grada za dodjelu financijskih potpora za sufinanciranje programa /projekata udruga od interesa za Grad Dugu Resu, a koje su ostvarile financijsku potporu fondova EU i drugih donatorskih  tijela u 2019. godini od 22. siječnja 2019. godine, na prijedlog  Povjerenstva za ocjenjivanje, Gradonačelnik Grada Duge Rese donio je dana 05. ožujka 2019. Odluku o dodjeli financijskih potpora udruga u  2019. godini koju možete preuzeti ovdje


POZIV ZA DODJELU FINANCIJSKIH POTPORA ZA AKTIVNOSTI UDRUGA U SKLOPU MANIFESTACIJA GRIN FEST I LJETO NA MREŽNICI U 2019.


Grad Duga Resa objavljuje dana 31.05.2019. poziv za dodjelu financijskih potpora za aktivnosti udruga u sklopu manifestacija Grin fest i Ljeto na Mrežnici u 2019.

Tekst poziva možete preuzeti ovdje.

Udruge svoje programe prijavljuju na obrascu prijave koji možete preuzeti ovdje.

Uz prijavu udruge popunjavaju izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja koji možete preuzeti ovdje kao i izjavu o točnosti i istinosti podataka koju možete preuzeti ovdje.

Ukoliko postoje partneri u programu potrebno je ispuniti izjavu o partnerstvu koju možete preuzeti ovdje.

Rok za dostavu prijedloga programa udruga je 10. lipnja 2019. godine.


FINANCIRANJE UDRUGA 2018.

FINANCIRANJE UDRUGA 2018.


Temeljem članka 26. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekta od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15), članka 60. Statuta Grada Duga Rese (Službeni glasnik Grada Duga Rese br. 02/13, 01/15, 06/17 i 10/17) i članka 17. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 5/15 kojega možete preuzeti ovdje.) gradonačelnik Grada Duga Rese dana 4. siječnja 2018. godine donosi Zaključak o osnivanju Povjerenstva za pripremu i provedbu natječaja za financiranje programa/projekata za opće dobro koje provode udruge koji možete pogledajte OVDJE

Zaključak gradonačelnika o usvajanju Godišnjeg plana raspisivanja natječaja u 2018. pogledajte OVDJE

Gradonačelnik je dana 7. rujna 2018. donio Odluku o izmjeni Godišnjeg plana raspisivanja javnih natječaja za financiranje programa i projekata za opće dobro koje provode udruge u 2018. godini koju možete preuzeti OVDJE.

Godišnji plan 2018. javnog natječaja pogledajte OVDJE


NATJEČAJ ZA DODJELU FINANCIJSKIH POTPORA ZA SUFINANCIRANJE UDRUGA OD INTERESE ZA GRAD DUGU RESU KOJE SVOJE PROGRAME/PROJEKTE APLICIRAJU NA NATJEČAJE FONDOVA EU I DRUGE DONATORSKE NATJEČAJE U 2018. GODINI


Temeljem provedenog natječaja za dodjelu financijskih potpora za sufinanciranje udruga od interesa za Grad Dugu Resu koje svoje  programe/projekte apliciraju na natječaje fondova EU i druge donatorske natječaje u 2018. godini koji je bio otvoren od 12. rujna do 12. listopada 2018. godine, Gradonačelnik Grada Duge Rese donio je Odluku o dodjeli financijske potpore čiji tekst možete pogledati ovdje.

Ova odluka dostaviti će se udrugama koje su podnijele prijavu na natječaj i ostvarile pravo na dodjelu financijske potpore u 2018. godini putem e-maila navedenog u prijavi.


 

NATJEČAJ ZA DODJELU FINANCIJSKIH POTPORA ZA PROGRAME/PROJEKTE UDRUGA OD INTERESA ZA GRAD DUGU RESU U 2018. GODINI


Temeljem natječaja za dodjelu financijskih potpora za programe/projekte udruga sa sjedištem na području Grada Duge Rese, gradonačelnik Grada Duge Rese donio je dana 07. ožujka 2018. godine Odluku o dodjeli financijskih potpora za programe/projekte udruga od interesa za Grad u 2018. godini. Tekst Odluke možete preuzeti ovdje.

Ova odluka dostaviti će se također udrugama koje su podnijele prijavu na natječaj putem e-mail-a navedenog u prijavi.

Udrugama koje su nezadovoljne Odlukom, omogućeno je pravo na prigovor. Prigovor se može podnijeti isključivo na natječajni postupak te eventualno bodovanje nekog kriterija s 0 bodova. Prigovor se ne može podnijeti na Odluku o neodobravanju sredstava ili na visinu dodijeljenih sredstava.

Prigovori se podnose Povjerenstvu za odlučivanje o prigovorima koje je imenovano Zaključkom gradonačelnika koju možete preuzeti ovdje.

Udruge s područja Grada koje su ostvarile pravo na novčanu potporu po natječaju Grada od 04. siječnja 2018. godine dužne su sukladno sklopljenom Ugovoru o financijskoj potpori za 2018. godinu dostaviti Izvještaj o provedbi programa/projekta koji se sastoji od opisnog i financijskog dijela.

Opisni izvještaj provedbe programa/projekta potrebno je popuniti na obrascu koji možete preuzeti ovdje

Financijski izvještaj provedbe projekta potrebno je popuniti na obrascu koji možete preuzeti ovdje.

FINANCIRANJE UDRUGA 2017.

Temeljem članka 26. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekta od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15), članka 60. Statuta Grada Duga Rese (Službeni glasnik Grada Duga Rese br. 02/13, i članka 17. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 5/15) gradonačelnik Grada Duga Rese dana 10. siječnja 2017. godine donosi Zaključak o osnivanju Povjerenstva za pripremu i provedbu natječaja za financiranje programa/projekata za opće dobro koje provode udruge.

Zaključak zamjenika gradonačelnika koji obnaša dužnost gradonačelnika o osnivanju Povjerenstva za pripremu i provedbu natječaja u 2017. godini pogledajte OVDJE

Zaključak zamjenika gradonačelnika koji obnaša dužnost gradonačelnika o usvajanju Godišnjeg plana raspisivanja natječaja u 2017. pogledajte OVDJE

Godišnji plan 2017. javnog natječaja pogledajte OVDJE

Na području Grada Duga Rese djeluje dvadesetak udruga građana od kojih je većina ima sjedište u Gradu Duga Resi, a nekoliko djeluju na području Karlovačke županije. To su:

ORGANIZACIJA

ADRESA

TELEFON

PREDSJEDNIK

1.

“UDRUGA HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA DOMOVINSKOG RATA DUGA RESA

Mrežnička obala 8, D.Resa

098/365-763

Petar Mihalić

2.

UDRUGA HRVATSKIH BRANITELJA – DRAGOVOLJACA DOMOVINSKOG RATA (podružnica karlovačka, ogranak Duga Resa)

Mrežnička obala 8, D.Resa

841-966

Emil Belavić

3.

UDRUGA PRIPADNIKA 137. BRIGADE ZBORA NARODNE GARDE / HRVATSKE VOJSKE DUGA RESA

Mrežnička obala 6, D.Resa

091/5866572

Ivo Benić

4.

“HRVATSKI DOMOBRAN”, UDRUGA RATNIH VETERANA, OGRANAK D.RESA

Mrežnička obala 8, D.Resa

844-751

Nikola Katić

5.

UDRUGA HRVATSKOG ČASNIČKOG ZBORA DUGA RESA

Mrežnička obala 8, D.Resa

095/350-9214

Marko Benić

6.

UDRUGA RATNIH VETERANA 2. GARDIJSKE BRIGADE GROMOVI (podružnica Karlovačke županije)

Park dr. F. Tuđmana 2

098/667569

Milan Valentić

7.

UDRUGA ANTIFAŠISTIČKIH BORACA I ANTIFAŠISTA DUGA RESA

Jozefinska cesta 34/II,D.Resa

 091/549-0215

Ratomir Bošnjak

8.

UDRUGA INVALIDA RADA I OSTALIH OSI GRADA DUGA RESA

Mrežnička obala 8, D.Resa

844-790

Ivan Moguš

9.

UDRUGA SLIJEPIH KARLOVAČKE ŽUPANIJE

Strossmayerov trg 2, Karlovac

411-436

Vlatko Golac

10.

UDRUGA OBITELJI DJECE I OSOBA S POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU “SUNCE”

Park dr. F. Tuđmana 2

091/602-7564

Snježana Božičević

11. UDRUGA ZA MLADE “AGORA” Jozefinska cesta 4, D. Resa 095/821-2326
Daniela Marčetić

12.

UDRUGA MATICA UMIROVLJENIKA DUGA RESA

Jozefa Jeruzalema 2, D. Resa

098/187-2186

Ana Piškurić

13.

“MREŽNICA” – UDRUGA ZA ZAŠTITU POTROŠAČA GRADA DUGE RESE

Trg hrv. mučenika 1, D.Resa

 098/308-281

Branka Bišćan

14.

LOVAČKA UDRUGA LOVAC HRVATSKI DRAGOVOLJAC DUGA RESA

Park dr. F. Tuđmana 3

 098/279-721

Damir Radinović

15.

UDRUGA VINOGRADARA, VINARA I VOĆARA DUGE RESE

Park dr. F. Tuđmana 2

099/672-7213

Vladimir Grčić

16.

UDRUGA PČELARA “DUGA RESA”

Zvečaj 41

091/586-6572

Ivo Benić

17.

RADIO KLUB “DUGA RESA”

Jozefinska cesta 32

098/940-2009

Damir Petrunić

18.

ODRED IZVIĐAČA “SPIDER” DUGA RESA

Inzl 4, D.Resa

099/226-9671

Marko Benić

19.

MREŽNICA CLASSIC CLUB DUGA RESA

Jozefinska 8, D.Resa

844-261

Željko Kekić

Pregled doznačenih sredstava u 2011.i 2012. godini preuzmite ovdje.

FINANCIRANJE UDRUGA 2016.

Temeljem članka 26. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekta od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15), članka 60. Statuta Grada Duga Rese (Službeni glasnik Grada Duga Rese br. 02/13) i članka 17. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 5/15) gradonačelnik Grada Duga Rese dana 11. siječnja 2016. godine donosi Zaključak o osnivanju Povjerenstva za pripremu i provedbu natječaja za financiranje programa/projekata za opće dobro koje provode udruge.

Zaključak gradonačelnika o osnivanju Povjerenstva za odlučivanje o prigovorima preuzmite ovdje.

Odluku o dodjeli financijskih potpora za programe/projekte udruga od interesa za Grad Dugu Resu u 2016. godini preuzmite ovdje

Tablični prikaz pogledajte OVDJE

Zaključak gradonačelnika Povjerenstvo pogledajte OVDJE

Zaključak gradonačelnika uz Godišnji plan pogledajte OVDJE

FINANCIRANJE UDRUGA 2015.

U cilju pružanja potpore radu udrugama na području Grada Duge Rese, a temeljem Odluke o raspisivanju natječaja za dodjelu financijskih potpora za programa/projekte udruga od interesa za Grad Dugu Resu u 2015. godini, Gradonačelnik je dana 15. travnja 2015. godine donio Odluku o dodjeli financijskih potpora za programe/projekte udruga u 2015. godini čiji tekst možete pročitati ovdje.

FINANCIRANJE UDRUGA 2014.

            

Na temelju članka 60. Statuta Grada Duge Rese (Službeni glasnik Grada Duge Rese br. 02/13), članka 7. Programa javnih potreba u kulturi Grada Duge Rese za 2014. godinu (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 12/13)  i Odluke o raspisivanju natječaja za dodjelu financijskih potpora za programe udruga koje su od interesa za Grad Dugu Resu u 2014. godini (Službeni glasnik Grada Duge Rese br. 01/13)  Gradonačelnik Grada Duge Rese dana  14. travnja  2014. godine donosi sljedeću

 

O D L U K U

o  dodjeli financijskih sredstava udrugama civilnog društva s područja

 Grada Duge Rese u 2014. godini

 

                                                                   Članak 1.

Odobrava se korištenje sredstava proračuna Grada Duge Rese za 2014. godinu razdjel 003, glava 00307, Program javnih potreba u kulturi P1007, T 100704  – Programi udruga u kulturi s područja Grada Duge Rese – natječaj,  kako slijedi:

 

 

NATJEČAJ ZA PROJEKTE UDRUGA U KULTURI U 2014. GODINI

Red br.

Naziv

 udruge

Skraćeni naziv

projekta

Područje

Odobreni iznos

Namjena sredstava

1.

KUD „Sv. Juraj“ Duga Resa Promicanjem folklorne umjetnosti sačuvajmo kulturnu baštinu

kultura

20.000,00 kn

Troškovi priprema, organizacije i održavanje folklornih nastupa na manifestacijama Grada i šire

2.

Limena glazba Duga Resa

Limena glazba Duga Resa

kultura

20.000,00 kn

Troškovi priprema, organizacije i održavanje muzičkih nastupa na manifestacijama Grada i šire

3.

Udruga za promicanje kulture i umjetnosti Kunstbunker, Duga Resa

Kunstbunker djelovanje Duga Resa

kultura

20.000,00 kn

Troškovi priprema, organizacije i održavanje festivala i izložbi  na manifestacijama Grada i šire

4.

Ženski pjevački zbor “Vile”, Duga Resa

Promoviranje glazbene kulture

kultura

20.000,00 kn

Troškovi priprema, organizacije i održavanje glazbenih nastupa na manifestacijama Grada i šire
  UKUPAN IZNOS DODIJELJENIH POTPORA

80.000,00 kn

 

 

Članak 2.

 

Odobrava se korištenje sredstava proračuna Grada Duge Rese za 2014. godinu  razdjel 003, glava 00307, Program P1012, T 101201  – Programi udruga s područja Grada – natječaj,  kako slijedi:

NATJEČAJ ZA PROJEKTE OSTALIH UDRUGA OD INTERESA ZA GRAD DUGU RESU U 2014.

Red. br.

Naziv
udruge

Skraćeni naziv
projekta

Područje

Odobreni

iznos

Namjena

sredstava

1.

Udruga Hrvatskog časničkog zbora Duga Resa

Monografija o 137.

brigadi HV ZNG

branitelji Domovinskog rata i borci II.svj.rata

3.000,00 kn

Troškovi izrademonografije o 137.brigadi HV

2.

Udruga hrvatskih branitelja – dragovoljaca Domovinskog rata – ogranak Duge Rese

Kolona sjećanja

Vukovar 2014.

branitelji Domovinskog rata i borci II.svj.rata

1.000,00 kn

Troškovi sudjelovanja ukoloni sjećanja Vukovar 2014.

3.

Udruga ratnih veterana 2. gardijske brigade Gromovi, podružnica KŽ

GROM 2014.

branitelji Domovinskog rata i borci II.svj.rata

1.000,00 kn

Troškovi kupnje vijenacai lampiona prilikomobilježavanje prigodnihdatuma

4.

Udruga pripadnika 137. brigade ZNG/HV Duga Resa

Monografija o 137.

brigadi HV ZNG

branitelji Domovinskog rata

i borci II.svj.rata

3.000,00 kn

Troškovi izrade monografijeo 137. brigadi HV

5.

Udruga ratnih veterana Hrvatske „Hrvatski domobran“ – ogranak Duga Resa

Održavanje spomen

obilježja u sv. Petru,

na Todorovom Brdu

i Novigradu na Dobri

branitelji Domovinskog

rata i borci II.svj.rata

2.000,00 kn

Troškovi održavanjaspomen obilježja u sv. petru,kupnja vijenaca i lampiona

6.

Udruga antifašističkih boraca i antifašista Duga Resa

Popularizacija

antifašističkog pokreta

branitelji Domovinskog

rata i borci II.svj.rata

2.000,00 kn

Kupnja vijenaca isvijeća prigodomobilježavanja prigodnih datuma

7.

Udruga invalida rada Grada Duge Rese

Osnaživanje kapaciteta

rada udruge

Zdravlje i socijalno- humanitarna zaštita i skrb

60.000,00 kn

Sufinanciranje projekatakoje provodi Min.soc.politike i mladih i HZZ

8.

Energetičko ekološka udruga „Vitez Georg“ Duga Resa

Praktična primjena

korištenja topline

iz otpada kao obnovljivog

izvora energije

Tehnička kultura

i informatika

2.000,00 kn

Organiziranje stručnihpredavanja i sudjelovanje u izradi elaborata

9.

Radio klub „Duga Resa“

POKUPLJE 2014.

Tehnička kultura

i informatika

3.000,00 kn

Organiziranje i sudjelovanjena radioamaterskom UKVnatjecanju u Dugoj Resi

10.

LU Lovac hrvatski dragovoljac

Lovstvo – turizam

Zaštita okoliša,

održiv razvoj

i kvaliteta života

1.000,00 kn

Organizacija predavanja začlanove i  obilježavanjeprigodnih datuma

11.

Udruga pčelara Duga Resa

Popularizacija i

razvoj pčelarstva

Zaštita okoliša,

održiv razvoj

i kvaliteta života

1.000,00 kn

Edukacija članova,organiziranje predavanja zagrađane

12.

Odred izviđača “Spider”,
Duga Resa

Mladi – priroda – ekologija

Djeca i mladi,

održiv razvoj

i kvaliteta života

4.000,00 kn

Organizacija logorovanja ipredavanja za članove tetakmičenja

13.

HPD Vinica Duga Resa

Dani hrvatskih planinara

Zaštita okoliša,

održiv razvoj i

kvaliteta života

12.000,00 kn

Organizacija Dana hrvatskihplaninara podpokroviteljskompredsjednika RH

14.

Klub podvodnih aktivnosti “Vodomar” Duga Resa

Naša rijeka uvijek čista

Zaštita okoliša,

održiv razvoj i kvaliteta

života

8.000,00

Troškovi ekološke akcije ikupnja digitalnog fotoaparata

15.

Udruga za zaštitu potrošača grada Duge Rese „Mrežnica“

Djeca kao potrošači 2

Djeca i mladi

1.000,00 kn

Održavanje predavanja zaučenike po školama

16.

Konjički klub „Zlatna potkova“

Nabava opreme

Djeca i mladi

1.000,00 kn

Vožnja djece kočijom za Dangrada

17.

Udruga obitelji djece i osoba s poteškoćama u razvoju “Sunce”, Duga Resa

Terapijsko plivanje

Zdravlje i socijalno-

humanitarna zaštita i skrb

5.000,00 kn

Program  terapijskogplivanja
UKUPAN IZNOS DODIJELJENIH POTPORA   

110.000,00 kn

 

Članak 3.

 

Ovlašćuje se  gradonačelnik na zaključivanje ugovora o financijskoj potpori kojim će se regulirati međusobni odnosi, prava i obveze u vezi realizacije dodijeljenih sredstava (dinamika, visina, rok i način isplate potpore, rok provedbe, način i dinamika izvješćivanja o provođenju programa i utrošku sredstava, te obveze udruge u slučaju nenamjenskog trošenja potpore i dr.).

Nakon provedenog programa/projekta udruge su obvezne dostaviti Izvješće o provedenom projektu koji se sastoji od opisnog i financijskog dijela uz predočenje dokaza o utrošku sredstava tj. presliku računa i izvatka sa žiro računa korisnika iz kojeg je vidljivo da su doznačena sredstva utrošena za odobrenu svrhu i namjenu.

 

                                                                  Članak 4.

 

Ova odluka  stupa na snagu sljedećeg dana od dana donošenja, a objaviti će se  u „Službenom glasniku Grada Duge Rese“.

 

 

                                                                                                               GRADONAČELNIK:

                                                                                                       Ivan Baršić, ing.stroj., v.r.

 

FINANCIRANJE UDRUGA 2013.

Na temelju članka 60. Statuta Grada Duge Rese (Službeni glasnik Grada Duge Rese br. 02/13), članka 7. Programa javnih potreba u kulturi Grada Duge Rese za 2013. godinu (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 09/12)  i Odluke o raspisivanju natječaja za dodjelu financijskih potpora za programe udruga koje su od interesa za Grad Dugu Resu u 2013. godini (Službeni glasnik Grada Duge Rese br. 01/13)  gradonačelnik Grada Duge Rese dana  17. travnja 2013. godine donosi sljedeću

O D L U K U

o dodjeli financijskih sredstava udrugama civilnog društva u 2013. godini

 

Članak 1.

Odobrava se korištenje sredstava proračuna Grada Duge Rese za 2013. godinu razdjel 03, glava 31, Program E200 – djelatnost udruga u kulturi, konto 381 – Tekuće donacije udrugama građana – po natječaju,  kako slijedi:

NATJEČAJ ZA PROJEKTE UDRUGA U KULTURI U 2013. GODINI

Red br.

Naziv

udruge

Skraćeni naziv

projekta

Područje

Odobreni iznos

Namjena sredstava

1.

Udruga za promicanje kulture i umjetnostiKunstbunker,Duga Resa

Kunstbunker Music & Art Festival 2013

kultura

16.000,00 kn

organiziranje Kunstbunker music@art festivala 2013.

2.

Limena glazba Duga Resa

Limena glazba Duga Resa

kultura

28.000,00 kn

troškovi priprema, organizacije i nastupa na manifestacijama Grada i šire

3.

Kulturno-umjetničko društvo “Sv. Juraj” Duga Resa

KUD “Sveti Juraj” 2013.

kultura

28.000,00 kn

troškovi priprema, organizacije i nastupa na manifestacijama Grada i šire

4.

Ženski pjevački zbor “Vile”, Duga Resa

Promoviranje glazbene kulture

kultura

28.000,00 kn

troškovi priprema, organizacije i nastupa na manifestacijama Grada i šire
UKUPAN IZNOS DODIJELJENIH POTPORA

100.000,00 kn

Članak 2.

Odobrava se korištenje sredstava proračuna Grada Duge Rese za 2013. godinu u iznosu od 150.000,00 kn, razdjel 03, glava 35, Program K000 – Osnovna djelatnost udruga, konto 381 – Tekuće donacije udrugama građana – po natječaju, kako slijedi:

NATJEČAJ ZA PROJEKTE OSTALIH UDRUGA OD INTERESA ZA GRAD DUGU RESU U 2013.

Red. br.

Naziv
udruge

Skraćeni naziv
projekta

Područje

Odobreni iznos

Namjena sredstava

1.

Udruga ratnih veterana 2. gardijske brigade Gromovi Podružnica Karlovačke županije

Obilazak obitelji poginulih i nestalih pripadnika 2.gbr “Gromovi”

branitelji Domovinskog rata i borci II.svj.rata

2.000,00 kn

obilazak 36 obitelji,  kupnja vijenaca i svijeća

2.

Udruga pčelara Duge Rese

Popularizacija i razvoj pčelarstva

zaštita okoliša, održi razvoj i kvaliteta života

2.000,00 kn

održavanje str. predavanje vezanih uz razvoj pčelarstva

3.

Lovačka udruga Lovac Hrvatski dragovoljac Duga Resa

Promicanje lovstva, lovnog turizma i zaštita okoliša

zaštita okoliša, održi razvoj i kvaliteta života

2.000,00 kn

edukacija članova putem edukativnih predavanja

4.

Energetičko ekološka Udruga “Vitez GEORG” Duga Resa

Elaborat “Stara sela” HE “Dević mlin” Duga Resa

tehnička kultura i informatika

3.000,00 kn

Organiziranje str. predavanja i sudjelovanje u izradi elaborata

5.

Društvo Naša djeca,
Duga Resa

Dugoreška maškarada i uređenje dječjeg kupališta

djeca i mladi

3.000,00 kn

uređenje dječjeg kupališta

6.

Aero Klub “Duga Resa”

Razvitak i promidžba zrakoplovstva i zrakoplovnog športa

djeca i mladi

3.000,00 kn

kupnja opreme za modelarsku radionicu, org. susreta modelara

7.

Udruga antifašističkih boraca i antifašista Duga Resa

Popularizacija antifašističkog pokreta

borci II.svj. rata

4.000,00 kn

kupnja vijenaca i svijeća

8.

Udruga ratnih veterana Hrvatske “Hrvatski domobran” ogranak Duga Resa

Odr. Spomenika s kosturnicom za žrtve Dom. obramb. rata i II.svjet.rata i poraća

branitelji Domovinskog rata i borci II.svj.rata

4.000,00 kn

uređenje spomenika

9.

Konjički klub “Zlatna potkova”

Nabavka opreme za konje i oprave za kočijaša, za potrebe djelatnosti udruge

djeca i mladi, zaštita okoliša, održiv razvoj i kvaliteta života

4.000,00 kn

kupnja sedla

10.

Udruga za zaštitu potrošača grada Duge Rese “Mrežnica”

Djeca kao potrošači

djeca i mladi

5.000,00 kn

održavanje predavanja po školama

11.

Udruga vinogradara, vinara i voćara Duga Resa

Postavljanje agro-meteorološke stanice

gospodarstvo (neprofitno poduzetništvo)

5.000,00 kn

postavljanje agrometeorološke stanice

12.

Odred izviđača “Spider”,
Duga Resa

Mladi – Priroda – Ekologija

djeca i mladi

6.000,00 kn

organizacija logorovanja

13.

Udruga Hrvatskog časničkog zbora
Duga Resa

Izrada monografije o 137. br. HV ZNG

branitelji Domovinskog rata i borci II.svj.rata

7.000,00 kn

izrada monografije 137. brigade

14.

Udruga pripadnik 137. brigade ZNG/HV Duga Resa

Izrada monografije o 137. br. HV ZNG

branitelji Domovinskog rata i borci II.svj.rata

7.000,00 kn

izrada monografije 137. brigade

15.

Matica umirovljenika Duga Resa

Poboljšanje uvjeta života umirovljenika

zdravlje i socijalno-humanitarna zaštita i skrb

7.000,00 kn

kupnja štapova za nordijsko hodanje

16.

Udruga obitelji djece i osoba s poteškoćama u razvoju “Sunce”, Duga Resa

Terapijsko plivanje

zdravlje i socijalno-humanitarna zaštita i skrb

10.000,00 kn

program  terapijskog plivanja

17.

Klub podvodnih aktivnosti “Vodomar” Duga Resa

MISSIO NOSTRA – AQUA PRO VITA
(Naša misija – Voda za život)

zaštita okoliša, održi razvoj i kvaliteta života

16.000,00 kn

kupnja čamca za divlje vode

18.

Udruga invalida rada Grada Duga Resa

Jačanje lokalnih struktura o skrbi osoba s invaliditetom

zdravlje i socijalno-humanitarna zaštita i skrb

60.000,00 kn

sufinanciranje projekata koje provodi Min.soc.politike i mladih i HZZZ
UKUPAN IZNOS DODIJELJENIH POTPORA

150.000,00 kn

Članak 3.

Ovlašćuje se  gradonačelnik na zaključivanje ugovora o financijskoj potpori kojim će se regulirati međusobni odnosi, prava i obveze u vezi realizacije dodijeljenih sredstava (dinamika, visina, rok i način isplate potpore, rok provedbe, način i dinamika izvješćivanja o provođenju programa i utroška sredstava (Izvješće o provedenom projektu koji se sastoji od opisnog i financijskog dijela uz predočenje dokaza o utrošku sredstava tj. presliku računa i izvatka sa žiro računa korisnika iz kojeg je vidljivo da su doznačena sredstva utrošena za odobrenu svrhu i namjenu),  obveze udruge u slučaju nenamjenskog trošenja potpore i dr.).

 Članak 4.

Ova odluka  stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se  u „Službenom glasniku Grada Duge Rese“.

GRADONAČELNIK:

Ivan Baršić, ing.stroj., v.r.

KLASA: 021-01/12-01/23

POVELJA O SURADNJI

Izjava o pristupanju Povelji o suradnji Grada Duge Rese i Udruga građana

Sukladno povelji o suradnji Grada Duge Rese i Udruge građana koju je Gradsko vijeće Grada Duge Rese donijela na sjednici održanoj 15. lipnja 2012. godine pozivaju se zainteresirane udruge da potpisivanjem IZJAVE pristupe povelji o suradnji.

Tekst izjave se može skinuti ovdje.

NAJČEŠĆA PITANJA - ŠPORT, KULTURA I DRUGE DRUŠTVENE DJELATNOSTI

 1. Kako udruge mogu dobiti sredstva Proračuna Grada za svoj rad?

Sredstva predviđena Proračunom Grada Duge Rese za projekte/programe udruga u kulturi i drugih udruga (iz područja tehničke kulture  i informatike, zaštite i promicanja ljudskih prava, zaštite zdravlja, socijalnih usluga i humanitarnih djelatnosti, zaštite i promicanja prava OSI  i djece s teškoćama u razvoju, starijih i nemoćnih, zaštite, brige i neformalnog obrazovanja djece i mladih, zaštite civilnih invalida rata, zaštite i promicanja prava manjinskih društvenih skupina, zaštite okoliša i prirode te održivog razvoja, poticanja i razvoja socijalnog poduzetništva, promicanja vrijednosti Domovinskog rata i antifašizma, razvoja demokratske političke kulture) koje su od interesa za Grad Dugu, dodjeljuju se putem javnog natječaja temeljem posebne Odluke Gradonačelnika, a koji se raspisuje početkom svake proračunske godine.

Sredstva predviđena Proračunom Grada za rad udruga u športu Grad Duga Resa dodjeljuje Športskoj zajednici Duga Resa koja potom raspisuje javni poziv za dodjelu sredstava, a na koji se mogu javiti sve udruge sa sjedištem na području Grada Duge Rese čiji su ciljevi i djelatnosti usmjereni ka zadovoljavanju javnih potreba građana u području sporta, a kojima temeljni cilj nije stjecanje dobiti i čije aktivnosti Športska zajednica ne ocijeni kao gospodarsku djelatnost u sportu. Sportska zajednica javni poziv objavljuje početkom proračunske godine.

 

 1. Može li udruga organizirat provođenje svojih aktivnosti u nekom prostoru Grada?

Za provođenje svojih aktivnosti udrugama stoji na raspolaganju prostor Demokratskog rasadnika na adresi Trg sv. Jurja 3. Riječ je o prostoru predvorja dugoreškog kina, a koji je predviđen upravo za društveni rad i okupljanje te rješavanje problema društvenog razvoja.