GRAD DUGA RESA|Službene stranice

Statut

 

Druge izmjene Statuta Grada Duge Rese možete preuzeti ovdje (Službeni glasnik Grada Duge Rese 06/17)

Prve izmjene Statuta Grada Duge Rese možete preuzeti ovdje. (Službeni glasnik Grada Duge Rese 01/15)

S T A T U T   G R A D A  D U G E   R E S E

P R E A M B U L A

Duga Resa, nekada malo mjesto, selo, danas grad u središnjoj Hrvatskoj, prvi puta se spominje 1380. godine.

O postanku imena Duga Resa postoji nekoliko tumačenja:

– prema jednom ime je nastalo prema riječi “resa” koja se javlja na narodnoj nošnji
– drugi vežu postanak imena na kopnenu biljku “resu” kojom je bio pokriven ovaj kraj
–    treći izvode ime iz biljke “resine” koja raste u vodi
–    neki vežu ime mjesta uz ime gostioničarke Reze koja je u Dugoj Resi imala gostionicu.

U dugogodišnjoj povijesti Grada prekretnica u njegovu razvoju nastala je izgradnjom cesta i željezničke pruge a nešto kasnije i tekstilne tvornice 1884. godine.

Geoprometni značaj Duge Rese naročito je naglašen 1780. godine izgradnjom Jozefinske ceste koja se kod Duge Rese odvajala od Karolinske ceste i preko Zvečaja vodila do Senja.

Izgradnjom željezničke pruge Karlovac – Rijeka kroz Dugu Resu 1873. godine započeo je jači gospodarski razvitak Duge Rese. Prometni tokovi i naseljavanja ovog područja datiraju još od antike i iz rimskih vremena iz kojih je arheološko nalazište na području Grada Duge Rese lokalitet Sveti Petar Mrežnički.

Josef  Jeruzalem u kolovozu 1884. godine počeo je graditi tvornicu i to predionicu i tkaonicu kupivši mlin od fiškala Ivana Banjavčića.

Nastajanjem tvornice malo selo postaje industrijsko mjesto u koje je 01. siječnja 1896. godine preseljen općinski ured sa Švarče.

Tako je tvornica oko koje se zapravo i razvijala Duga Resa, učinila da to naselje dobije i vlastitu područnu upravu čime je bio poboljšan brzi razvitak mjesta.

Područje Grada Duge Rese nalazi se na kontaktnom prostoru Goranske i Panonske Hrvatske i sa prometno – geografskog gledišta područje Karlovačke županije pa i područje Grada Duge Rese je izuzetno važno u integraciji hrvatskog prostora koji je strategijom i Programom prostornog razvitka i Strategijom prometnog razvitka RH valorizirano kao jedina veza kontinentalnog i primorskog dijela Hrvatske.

Grad Duga Resa s demokratskim promjenama u Republici Hrvatskoj 1990. godine dobiva poseban značaj i funkciju, a status Grada utvrđen mu je Zakonom o područjima županija, gradova i općina 1992. godine. Domovinski rat kao odgovor na agresiju na Republiku Hrvatsku 1991. godine iznjedrio je 137. brigadu ZNG HV-a koja je uspješno obranila Dugu Resu i sudjelovala u obrani Karlovačke županije i Republike Hrvatske čime su utvrđeni temelji slobodne države Hrvatske.

Grad Duga Resa danas svojim razvojem ide cilju da Grad postane mjesto razvijenog gospodarstva i visokog standarda rada i življenja.

Na temelju članka 54. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07 i 125/08 i 36/2009, 150/11 i 144/12, čl. 139. Zakona o lokalnim izborima ( NN 144/12 ) i članka 40. st. 1. toč. 1. Statuta Grada Duge Rese (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 05/09) Gradsko vijeće Grada Duge Rese na 29. sjednici održanoj 21. ožujka 2013. godine donijelo je


 

S T A T U T   G R A D A  D U G E   R E S E

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom se uređuju samoupravni djelokrug Grada Duge Rese, njegova obilježja, javna priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela Grada Duge Rese, način obavljanja poslova, oblici neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju, provođenje referenduma u pitanjima iz samoupravnog djelokruga, mjesna samouprava, ustrojstvo i rad javnih službi, suradnja s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, te druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza Grada Duge Rese.

Članak 2.

Grad Duga Resa je jedinica lokalne samouprave koja obuhvaća područje određeno Zakonom o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj.

Grad Duga Resa obuhvaća područje naselja:

–       Belavići
–       Bošt
–       Belajska Vinica
–       Cerovački Galovići
–       Duga Resa
–       Dvorjanci
–       Donji Zvečaj
–       Donje Mrzlo Polje Mrežničko
–       Galović Selo
–       Gorica
–       Gornje Mrzlo Polje Mrežničko
–       Grganjica
–       Gršćaki
–       Kozalj Vrh
–       Lišnica
–       Mrežnički Novaki
–       Mrežnički Brig
–       Mrežničko Dvorište
–       Mrežničke Poljice
–       Mrežnički Varoš
–       Mihalić Selo
–       Novo Brdo Mrežničko
–       Pećurkovo Brdo
–       Petrakovo Brdo
–       Sveti Petar Mrežnički
–       Šeketino Brdo
–       Venac Mrežnički
–       Zvečaj.

Granice Grada Duge Rese idu granicama područja rubnih katastarskih granica rubnim dijelovima naselja Donje Mrzlo Polje, Lišnica, Gršćaki, Kozalj Vrh, Grganjica, Novo Brdo, Zvečaj, Mihalić Selo, Cerovački Galovići, Mrežnički Novaki, Bošt, Mrežnički Brig, Pećurkovo Brdo, Belajska Vinica i Mrežnički Varoš.

Granice Grada Duge Rese mogu se mijenjati na način i po postupku propisanom Zakonom.

Članak 3.

Grad Duga Resa je pravna osoba.

Sjedište Grada Duge Rese je u Dugoj Resi, Trg sv. Jurja 1.

Članak 4.

Grad Duga Resa ima grb, zastavu i svečanu zastavu.

Obilježjima iz stavka 1. ovog članka predstavlja se Grad Duga Resa i izražava pripadnost Gradu Dugoj Resi.

 

Članak 5.

Grb Grada Duge Rese je sljedećeg izgleda:

na trokutastom srcolikom štitu ima trinaest jednako širokih naizmjenično zeleno-bijelih (srebrnih) valovitih štapova (traka), a prva gore je zelene boje.

Članak 6.

Zastava Grada Duge Rese je jednobojna zelene boje. Na sredini zastave u sjecištu dijagonala obostrano nalazi se grb Grada Duge Rese obrubljen tankom žuto zlatnom rubnom trakom.

Visina grba u zastavi je 2/3 visine zastave.

Omjer širine i dužine zastave je 1:2.

Boja grba i zastave je:

zelena boja zastave    C=100, M=0, Y=70,   K=30
zelena boja štita          C=60,   M=0, Y=100,  K=0
žuta boja grba             C=0,    M=0, Y=100,  K=0

Članak 7.

Gradsko vijeće Grada Duge Rese posebnom Odlukom uređuje uvjete i način korištenja grba Grada Duge Rese, zastave Grada Duge Rese te naziva Grada Duge Rese.

Članak 8.

Središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu samoupravu donosi rješenje o odobrenju grba i zastave Grada Duge Rese.

Protiv rješenja kojim se odlučuje o odobrenju grba i zastave nije dopuštena žalba ali se može pokrenuti upravni spor.

Članak 9.

Dan Grada Duge Rese je 29. lipnja.

Zaštitnik Grada Duge Rese je sveti Petar.

Dan Grada i zaštitnika Grada obilježava se 29. lipnja.

U povodu Dana Grada dodjeljuju se javna priznanja.

Članak 10.

Gradsko vijeće dodjeljuje javna priznanja za iznimna dostignuća i doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled Grada Duge Rese, a poglavito za naročite uspjehe u unapređivanju gospodarstva, znanosti, kulture, zaštite i unapređivanja čovjekovog okoliša, športa, tehničke kulture, zdravstva i drugih javnih djelatnosti, te za poticanje aktivnosti koje su tome usmjerene.

Članak 11.

Gradsko vijeće Grada Duge Rese može pojedinu osobu zaslužnu za Grad proglasiti počasnim građaninom.

Počašću se ne stječu posebna prava odnosno obveze. Počast se može opozvati ako se osoba koja je dobila počast pokaže nedostojnom takve počasti.

Članak 12.

Javna priznanja Grada Duge Rese su:

1. Počasni građanin Grada Duge Rese

2. Nagrada Grada Duge Rese za životno djelo

3. Priznanje Grada

4. Nagrada Grada.

Gradsko vijeće Grada Duge Rese posebnom Odlukom uređuje uvjete za dodjelu javnih priznanja, njihov izgled i oblik, kriterije i postupak njihove dodjele, te tijela koja provode postupak i dodjeljuju javna priznanja.

Članak 13.

Osim javnih priznanja iz članka 11. ovog Statuta za pojedine prigode Gradsko vijeće može posebnom Odlukom ustanoviti i dodijeliti i druga priznanja.

II. SURADNJA S DRUGIMA JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE    (REGIONALNE)  SAMOUPRAVE

Članak 14.

Grad Duga Resa posebno surađuje s Karlovačkom županijom i jedinicama lokalne samouprave u njenom sastavu radi ostvarivanja zajedničkih interesa na unapređivanju gospodarskog i društvenog razvitka.

Članak 15.

Ostvarujući zajednički interes u unapređivanju gospodarskog, društvenog i kulturnog razvitka, Grad Duga Resa može uspostaviti suradnju i s drugim jedinicama lokalne i regionalne samouprave u Republici Hrvatskoj kao i s jedinicama lokalne i regionalne samouprave drugih država.

Odluku o uspostavljanju međusobne suradnje, odnosno sklapanja sporazuma (ugovora, povelje, memoranduma i sl.) Grada Duge Rese s drugim lokalnim i regionalnim jedinicama u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu donosi Gradsko vijeće u skladu sa Zakonom.

Sporazum o suradnji Grada Duge Rese i jedinica lokalne i regionalne samouprave druge države objavljuje se u Službenom glasniku Grada Duge Rese.

Članak 16.

Radi suradnje u smislu članka 13. ovog Statuta, Grad Duga Resa s drugim jedinicama lokalne samouprave može osnovati trgovačko društvo ili ustanove u zajedničkom vlasništvu, zajedničko upravno tijelo, te uspostaviti druge odgovarajuće oblike suradnje.

Članak 17.

Grad Duga Resa u postupku donošenja općih akata na razini Karlovačke županije, te zakona i drugih propisa na razini Republike Hrvatske, a koji se neposredno tiču Grada, daje inicijative, mišljenja i prijedloge nadležnim tijelima.

Inicijative, mišljenja i prijedloge mogu podnositi Gradsko vijeće i gradonačelnik neposredno nadležnim tijelima i posredno putem članova predstavničkog tijela i zastupnika u Saboru Republike Hrvatske.

III. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG

Članak 18.

Grad Duga Resa samostalan je u odlučivanju u poslovima iz samoupravnog djelokruga u skladu s Ustavom Republike Hrvatske i zakonom, te  podliježe samo nadzoru ustavnosti i zakonitosti ovlaštenih državnih tijela.

Članak 19.

Grad Duga Resa u samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju prava građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni  državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na:

 1. uređenje naselja i stanovanje,
 2. prostorno i urbanističko planiranje,
 3. komunalno gospodarstvo,
 4. brigu o djeci,
 5. socijalnu skrb,
 6. primarnu zdravstvenu zaštitu,
 7. odgoj i osnovno obrazovanje,
 8. kulturu, tjelesnu kulturu i šport,
 9. zaštitu potrošača,

10.  zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,
11.  protupožarnu zaštitu i civilnu zaštitu,
12.  promet na svom području,
13.  ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

Grad Duga Resa obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga sukladno posebnim zakonima kojima se uređuju pojedine djelatnosti iz stavka 1. ovog članka.

Poslovi iz samoupravnog djelokruga detaljnije se utvrđuju odlukama Gradskog vijeća i gradonačelnika u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 20.

Grad Duga Resa može organizirati obavljanje pojedinih poslova iz članka 18. ovog Statuta zajednički s drugom jedinicom lokalne samouprave ili više jedinica lokalne samouprave, osnivanjem zajedničkog tijela, zajedničkog upravnog odjela ili službe, zajedničkog trgovačkog društva ili zajednički organizirati obavljanje pojedinih poslova u skladu s posebnim zakonom.

Odluku o obavljanju poslova na način propisan u stavku 1. ovog članka donosi Gradsko vijeće većinom glasova svih vijećnika.

Temeljem odluke Gradskog vijeća iz st. 2. ovog članka, općinski načelnici i gradonačelnici će sklopiti sporazum o osnivanju zajedničkog upravnog tijela kojim se propisuje financiranje, način upravljanja, odgovornost, statusna pitanja službenika i namještenika i druga pitanja od značaja za to tijelo.

Članak 21.

Gradsko vijeće Grada Duge Rese, može posebnom odlukom pojedine poslove iz samoupravnog djelokruga Grada, čije je obavljanje od šireg interesa za građane na području više jedinica lokalne samouprave prenijeti na Karlovačku županiju, u skladu s njezinim Statutom.

Odlukom iz stavka 1. ovog članka utvrđuju se način i uvjeti obavljanja poslova, nadzor te osiguravanje sredstava potrebnih za obavljanje prenijetih poslova.

Članak 22.

U okviru poslova, prava i obveza koje obavlja, ostvaruje i osigurava u samoupravnom djelokrugu Grad Duga Resa:

– poduzima aktivnosti usmjerene na jačanje i poticanje gospodarskog razvoja Grada Duge Rese osiguravanje preduvjeta za razvoj poduzetničke aktivnosti u Gradu Dugoj Resi,
– osigurava uvjete za odvijanje prometa i  razvitak prometne infrastrukture
– raspolaže, upravlja i koristi se imovinom u vlasništvu Grada Duge Rese
– osigurava uvjete za zadovoljavanje javnih potreba građana i vodi brigu o potrebama u području predškolskog odgoja, obrazovanja, zdravstva, kulture i športa,
– osigurava određena prava iz socijalne skrbi i životnog standarda socijalno ugroženih osoba,
– osigurava uvjete za uređenja prostora i urbanističko planiranje,
– osniva pravne osobe radi ostvarivanja gospodarskih, komunalnih, društvenih i drugih interesa i potreba građana,
– obavlja i druge poslove koji su od neposrednog interesa za građane, gospodarski, društveni i socijalni napredak Grada Duge Rese.

Članak 23.

Poslove iz samoupravnog djelokruga Grada Duge Rese obavljaju tijela Grada Duge Rese i upravna tijela Grada Duge Rese.

Poslove iz samoupravnog djelokruga obavljaju i ustanove i trgovačka društva osnovana radi obavljanja javnih službi u Gradu Dugoj Resi u skladu s posebnim zakonima.

IV. NEPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA U ODLUČIVANJU

1. LOKALNI REFERENDUM

Članak 24.

Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima putem lokalnog referenduma i mjesnog zbora građana, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 25.

Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu o promjeni Statuta Grada, o prijedlogu općeg akta, o opozivu gradonačelnika kao i o drugim pitanjima iz djelokruga Gradskog vijeća.

Prijedlog za raspisivanje referenduma može dati najmanje 1/3 članova Gradskog vijeća, gradonačelnik, 20% birača upisanih u popis birača Grada, većina vijeća mjesnih odbora.

Članak 26.

Ako je raspisivanje referenduma predložila najmanje 1/3 članova Gradskog vijeća, gradonačelnik ili većina vijeća mjesnih odbora, Gradsko vijeće dužno je izjasniti se o podnesenom prijedlogu, te ako prijedlog prihvati, donjeti odluku o raspisivanju referenduma u roku od 30 dana od zaprimanja prijedloga. Odluka o raspisivanju referenduma donosi se većinom glasova svih članova Gradskog vijeća.

Članak 27.

Ako je raspisivanje refernduma predložilo 20% birača upisanih u popis birača Grada, Gradsko vijeće dostavit će zaprimljeni prijedlog središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu samoupravu u roku od 8 dana od zaprimanja prijedloga.

Središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu samoupravu će u roku od 60 dana od dostave utvrditi ispravnost podnesenog prijedloga, odnosno utvrditi je li prijedlog podnesen od potrebnog broja birača i je li referendumsko pitanje sukladno odredbama zakona, te odluku o utvrđenom dostaviti Gradskom vijeću.

Ako središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu samoupravu utvrdi da je prijedlog podnesen od potrebnog broja birača, Gradsko vijeće raspisuje referendum u roku od 30 dana od dana zaprimanja odluke od središnjeg tijela državne uprave.

Protiv odluke središnjeg tijela državne uprave kojom je utvrđeno da prijedlog nije ispravan nije dozvoljena žalba, već se može pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom RH.

Članak 28.

Gradsko vijeće može raspisati savjetodavni referendum o pitanjima iz svog djelokruga.

Članak 29.

Referendum se može raspisati radi opoziva gradonačelnika i njegovih zamjenika u slučajevima i na način  propisan zakonom.

Članak 30.

Na postupak provođenja referenduma odgovarajuće se primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje provedba referenduma.

Članak 31.

Odluka o raspisivanju referenduma  sadrži:

– naziv tijela koji raspisuje referendum,
– područje za koje se raspisuje referendum,
– naziv akta o kojem se odlučuje na referendumu, odnosno naznaku pitanja o kojem će birači odlučivati na referendumu,
– obrazloženje akta ili pitanja o kojem se raspisuje referendum, referendumsko pitanje ili pitanja, odnosno jedan ili više prijedloga o kojima će birači odlučivati,
– dan održavanja referenduma.

Od dana objave Odluke o raspisivanju referenduma do dana održavanja referenduma ne smije proći manje od 20 niti više od 40 dana.

Članak 32.

Na referendumu imaju pravo sudjelovati birači koji imaju prebivalište na području Grada Duge Rese, odnosno na području za koje se raspisuje referendum.

Članak 33.

Odluka donesena na referendumu o pitanjima iz članka 25. ovog Statuta obvezatna je za Gradsko vijeće Grada Duge Rese.

Odluka donesena na savjetodavnom referendumu nije obvezatna za Gradsko vijeće.

Gradsko vijeće ne može donijeti pravni akt ili odluku koja je sadržajno suprotna odredbi iz stavka 1. ovog članka prije proteka roka od godine dana od dana održavanja referenduma.

O istom pitanju, odnosno pitanjima, ne može se ponovno raspisivati referendum prije proteka roka od 6 mjeseci od dana održavanja referenduma.

Članak 34.

Postupak provođenja referenduma i odluke donijete na referendumu podliježu nadzoru  zakonitosti općih akata, kojeg provodi ured državne uprave u Karlovačkoj županiji i nadležna središnja tijela državne uprave, svako u svojem djelokrugu, a sve u skladu s odredbama članka 79. do 82. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi ( NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 ).

2. MJESNI ZBOR GRAĐANA

Članak 35.

Mjesne zborove građana saziva Vijeće mjesnog odbora.

Mjesne zborove građana može sazvati i Gradsko vijeće kada traži mišljenje od zborova građana o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga Grada kao i o drugim pitanjima određenim zakonom, a osobito:

– na planove prostornog uređenja i rješenja vezane na zaštitu okoliša
– na prijedlog Rješenja komunalnog uređenja područja Grada Duge Rese
– na planove razvoja Grada Duge Rese.

Prijedlog za traženje mišljenja može dati 1/3 vijećnika Gradskog vijeća i gradonačelnik.

Gradsko vijeće dužno je razmotriti prijedlog iz stavka 3. ovog članka u roku od 60 dana od zaprimanja prijedloga.

Odlukom o sazivanju Mjesnog zbora građana određuje se pitanje o kojem se traži mišljenje i područje za koje se saziva mjesni zbor građana.

Članak 36.

Zbor građana saziva predsjednik Gradskog vijeća u roku od 15 dana od dana donošenja odluke Gradskog vijeća.

Za pravovaljano izjašnjavanje na zboru građana potrebna je prisutnost najmanje 5 % birača upisanih u popis birača mjesnog odbora za čije područje je sazvan zbor građana.

Izjašnjavanje građana na zboru građana je javno osim ako se većinom glasova prisutnih građana ne donese odluka o tajnom glasovanju, a odluke se donose većinom glasova prisutnih građana.

Odluka donijeta na mjesnom zboru građana obvezatna je za Mjesni odbor, ali ne obvezuje Gradsko vijeće.

3. GRAĐANSKA INICIJATIVA

Članak 37.

Građani imaju pravo predlagati Gradskom vijeću donošenje određenog akta ili rješavanja određenog pitanja iz djelokruga Gradskog vijeća.

Gradsko vijeće raspravlja o prijedlogu iz stavka l. ovog članka, ako prijedlog potpisom podrži najmanje 10% birača upisanih u popis birača Grada.

Gradsko vijeće dužno je dati odgovor podnositeljima prijedloga, najkasnije u roku od tri (3) mjeseca od prijma prijedloga.

4. PREDSTAVKE I PRITUŽBE GRAĐANA

Članak 38.

Građani i pravne osobe imaju pravo podnositi predstavke i pritužbe na rad tijela Grada Duge Rese kao i na rad njegovih upravnih tijela, te na nepravilan odnos zaposlenih u tim tijelima kada im se obraćaju radi ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja svojih građanskih dužnosti.

Čelnik tijela Grada odnosno pročelnik upravnog tijela dužan je dati odgovor u roku od 30 dana od dana podnošenja predstavke, odnosno pritužbe.

Tijela iz stavka 1. ovog članka dužna su u službenim prostorijama na vidnom mjestu osigurati potrebna tehnička sredstva za podnošenje predstavki i pritužbi, kao i omogućiti usmeno izjavljivanje predstavke i pritužbe.

V. TIJELA  GRADA DUGE RESE

Članak 39.

Tijela Grada Duge Rese su:

1. Gradsko vijeće,
2. Gradonačelnik.

1. GRADSKO VIJEĆE

Članak 40.

Gradsko vijeće predstavničko je tijelo građana i tijelo lokalne samouprave, koje donosi odluke i akte u okviru prava i dužnosti Grada, te obavlja i druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i ovim Statutom.

Ako zakonom ili drugim propisom nije jasno određeno nadležno tijelo za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga, poslovi i zadaće koje se odnose na uređivanje odnosa iz samoupravnog djelokruga u nadležnosti su Gradskog vijeća, a izvršni poslovi i zadaće u nadležnosti su gradonačelnika.

Ukoliko se na način propisan stavkom 2. ovog članka ne može utvrditi nadležno tijelo, poslove i zadaće obavlja Gradsko vijeće.

Članak 41.

Obzirom na broj stanovnika na području grada Duge Rese, Gradsko vijeće ima 17 članova izabranih na način određen Zakonom.

Članak 42.

Mandat članova Gradskog vijeća traje četiri godine.

Funkcija člana Gradskog vijeća je počasna i zato vijećnik ne prima plaću.

Vijećnici imaju pravo na naknadu u skladu s posebnom odlukom Gradskog vijeća.

Vijećnik ne može biti kazneno gonjen niti odgovoran na bilo koji drugi način, zbog glasovanja, izjava, ili iznesenih mišljenja  i stavova na sjednicama Gradskog vijeća.

Vijećnici nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi.

Vijećnik ima pravo uvida u registar birača za vrijeme dok obavlja tu dužnost.

Članak 43.

Vijećniku prestaje mandat prije isteka vremena na koji je izabran:

–       ako podnese ostavku koja je zaprimljena najkasnije 3 dana prije zakazanog održavanja sjednice Gradskog vijeća i ovjerena kod javnog bilježnika najranije 8 dana prije podnošenja iste, danom dostave ostavke shodno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku. Ostavka podnesena protivno navedenim odredbama ne proizvodi pravni učinak.
–       ako  je pravomoćnom sudskom odlukom potpuno lišen poslovne sposobnosti, danom pravomoćnosti sudske odluke
–       ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od 6 mjeseci, danom pravomoćnosti presude
–       ako mu prestane prebivalište s područja Grada Duge Rese, danom prestanka prebivališta,
–       ako mu prestane hrvatsko državljanstvo sukladno odredbama zakona kojim se uređuje hrvatsko državljanstvo, danom njegova prestanka
–       smrću.

Članak 44.

Članu Gradskog vijeća kojem prestane hrvatsko državljanstvo, a koji je državljanin države članice Europske unije, mandat ne prestaje na temelju čl. 43. st. 1. toč. 5. Statuta.

Članak 45.

Vijećniku koji za vrijeme trajanja mandata prihvati obnašanje dužnosti koja je prema odredbama zakona nespojiva s dužnošću člana predstavničkog tijela, mandat miruje, a za to vrijeme vijećnika zamjenjuje zamjenik, u skladu s odredbama zakona.

Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti, vijećnik nastavlja s obnašanjem dužnosti vijećnika, ako podnese pisani zahtjev predsjedniku Gradskog vijeća u roku od 8 dana od dana prestanka obnašanja nespojive dužnosti. Mirovanje mandata prestaje 8 dana od dana podnošenja pismenog zahtjeva.

Vijećnik može tražiti nastavljanje obnašanja dužnosti vijećnika jedanput u tijeku trajanja mandata.

Članak 46.

Gradsko vijeće:

 1. donosi Statut Grada Duge Rese,
 2. donosi odluke i druge opće akte kojima se utvrđuju pitanja iz samoupravnog djelokruga Grada Duge Rese,
 3. donosi Program rada Gradskog vijeća za mandatno razdoblje od 4 godine i godišnji Program rada Gradskog vijeća,
 4. donosi proračun, Odluku o izvršenju proračuna, te polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna,
 5. utvrđuje smjernice razvoja Grada Duge Rese,
 6. utvrđuje programe razvoja pojedinih djelatnosti i javnih potreba od značaja za Grad Dugu Resu,
 7. donosi dokumente prostornog uređenja,
 8. donosi Poslovnik Gradskog vijeća,
 9. bira i razrješuje predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća,

10.  osniva i bira članove radnih tijela Gradskog vijeća,

11.  imenuje, bira i razrješuje osobe određene zakonom, drugim propisima i ovim Statutom,
12.  raspisuje lokalni referendum,
13.  uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela Grada Duge Rese,
14.  osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Grad Dugu Resu, te odlučuje o njihovim statusnim promjenama u skladu sa zakonom,
15.  odlučuje o stjecanju i prijenosu (kupnji i prodaji) dionica odnosno udjela Grada Duge Rese u trgovačkim društvima kojih je Grad Duga Resa osnivač,
16.  odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina Grada Duge Rese čija ukupna vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina odnosno čija pojedinačna vrijednost je veća od 1.000.000,00 kn,
17.  odlučuje o statusu nekretnina za uporabu svih – javnog dobra u općoj uporabi.
18.  odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje i davanje jamstva pravnoj osobi u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Grada Duge Rese i ustanovama čiji je Grad osnivač sukladno Zakonu o Proračunu
19.  odlučuje o zajedničkom obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga s drugim jedinicama lokalne samouprave,
20.  odlučuje o davanju koncesija,
21.  odlučuje o prijenosu i preuzimanju osnivačkih prava u skladu sa zakonom,
22.  dodjeljuje javna priznanja Grada Duge Rese,
23.  odlučuje o pokroviteljstvu,
24.  obavlja i druge poslove koji su mu zakonom, drugim propisima ili ovim Statutom stavljaju u nadležnost.

Članak 47.

Gradsko vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika.

Predsjednik i jedan potpredsjednik biraju se iz reda predstavničke većine, a drugi potpredsjednik iz reda predstavničke manjine, na njihov prijedlog, većinom glasova svih vijećnika.

Funkcija predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća je počasna i zato obnašatelji funkcije ne primaju plaću.

Predsjednik i potpredsjednik Gradskog vijeća imaju pravo na naknadu sukladno posebnoj odluci Gradskog vijeća.

Članak 48.

Predsjednik Gradskog vijeća:

–       zastupa Gradsko vijeće,
–       saziva i organizira, te predsjedava sjednicama Gradskog vijeća,
–       predlaže dnevni red Gradskog vijeća,
–       upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u propisani postupak,
–       brine o postupku donošenja odluka i općih akata,
–       održava red na sjednici Gradskog vijeća,
–       usklađuje rad radnih tijela,
–       potpisuje odluke i akte koje donosi Gradsko vijeće,
–       brine o suradnji Gradskog vijeća i Gradonačelnika,
–       brine se o zaštiti prava i izvršavanju dužnosti članova Gradskog vijeća,
–       obavlja i druge poslove određene zakonom i Poslovnikom Gradskog vijeća.
–       odgovara za svoj rad Gradskom vijeću.

Članak 49.

Potpredsjednik Gradskog vijeća zamjenjuje predsjednika Gradskog vijeća u slučaju njegove spriječenosti ili odsutnosti.

Potpredsjednik Gradskog vijeća obavlja poslove iz djelokruga predsjednika Gradskog vijeća kada mu ih predsjednik povjeri.

 

Članak 50.

Vijećnik Gradskog vijeća ima prava i dužnosti:

– sudjelovati u radu na sjednicama Gradskog vijeća,
– raspravljati i glasovati o svakom pitanju koje je na dnevnom redu sjednice Vijeća,
– predlagati Gradskom vijeću donošenje odluka i drugih akata, te razmatranje        pojedinih pitanja iz njegovog djelokruga,
– postavljati pitanja iz djelokruga rada Vijeća,
– podnositi amandmane na prijedlog općih akata,
– izjašnjavati se o svim pitanjima što su na dnevnom redu Gradskog vijeća
– biti biran u radna tijela Gradskog vijeća
– postavljati pitanja gradonačelniku o njegovom radu,
– tražiti i dobivati podatke od tijela Grada i upravnih tijela, te koristiti njihove stručne i tehničke usluge potrebne za obavljanje poslova vijećnika.

Vijećnici Gradskog vijeća imaju i druga prava i dužnosti uređene Poslovnikom Gradskog vijeća i drugim aktima Gradskog vijeća.

Vijećnik ne može biti prozvan na kaznenu i prekršajnu odgovornost za izgovorene riječi, niti za glasovanje u radu Gradskog vijeća.

Članak 51.

Gradsko vijeće osniva stalne  povremene odbore i druga radna tijela radi proučavanja i razmatranja pojedinih pitanja, za pripremu prijedloga, odluka i drugih akata iz djelokruga Gradskog vijeća, kao i davanja mišljenja i prijedloga u svezi drugih pitanja koja su na dnevnom redu sjednica Gradskog vijeća.

Članak 52.

Poslovnikom Gradskog vijeća detaljnije se uređuje način konstituiranja, sazivanja, rad i tijek sjednice, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti vijećnika, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika Gradskog vijeća, djelokrug, sastav i način rada radnih tijela, način i postupak donošenja akata u Gradskom vijeću, postupak izbora i razrješenja, sudjelovanje građana na sjednicama te druga pitanja od značaja za rad Gradskog vijeća.

Gradsko vijeće posebnom odlukom donosi načela i kodeks ponašanja predsjednika, potpredsjednika i članova Gradskog vijeća, te predsjednika i članova radnih tijela Gradskog vijeća (u nastavku teksta: nositelji političkih dužnosti) u obavljanju njihovih dužnosti.

1.1. RADNA TIJELA

Članak 53.

Radna tijela Gradskog vijeća su:

 1. 1.    Mandatna komisija,
 2. 2.    Odbor za izbor i imenovanja,
 3. 3.    Odbor za Statut i Poslovnik.

Gradsko vijeće osniva pored radnih tijela iz stavka 1. ovog članka sljedeće odbore i komisije:

 1. Odbor za proračun i financije,
 2. Odbor za gospodarstvo i turizam,
 3. Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša,
 4. Odbor za poljoprivredu i šumarstvo,
 5. Odbor za komunalno gospodarstvo,
 6. Odbor za odgoj i osnovno obrazovanje, kulturu, tjelesnu kulturu i šport,
 7. Odbor za vatrogastvo i civilnu zaštitu,
 8. Odbor za zdravstvo, socijalnu skrbi i branitelje,
 9. Odbor za predstavke i pritužbe,
 10. Komisija za imenovanje ulica i trgova.

Sastav, broj članova, djelokrug i način rada odbora iz stavka 2. ovog članka utvrđuje se Poslovnikom Gradskog vijeća.

Gradsko vijeće može odlukom osnovati i druga stalna ili povremena radna tijela.

Odlukom iz stavka 4. ovog članka uređuje se sastav, djelokrug i način rada radnog tijela.

Članak 54.

Mandatna komisija ima predsjednika i 2 člana koji se biraju isključivo iz reda vijećnika.

Mandatna komisija:

– na konstituirajućoj sjednici podnosi izvješće Gradskom vijeću o provedenim  izborima za Gradsko vijeće i imenima izabranih vijećnika, temeljem objavljenih rezultata nadležnog izbornog povjerenstva o provedenim izborima,
– obavještava Gradsko vijeće o podnesenim ostavkama na vijećničku dužnost,  te o zamjenicima vijećnika koji umjesto njih počinju obavljati vijećničku dužnost,
– obavještava Gradsko vijeće o mirovanju mandata vijećnika i o zamjenicima vijećnika koji umjesto njih počinju obavljati vijećničku dužnost,
– obavještava Gradsko vijeće o prestanku mirovanja mandata vijećnika,
– obavještava Gradsko vijeće o prestanku mandata kada se ispune zakonom predviđeni uvjeti i obavještava Gradsko vijeće da su ispunjeni zakonski uvjeti za početak mandata zamjeniku vijećnika.

Članak 55.

Odbor za izbor i imenovanja ima predsjednika i 4 člana koji se biraju isključivo iz reda vijećnika.

Odbor predlaže:

– izbor i razrješenje predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća,
– izbor i razrješenje članova radnih tijela Gradskog vijeća,
– imenovanje i razrješenje i drugih osoba određenih ovim Statutom i drugim odlukama Gradskog vijeća,
– propise o primanjima vijećnika, te naknade vijećnicima za rad u Gradskom vijeću.

Članak 56.

Odbor za Statut i Poslovnik ima predsjednika i 2 člana koji se biraju iz reda vijećnika i drugih osoba.

Odbor za Statut i Poslovnik:

– predlaže Statut Grada i Poslovnik Gradskog vijeća,
– predlaže pokretanje postupka za izmjenu Statuta odnosno Poslovnika Gradskog vijeća,
– razmatra prijedloge odluka i drugih općih akata koje donosi Gradsko vijeće u pogledu njihove usklađenosti s Ustavom i pravnim sustavom, te u pogledu njihove pravne obrade i o tome daje mišljene i prijedloge Gradskom vijeću,
– obavlja i druge poslove određene ovim Statutom.

Članak 57.

U cilju aktivnog uključivanja u javni život Grada Duge Rese Gradsko vijeće osniva Savjet mladih Grada Duge Rese kao svoje savjetodavno tijelo.

Osnivanje, djelokrug rada, postupak izbora članova te druga pitanja od značaja za rad Savjeta mladih Grada Duge Rese uređuju se odlukom Gradskog vijeća.

2. GRADONAČELNIK

Članak 58.

Gradonačelnik zastupa Grad Duga Resu, nositelj je izvršne vlasti, te obavlja izvršne poslove.

Iznimno od st. 1. ovog članka, izvršno tijelo je i zamjenik koji obnaša dužnost gradonačelnika u slučajevima propisanima Zakonom o lokalnoj i područnoj samoupravi.

Zamjenik koji obnaša dužnost gradonačelnika je zamjenik gradonačelnika koji je izabran na neposrednim izborima zajedno s gradonačelnikom, a dužnost gradonačelnika obnaša ako je mandat gradonačelnika prestao nakon isteka dvije godine mandata u Gradu Dugoj Resi.

Zamjenik iz st. 2. i 3. ovog članka koji obnaša dužnost gradonačelnika ima sva prava i dužnosti gradonačelnika.

Članak 59.

Gradonačelnik ima dva zamjenika.

Članak 60.

Gradonačelnik Grada Duge Rese u obavljanju izvršne vlasti:

1. utvrđuje i podnosi prijedloge općih akata koje donosi Gradsko vijeće,
2. donosi opće i pojedinačne akte kada je na to ovlašten propisom,
3. daje mišljenje o prijedlozima akata koje Gradskom vijeću podnese drugi ovlašteni predlagatelj,
4. predlaže Gradskom vijeću donošenje proračuna, Odluke o izvršenju proračuna, te polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna,
5. odgovoran je za planiranje i izvršenje proračuna,
6. izvršava i osigurava izvršenje proračuna,
7. upravlja nekretninama i pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu Grada Duge Rese, kao i prihodima i rashodima u skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktima Grada Duge Rese,
8. odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretninama i nekretninama Grada Duge Rese, te o raspolaganju ostalom imovinom  čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez    primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o            stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina a najviše do 1.000.000,00 kn
9. utvrđuje prijedloge odluka o stjecanju i prijenosu (kupnji i prodaji) dionica i udjela Grada Duge Rese u trgovačkim društvima kojih je Grad            osnivač,
10. donosi Pravilnik o unutarnjem redu za upravna tijela Grada Duge Rese,
11. usmjerava rad upravnih tijela Grada Duge Rese te obavlja nadzor nad zakonitošću,
12. donosi Odluku o kriterijima ocjenjivanja službenika i namještenika,
13. odlučuje o tjednom i dnevnom rasporedu radnog vremena gradske uprave
14. imenuje i razrješava pročelnike upravnih tijela Grada Duge Rese nakon           provedenog natječaja
15. odlučuje u II. stupnju po prigovoru službenika i namještenika na rješenja iz radnog odnosa
16.odgovoran je za uspostavu, razvoj i provedbu sustava unutarnjih kontrola  (financijsko upravljanje i kontrole te unutarnja revizija) u Gradu Dugoj     Resi
17. podnosi Gradskom vijeću odgovarajuća izvješća
18. obavlja nadzor rada tijela mjesnih odbora
19. zaključuje ugovore i druge pravne poslove u skladu sa zakonom i drugim propisima,
20. obavlja druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost zakonom, ovim Statutom, općim aktima Grada Duge Rese ili drugim propisima.
21. imenuje i razrješuje predstavnike Grada u tijelima javnih ustanova, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba osnovanih od Grada za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa Grada, osim ako posebnim zakonom nije drugačije određeno.Odluku o imenovanju gradonačelnik je dužan dostaviti Gradskom vijeću u roku od 8 dana od dana donošenja i objaviti u službenom glasniku Grada.

Članak 61.

Gradonačelnik upućuje Gradskom vijeću na donošenje Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Grada Duge Rese i davanju jamstva pravnoj osobi u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Grada i ustanovi čiji je Grad osnivač.

Članak 62.

Gradonačelnik dva puta godišnje podnosi polugodišnje izvješće o svom radu i to do 31. ožujka tekuće godine za razdoblje  srpanj-prosinac prethodne godine i do 15. rujna za razdoblje siječanj-lipanj tekuće godine.

Gradsko vijeće može, pored izvješća iz stavka 1. ovog članka, od gradonačelnika tražiti izvješće o pojedinim pitanjima iz njegovog djelokruga.

Gradonačelnik podnosi izvješće po zahtjevu iz stavka 2. ovog članka u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva. Ukoliko  jedan zahtjev sadrži veći broj različitih pitanja, rok za podnošenje izvješća iznosi 60 dana od dana primitka zahtjeva.

Gradsko vijeće ne može zahtijevati  od gradonačelnika izvješće o bitno podudarnom pitanju prije proteka roka od 6 mjeseci od ranije podnesenog izvješća o istom pitanju.

Članak 63.

Gradonačelnik obavlja poslove utvrđene Statutom Grada u skladu sa zakonom

Gradonačelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga grada ima pravo obustaviti od primjene opći akt Gradskog vijeća ako ocjeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis u roku od 8 dana od dana donošenja općeg akta, te zatražiti od Gradskog vijeća da u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o obustavi otkloni uočene nedostatke u općem aktu.

Ako Gradsko vijeće ne otkloni uočene nedostatke, gradonačelnik je dužan o tome bez odgode obavijestiti predstojnika Ureda državne uprave u županiji i dostaviti mu odluku o obustavi od primjene općeg akta.

Predstojnik Ureda državne uprave će u roku od 8 dana od zaprimanja ocjeniti osnovanost odluke gradonačelnika o obustavi od primjene općeg akta.

Kad predstojnik postupajući sukladno st. 4. ovog članka, odluku gradonačelnika o obustavi od primjene općeg akta ocijeni osnovanom, donijet će odluku o potvrdi odluke o obustavi općeg akta od primjene.

Odluka o potvrdi odluke gradonačelnika o obustavi općeg akta od primjene dostavlja se bez odgode predsjedniku Gradskog vijeća, gradonačelniku, središnjem tijelu državne uprave u čijem je djelokrugu obustavljeni opći akt te središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu samoupravu.

Kada nadležno središnje tijelo državne uprave zaprimi odluku predstojnika o potvrdi odluke gradonačelnika o obustavi ocijenit će osnovanost odluke u roku od 15 dana od dana njezina prijema. Ukoliko središnje tijelo državne uprave odluku o obustavi ocijeni neosnovanom, ukinut će odluku predstojnika.

Odluka središnjeg tijela državne uprave o ukidanju odluke predstojnika dostavlja se bez odgode predsjedniku Gradskog vijeća koje je donjelo obustavljeni opći akt, gradonačelniku, predstojniku i središnjem tijelu državne uprave nadležnom za poslove lokalne i područne samouprave ukoliko ono nije neposredno donjelo odluku kojom se ukida odluka predstojnika.

Ako predstojnik postupajući po odluci gradonačelnika o obustavi od primjene općeg akta ne potvrdi odluku gradonačelnika u roku iz st. 4. Ovog članka, obustava od primjene općeg akta prestaje.

Kada središnje tijelo državne uprave neposredno obustavi od primjene opći akt odnosno kada odluku predstojnika o potvrdi odluke gradonačelnika ocijeni osnovanom, podnijet će Visokom upravnom sudu RH zahtijev za ocjenu zakonitosti općeg akta.

O podnošenju zahtjeva za ocjenu zakonitosti općeg akta središnje tijelo državne uprave obavijestit će bez odgode predsjednika Gradskog vijeća koje je donjelo obustavljeni opći akt, gradonačelnika, predstojnika ureda državne uprave i središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu samoupravu ukoliko ono nije neposredno postupalo.

Članak 64.

Gradonačelnik ima dva zamjenika koji zamjenjuju gradonačelnika u slučaju odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti u obavljanju svoje dužnosti.

Članak 65.

Gradonačelnik može obavljanje određenih poslova iz svog djelokruga povjeriti zamjenicima, ali mu time ne prestaje odgovornost za njihovo obavljanje.

Zamjenik  gradonačelnika je u slučaju iz stavka 1. ovog članka dužan pridržavati se uputa gradonačelnika.

Članak 66.

Gradonačelnik je odgovoran za ustavnost i zakonitost obavljanja poslova koji su u njegovom djelokrugu i za ustavnost i zakonitost akata upravnih tijela Grada.

Članak 67.

Gradonačelniku i njegovim zamjenicima mandat prestaje po sili zakona:

 1. ako podnese ostavku, danom dostave pisane ostavke sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku,
 2. ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom oduzeta poslovna sposobnost, danom pravomoćnosti sudske odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti,
 3. ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvorau trajanju dužem od jednog mjeseca, danom pravomoćnosti sudske presude,
 4. ako mu prestane prebivalište na podruju Grada Duge Rese, danom prestanka prebivališta,
 5. ako mu prestane hrvatsko državljanstvo, danom prestanka državljanstva sukladno odredbama zakona kojim se uređuje hrvatsko državljanstvo,
 6. smrću.

Ako gradonačelniku nastupom okolnosti iz st. 1. ovog članka mandat prestane prije isteka dvije godine mandata, pročelnik upravnog tijela nadležnog za službeničke odnose će u roku od 8 dana obavijestiti Vladu RH o prestanku mandata gradonačelnika radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog gradonačelnika.

Ako gradonačelniku nastupom okolnosti iz st. 1. ovog članka, mandat prestane nakon isteka dvije godine mandata, dužnost gradonačelnika do kraja mandata obnaša zamjenik koji je izabran zajedno s njim, a koji je bio prvi naveden iza imena i prezimena kandidata gradonačelnika.

2.1 REFERENDUM O OPOZIVU GRADONAČELNIKA

Članak 68.

Gradonačelnik i njegovi zamjenici mogu se opozvati putem referenduma.

Članak 69.

Raspisivanje referenduma za opoziv gradonačelnika i njegovih zamjenika koji su izabrani zajedno s njim  može predložiti 20% birača upisanih u popis birača Grada.

Referendum za opoziv ne može se raspisati samo za zamjenika gradonačelnika.

Gradsko vijeće Grada Duge Rese, po zaprimanju prijedloga za refrendum za opoziv gradonačelnika, prijedlog će u roku od 8 dana od zaprimanja, dostaviti središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu samoupravu, a koje će u roku od 60 dana od dostave utvrditi ispravnost podnesenog prijedloga u smislu potpisa dovoljnog broja birača.

Ako središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu samoupravu utvrdi da je prijedlog ispravan, Gradsko vijeće Grada Duge Rese će u roku od 30 dana od zaprimanja odluke raspisati referendum za opoziv.

U slučaju da središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu samoupravu utvrdi neispravnost prijedloga, protiv takve odluke može se pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom.

Odluka o opozivu gradonačelnika i njegovih zamjenika koji su izabrani zajedno s njim donesena je ako se na referendumu za opoziv izjasnila većina birača koji su glasovali, uz uvjet da ta većina iznosi najmanje 1/3 ukupnog broja birača upisanih u popis birača Grada. U slučaju opoziva gradonačelnika i njegovih zamjenika, raspisat će se prijevremeni izbori za novog gradonačelnika i njegove zamjenike.Do provedbe prijevremenih izbora dužnost gradonačelnika obnašat će povjerenik Vlade RH.

Referendum za opotiv gradonačelnika i njegovih zamjenika ne smije se rapisati prije proteka roka od 12 mjeseci od održanih izbora ni ranije održanog referenduma za opoziv, kao ni u godini u kojoj se održavaju redovni izbori za gradonačelnika.

Na postupak referenduma za opoziv primjenjuju se i odredbe zakona kojim se uređuje provedba referenduma.

Članak 70.

Odnos Gradskog vijeća i gradonačelnika uređuje se Poslovnikom Gradskog vijeća.

2.2 OBNAŠANJE DUŽNOSTI U SLUČAJU PRESTANKA MANDATA  GRADONAČELNIKA

Članak 71.

Ako je prestanak mandata gradonačelnika nastupio prije isteka dvije godine mandata, raspisat će se prijevremeni izbori za gradonačelnika i njegove zamjenike. Do provedbe prijevremenih izbora dužnost gradonačelnika obnašat će zamjenik gradonačelnika koji je izabran zajedno s njim, a ako je mandat prestao i zamjeniku, do provedbe prijevremenih izbora dužnost gradonačelnika obnašat e povjerenik Vlade RH.

Ako je prestanak mandata gradonačelnika nastupio nakon isteka dvije godine mandata, tada se neće raspisivati prijevremeni izbori, a dužnost gradonačelnika do kraja mandata obnašat će zamjenik gradonačelnika koji je izabran zajedno s njim. Ako prestane mandat zamjeniku koji obnaša dužnost gradonačelnika, tada će se raspisati prijevremeni izbori za gradonačelnika i njegove zamjenike. Do provedbe prijevremenih izbora dužnost gradonačelnika obnašat će povjerenik Vlade RH.

Budući da gradonačelnik Grada Duge Rese ima dva zamjenika, dužnost gradonačelnika, u slučajevima iz st. 1. i 2. ovog članka, obnašat će zamjenik koji je na kandidaturi za izbor gradonačelnika bio prvi naveden iza kandidata za gradonačelnika.

Ako je prestanak mandata gradonačelnika nastupio opozivom, tada će se raspisati prijevremeni izbori za gradonačelnika i njegove zamjenike. Do provedbe prijevremenih izbora dužnost gradonačelnika obnašat će povjerenik Vlade RH.

Ako za vrijeme trajanja mandata gradonačelnika prestane mandat samo njegovim zamjenicima, neće se rapisati prijevremeni izbori za gradonačelnika.

O svim promjenama tijekom mandata gradonačelnika i njegovih zamjenika, pročelnik upravnog tijela nadležnog za službeničke odnose  dužan je bez odgode obavijestiti središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu samoupravu.

2.3 PRAVA OSOBA IZBRANIH ODNOSNO IMENOVANIH NA DUŽNOST GRADONAČELNIKA I ZAMJENIKA GRADONAČELNIKA

Članak 72.

Gradonačelnik i njegovi zamjenici odlučit ć hoće li dužnost na koju su izabrani obavljati profesionalno.

Osobe iz stavka 1. ovog članka dužne su u roku od 8 dana od dana stupanja na dužnost dostaviti pisanu obavijest nadležnom upravnom tijelu Grada o tome na koji način će obnašati dužnost.

Danom stupanja na dužnost smatra se dan početka mandata.Mandat gradonačelnika i njegovih zamjenika počinje prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora i traje do prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora novog gradonačelnika i njegovih zamjenika.

Osoba koja obnaša nespojivu dužnost, osim osoba kojima je zakonom zabranjeno kandidiranje, može se kandidirati za gradonačelnika, a ako bude izabrana, mora podnjeti ostavku na nespojivu dužnost u roku od 8 dana od dana koji slijedi proglašenju konačnih rezultata izbora. U ovom slučaju, gradonačelnik stupa na dužnost danom podnošenja ostavke na nespojivu dužnost.

Članak 73.

Gradonačelnik i njegovi zamjenici mogu promijeniti način obavljanja dužnosti u tijeku mandata dostavom pisane obavijesti o promijeni načina obavljnja dužnosti nadležnom upravnom tijelu Grada.

Novi način obavljanja dužnosti započinje prvog dana sljedećeg mjeseca nakon dostave obavijesti iz st. 1. ovog članka.

Članak 74.

Osobe iz čl. 72. st. 1. koje dužnost obavljaju profesionalno, za vrijeme profesionalnog obavljanja dužnosti ostvaruju pravo na plaću kao i druga prava iz rada, a vrijeme obavljanja dužnosti uračunava im se u staž osiguranja.

Osobe iz čl. 72. st. 1. koje dužnost obavljaju volonterski, imaju pravo na naknadu za rad.

Osnovna mjerila za određivanje plaće odnosno naknade za rad kao i druga prava vezana za profesionalno obnašanje dužnosti gradonačelnika i njegovih zamjenika određuju se posebnim zakonom.

Članak 75.

Osobe koje su dužnost obavljale profesionalno posljednjih 6 mjeseci prije prestanka obavljanja dužnosti, po prestanku profesionalnog obavljanja dužnosti ostvaruju pravo na naknadu plaće i staž osiguranja za vrijeme od 6 mjeseci po prestanku profesionalnog obavljanja dužnosti i to u visini prosječne plaće koja im je isplaćivana za vrijeme posljednjih 6 mjeseci prije prestanka profesionalnog obavljanja dužnosti.

Osobe koje su dužnost obavljale profesionalno manje od 6 mjeseci prije prestanka obavljanja dužnosti, po prestanku profesinalnog obavljanja dužnosti ostvaruju pravo na naknadu plaće i staž osiguranja za vrijeme od onoliko mjeseci po prestanku profesionalnog obavljanja dužnosti koliko su dužnost obavljali profesionalno i to u visini prosječne plaće koja im je isplaćivana za vrijeme prije prestanka profesionalnog obavljanja dužnosti.

Naknada iz st. 1. i 2. ovog članaka isplaćuje se na teret proračuna Grada.

Ostvarivanje prava iz st. 1. i 2. ovog članka prestaje na vlastiti zahtjev, zapošljavanjem, umirovljenjem ili izborom na drugu dužnost koju obavlja profesionalno.

Po prestanku profesionalnog obnašanja dužnosti, gradonačelnik i njegovi zamjenici koji su prije obnašanja dužnosti bili zaposleni na neodređeno vrijeme imaju pravo rasporeda odnosno povratka na rad odgovarajućom primjenom odredaba zakona kojim se uređuju obveze i prava državnih dužnosnika.

Osobe koje dužnost nisu obavljale profesionalno nemaju pravo na naknadu po prestanku obavljanja dužnosti.

Članak 76.

Pročelnik upravnog tijela Grada nadležnog za službeničke odnose ovlašten je za donošenje deklaratornih odluka o početku, načinu te prestanku obnašanja dužnosti gradonačelnika i njegovih zamjenika kao i pojedinačnih rješenja o visini plaće utvrđene sukladno odredbama posebnog zakona.

Članak 77.

Gradonačelniku i njegovim zamjenicima prava na temelju obavljanja dužnosti prestaju danom stupanja na dužnost novog gradonačelnika i njegovih zamjenika.

Gradonačelnik od dana raspisivanja izbora za gradonačelnika do dana stupanja na dužnost novog gradonačelnika može obavljati samo poslove koji su neophodni za redovito i nesmetano funkcioniranje Grada.

VI. UPRAVNA TIJELA I JAVNE SLUŽBE

1. GRADSKA UPRAVNA TIJELA

Članak 78.

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Duge Rese, utvrđenih zakonom i ovim Statutom, te obavljanje poslova državne uprave koji su zakonom prenijeti na Grad, ustrojavaju se upravna tijela Grada.

Ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela uređuje se posebnom odlukom Gradskog vijeća.

Upravna tijela se ustrojavaju kao službe i upravni odjeli (u daljnjem tekstu: upravna tijela).

Upravnim tijelima upravljaju tajnik i pročelnici (u daljnjem tekstu: pročelnici) koje na temelju javnog natječaja imenuje gradonačelnik.

Članak 79.

Upravna tijela u oblastima za koje su ustrojeni i u okviru djelokruga utvrđenog posebnom odlukom, neposredno izvršavaju i nadziru provođenje općih i pojedinačnih akata tijela Grada, pripremaju odluke i druge opće akte, te u slučaju neprovođenja općeg akta poduzimaju propisane mjere.

U obavljanju poslova iz stavka 1. ovog članka upravna tijela su dužna raditi po smjernicama i preporukama Gradskog vijeća i gradonačelnika.

Članak 80.

Upravna tijela samostalna su u okviru svog djelokruga, a pročelnici koji upravljaju upravnim tijelima za zakonito i pravovremeno obavljanje poslova iz svoje nadležnosti dužni su u svom radu pridržavati se uputa gradonačelnika i odgovorni su gradonačelniku.

Članak 81.

Sredstva za rad upravnih tijela, osiguravaju se u Proračunu Grada Duge Rese, Državnom proračunu i iz drugih prihoda u skladu sa zakonom.

2. JAVNE SLUŽBE

Članak 82.

Grad Duga Resa u okviru samoupravnog djelokruga osigurava obavljanje javnih službi koje zadovoljavaju svakodnevne potrebe građana na području komunalnih, društvenih i drugih djelatnosti, u skladu sa zakonom.

Članak 83.

Grad Duga Resa osigurava obavljanje djelatnosti iz članka 69. ovog Statuta osnivanjem trgovačkih društava, javnih ustanova, drugih pravnih osoba i vlastitih pogona.

Obavljanje određenih djelatnosti Grad Duga Resa može povjeriti  drugim pravnim i fizičkim osobama temeljem ugovora o koncesiji.

Grad Duga Resa može osnivati trgovačka društva za obavljanje gospodarske djelatnosti radi ostvarivanja dobiti.

Članak 84.

Komunalne djelatnosti obavljaju se kao javna služba.

Grad Duga Resa te pravne i fizičke osobe koje obavljaju komunalne djelatnosti obvezni su osigurati trajno i kvalitetno obavljanje tih djelatnosti i održavanje komunalnih objekata i uređaja u stanju funkcionalne sposobnosti.

Članak 85.

Trgovačka društva kojih je osnivač Grad Duga Resa odnosno u kojima Grad Duga Resa ima udjele odnosno dionice su samostalna u obavljanju svojih djelatnosti i poslovanju sukladno zakonu, društvenom ugovoru odnosno izjavi o osnivanju društva.

Članak 86.

Za obavljanje društvenih djelatnosti za koje je zakonom određeno da se obavljaju kao javne službe, Grad Duga Resa osniva javne ustanove, a za obavljanje drugih društvenih djelatnosti ako se ne obavljaju radi stjecanja dobiti Grad Duga Resa osniva ustanove (u daljnjem tekstu: ustanove).

Aktom o osnivanju ustanove može se ograničiti stjecanje, opterećivanje i otuđivanje nekretnina i druge imovine ustanove te način raspolaganja dobiti.

Članak 87.

Gradonačelnik prati rad i daje preporuke trgovačkim društvima i ustanovama kojih je Grad Duga Resa osnivač odnosno vlasnik.

Skupštine trgovačkih društava i upravna vijeća ustanova dužni su najmanje jednom godišnje (poslije zaključnog računa) podnijeti izvješće Gradskom vijeću Grada Duge Rese na razmatranje i usvajanje.

Članak 88.

U obavljanju komunalnih, gospodarskih, društvenih i drugih djelatnosti, pravne i fizičke osobe dužne su poduzimati mjere za očuvanje i zaštitu okoliša.

VII. MJESNA SAMOUPRAVA

Članak 89.

Na području Grada Duge Rese osnivaju se mjesni odbori, kao oblici mjesne samouprave, a radi ostvarivanja neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima.

Mjesni odbori se osnivaju za pojedina naselja ili više međusobno povezanih manjih naselja ili za dijelove naselja koji čine zasebnu razgraničenu cjelinu, na način i po postupku propisanom zakonom, ovim Statutom i posebnom odlukom Gradskog vijeća, kojom se detaljnije uređuje postupak i način izbora tijela mjesnog odbora.

Mjesni odbor je pravna osoba.

Članak 90.

Mjesni odbori na području Grada Duge Rese su:

1.  MO Sveti Antun: obuhvaća ulice: Jozefinska cesta, Đure Tomičića, Samovojskina ulica, Brodac, Dr. I. Banjavčića, Mrežnička obala, Vinička,
2.  MO Vidanka obuhvaća naselje Curak, Trg svetog Jurja, te ulice: Tina Ujevića, bana Josipa Jelačića, Augusta Šenoe, Brezovac, Vinogradska ulica, Ljudevita Gaja, Nikole Tesle /dio ulice desno od ulice Antuna Mihanovića prema naselju Curak od kućnog broja 2 do kućnog broja 14 s desne strane i od kućnog broja 1 do kućnog broja 11 s lijeve strane/.
3.  MO Mrežnica obuhvaća ulice: Park dr. F. Tuđmana, Josefa Jeruzalema,  Inzl, Šetalište Tušmer, Kasar i Naselje Tušmer.
4.  MO Trešnjevka obuhvaća ulice: Stara cesta, S.S. Kranjčevića,  Tijesnu ulicu, Slavka Kolara, Zagrebačku ulicu, Brajsku ulicu, Radoslava Lopašića, Mate Kulundžića, Svibanjsku ulicu, Antuna Mihanovića, Andrije Palmovića, Vladimira Nazora, Matije Gupca, Dobriše Cesarića, Varnica, Kolodvorska ulica, Nikole Tesle /dio od kućnog broja 16 sa desne strane i kućnog broja 13 sa lijeve strane do kraja ulice/, trgove: Trg hrvatskih mučenika, Trg kralja Tomislava, naselja: Juranovo brdo i Sunčano naselje.
5.  MO Stara Sela obuhvaća naselje Roganac, Trg Nikole Šubića Zrinskog, te ulice: Frankopanska, Petra Bučara, Karlovačka, Petra Preradovića, Riječka,
6.  MO Varoš obuhvaća ulice: Domobranska, Radićeva, Dr. Ante Starčevića.
7.  MO Gornje Mrzlo Polje obuhvaća naselje Gornje Mrzlo Polje.
8.  MO Donje Mrzlo Polje obuhvaća naselje Donje Mrzlo Polje.
9.  MO Belajska Vinica obuhvaća naselje Belajska Vinica.
10.MO Pećurkovo Brdo obuhvaća naselje Pećurkovo Brdo.
11.MO Sveti Petar obuhvaća naselja: Gorica, Gršćaki, Sveti Petar i Šeketino  Brdo.
12. MO Belavići obuhvaća naselja: Belavići, Bošt, Mrežnički Brig, Mrežničke   Poljice, Mrežnički Novaki, Mrežničko Dvorište,  Mrežnički  Galovići, Cerovački Galovići, Mihalić Selo.
13. MO Dvorjanci obuhvaća naselja: Dvorjanci, Kozalj Vrh, Mrežnički Venac.
14. MO Zvečaj obuhvaća naselja: Zvečaj, Donji Zvečaj, Grganjica, Novo Brdo.
15.MO Lišnica obuhvaća naselje Lišnica.
16. MO Petrakovo Brdo obuhvaća naselje Petrakovo Brdo.

Članak 91.

Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora može dati 10% birača upisanih u popis birača za područje za koje se predlaže osnivanje mjesnog odbora, organizacije i udruženja građana, odbori Gradskog vijeća Grada Duge Rese i gradonačelnik.

U slučaju da prijedlog iz stavka 1. ovog članka, daju građani ili njihove organizacije i udruženja, prijedlog se dostavlja u pisanom obliku gradonačelniku.

Članak 92.

U prijedlogu za osnivanje mjesnog odbora navode se podaci o predlagatelju, području i granicama mjesnog odbora, sjedištu mjesnog odbora, razlozima osnivanja mjesnog odbora, osnove pravila mjesnog odbora te zadaci i izvori financiranja mjesnog odbora.

Članak 93.

Gradonačelnik  u roku od 15 dana od dana primitka prijedloga utvrđuje da li je prijedlog podnesen na način i po postupku  utvrđenim zakonom i ovim Statutom.

Ukoliko gradonačelnik utvrdi da prijedlog nije podnesen na propisani način i po propisanom postupku, obavijestit će predlagatelja i zatražiti da u roku od 15 dana dopuni prijedlog za osnivanje mjesnog odbora.

Pravovaljani prijedlog gradonačelnik upućuje Gradskom vijeću, koje je dužno izjasniti se o prijedlogu u roku od 60 dana od prijema prijedloga.

Članak 94.

Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog odbora i predsjednik Vijeća mjesnog odbora.

Ukoliko je za predsjednika Vijeća mjesnog odbora  predložena jedna osoba,Vijeće mjesnog odbora iz svog sastava, većinom glasova svih članova, javno, bira predsjednika Vijeća na vrijeme od četiri godine, no ukoliko je predloženo više osoba, tada se izbor predsjednika Vijeća mjesnog odbora vrši tajnim glasovanjem.

Predsjednik Vijeća mjesnog odbora ima zamjenika koji se bira na način i po postupku određenom za predsjednika.

Članak 95.

Za člana vijeća mjesnog odbora može biti biran građanin koji ima biračko pravo i prebivalište na području mjesnog odbora čije se vijeće bira.

Članovi vijeća mjesnog odbora biraju se na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, razmjernim izbornim sustavom na vrijeme od četiri godine.

Postupak izbora članova vijeća mjesnog odbora uređuje Gradsko vijeće općim aktom, odgovarajućom primjenom odredaba zakona kojim se uređuje izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave (Zakon o lokalnim izborima – NN 144/12 ).

Članak 96.

Grad Duga Resa dužan je provoditi izbore za članove vijeća mjesnih odbora.

Izbore za članove Vijeća mjesnih odbora raspisuje Gradsko vijeće.

Prigovore zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i izbora članova vijeća mjesnih odbora rješava nadležno izborno povjerenstvo utvrđeno općim aktom Gradskog vijeća.

Protiv rješenja nadležnog izbornog povjerenstva podnositelj prigovora koji je nezadovoljan takvim rješenjem, ima pravo žalbe Uredu državne uprave u Karlovačkoj županiji.

Broj članova Vijeća mjesnog odbora određuje se prema broju stanovnika u mjesnom odboru. Vijeće mjesnog odbora ima:

– 7 članova u Mjesnom odboru do 1 000 stanovnika
– 11 članova u Mjesnom odboru s 1 000 i više stanovnika

Članak 97.

Vijeće mjesnog odbora bira predsjednika Vijeća iz svog sastava tajnim glasovanjem na vrijeme od četiri godine.

Predsjednik Vijeća predstavlja mjesni odbor i za svoj rad odgovoran je Vijeću mjesnog odbora.

Članak 98.

Vijeće mjesnog odbora:

– donosi program rada mjesnog odbora,
– donosi pravila mjesnog odbora,
– donosi poslovnik o svom radu,
– donosi financijski plan i godišnji obračun,
– odlučuje o korištenju sredstava,
– bira i razrješava predsjednika mjesnog odbora,
– donosi plan manjih komunalnih akcija,
– saziva mjesne odbore građana,
– surađuje s drugim mjesnim odborima te obavlja druge poslove utvrđene zakonom,ovim Statutom i odlukama Gradskog vijeća i gradonačelnika.

Članak 99.

Predsjednik Vijeća mjesnog odbora:

– predstavlja mjesni odbor i Vijeće mjesnog odbora
– saziva sjednice Vijeća i predsjeda im
– provodi odluke Vijeća mjesnog odbora
– surađuje s Gradskim vijećem, Gradonačelnikom i upravnim tijelima Grada
– informira građane o pitanjima važnima za mjesni odbor
– vodi mjesne zborove građana
– obavlja i druge poslove koje mu povjeri Vijeće mjesnog odbora, Gradsko vijeće i  gradonačelnik Grada.

Članak 100.

Programom rada utvrđuju se zadaci mjesnog odbora, osobito u pogledu vođenja brige o uređenju područja mjesnog odbora, provođenjem manjih komunalnih akcija kojima se poboljšava komunalni standard građana na području mjesnog odbora, vođenju brige o poboljšavanju  zadovoljavanja lokalnih potreba građana u oblasti zdravstva, socijalne skrbi, kulture, športa i drugih lokalnih potreba na svom području.

Članak 101.

Vijeće mjesnog odbora može predlagati Gradskom vijeću rješenja od interesa za područje tog mjesnog odbora u postupku izrade i donošenja prostorno-planske dokumentacije Grada kao i drugih planova i programa Grada Duge Rese i to:

– Programa razvoja komunalne infrastrukture i uređenja naselja
– druge prijedloge i mjere od značaja za mjesni odbor utvrđene zakonom, ovim Statutom, odlukama Gradskog vijeća i gradonačelnika a sve sukladno ukupnom interesu Grada Duge Rese.

Članak 102.

Pravilima mjesnog odbora detaljnije se uređuje način konstituiranja, sazivanja i rad vijeća mjesnog odbora, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti članova vijeća mjesnog odbora, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika vijeća mjesnog odbora, način odlučivanja, te druga pitanja od značaja za rad mjesnog odbora.

Članak 103.

Sredstva za rad Vijeća mjesnih odbora kao i za poslove iz samoupravnog djelokruga Grada Duge Rese povjerenih Vijeću mjesne samouprave osiguravaju se u gradskom proračunu.

Mjesna samouprava ima i prihode od izvršenih usluga, pomoći i dotacija pravnih i fizičkih osoba.

O korištenju sredstava Vijeće mjesnog odbora dužno je podnijeti Gradonačelniku godišnje izvješće.

Članak 104.

Vijeće mjesnog odbora, radi raspravljanja o potrebama i interesima građana, te davanja prijedloga za rješavanje pitanja od lokalnog značenja, može sazivati zborove građana.

Zbor građana može se sazvati i za dio područja mjesnog odbora koji čini zasebnu cjelinu.

Zbor građana  vodi predsjednik mjesnog odbora, potpredsjednik mjesnog odbora ili član vijeća mjesnog odbora kojeg odredi vijeće.

Članak 105.

Stručne i administrativne poslove za potrebe mjesnog odbora  obavljaju upravna tijela Grada na način propisan općim aktom kojim se uređuje ustrojstvo i način rada upravnih tijela Grada.

Članak 106.

Inicijativu i prijedlog za promjenu područja mjesnog odbora  mogu dati tijela mjesnog odbora i gradonačelnik.

O inicijativi i prijedlogu iz prethodnog stavka Gradsko vijeće donosi odluku uz prethodno pribavljeno mišljenje  građana s područja mjesnih odbora na koje se promjena odnosi.

Članak 107.

Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora obavlja gradonačelnik.

Gradonačelnik  može u postupku provođenja nadzora nad zakonitošću rada mjesnog odbora raspustiti vijeće mjesnog odbora, ako ono učestalo krši odredbe ovog Statuta, pravila mjesnog odbora i ne izvršava povjerene mu poslove.

VIII. IMOVINA  I  FINANCIRANJE  GRADA  DUGE RESE

Članak 108.

Sve pokretne i nepokretne stvari, te imovinska prava koja pripadaju Gradu Dugoj Resi, čine imovinu Grada Duge Rese.

Članak 109.

Imovinom Grada upravljaju gradonačelnik i Gradsko vijeće u skladu s odredbama ovog Statuta pažnjom dobrog domaćina.

Gradonačelnik u postupku upravljanja imovinom Grada donosi pojedinačne akte glede upravljanja imovinom, na temelju općeg akta Gradskog vijeća o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada.

Članak 110.

Grad Duga Resa ima  prihode kojima u okviru svog samoupravnog djelokruga slobodno raspolaže.

Prihodi Grada Duge Rese su:

–       gradski porezi, prirez, naknade, doprinosi i pristojbe, u skladu sa zakonom i posebnim odluka Gradskog vijeća,
–       prihodi od stvari u vlasništvu  Grada i imovinskih prava,
–       prihod od  trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u vlasništvu Grada odnosno u kojima Grad ima udjele ili dionice,
–       prihodi od naknade za koncesije koju daje Gradsko vijeće
–       novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje propiše Gradsko vijeće u skladu sa zakonom,
–       udio u zajedničkim porezima s Karlovačkom županijom i Republikom Hrvatskom, te dodatni udio u porezu na dohodak za decentralizirane funkcije prema posebnom zakonu, ako je Grad Duga Resa preuzeo te funkcije,
–       sredstva pomoći i dotacije Republike Hrvatske predviđena u Državnom proračunu,
–       drugi prihodi određeni zakonom.

Članak 111.

Gradsko vijeće donosi odluku kojom propisuje vrstu poreza, visinu stope gradskog prireza porezu na dohodak odnosno visinu gradskih poreza, obračun i način plaćanja poreza, te oslobođenje i olakšice, način razreza poreza, poticaje te druga postupovna pitanja u skladu sa zakonom.

Članak 112.

Svi prihodi i primici koji pripadaju Gradu kao i svi rashodi za poslove koje Grad obavlja iskazuju se u proračunu Grada Duge Rese.

Svi prihodi i primitci proračuna moraju biti raspoređeni u proračunu i iskazani po izvorima iz kojih potječu.

Svi rashodi i izdaci proračuna moraju biti utvrđeni u proračunu.

Prihodi i rashodi moraju biti uravnoteženi.

Članak 113.

Grad Duga Resa sastavlja bilancu imovine u kojoj iskazuje vrijednost svoje imovine u skladu s računovodstvenim propisima.

Članak 114.

Ako se tijekom proračunske godine smanje prihodi i primici ili povećaju izdaci utvrđeni proračunom, proračun se mora uravnotežiti sniženjem predviđenih izdataka ili pronalaženjem novih prihoda.

Uravnoteženje proračuna provodi se izmjenama i dopunama proračuna po postupku propisnom za donošenje proračuna (rebalans proračuna).

Članak 115.

Gradsko vijeće donosi proračun za sljedeću proračunsku godinu na način i u rokovima propisanim zakonom.

Ukoliko se  proračun za sljedeću proračunsku godinu ne može donijeti u propisanom roku, donosi se odluka o privremenom financiranju i to najduže za razdoblje od tri mjeseca.

Odluku o privremenom financiranju donosi Gradsko vijeće u skladu sa zakonom i Poslovnikom Gradskog vijeć Grada Duge Rese.

Predlagatelji ( svaki ovlašteni predlagatelj općeg akta ) utvrđeni Poslovnikom Gradskog vijeća Grada Duge Rese mogu predložiti donošenje odluke o privremenom financiranju.

Odluka o privremenom financiranju dostavlja se Ministarstvu financija u roku od 15 dana od dana donošenja.

Ukoliko se prije početka naredne godine ne donese ni odluka o privremenom financiranju, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih izdataka u skladu s posebnim zakonom.

Članak 116.

Proračun (temeljni financijski akt Grada Duge Rese ) donosi Gradsko vijeće u skladu s posebnim zakonom.

Gradonačelnik kao jedini ovlašteni predlagatelj predlaže Gradskom vijeću donošenje proračuna. Podneseni prijedlog proračuna gradonačelnik može povući nakon glasovanja o amandmanima, a prije glasovanja o proračunu u cjelini.

Ako se proračun za narednu godinu ne može donjeti prije početka godine za koju se donosi, a gradonačelnik ne predloži privremeno financiranje, predlagatelji (svaki ovlašteni predlagatelj općeg akta) utvrđeni Poslovnikom Gradskog vijeća Grada Duge Rese mogu predložiti donošenje odluke o privremenom financiranju.

Proračun se dostavlja Ministarstvu financija u skladu s posebnim zakonom.

Članak 117.

Nakon isteka godine za koju je proračun donesen, Gradsko vijeće utvrđuje godišnji obračun proračuna u Zakonu o proračunu propisanom roku.

Članak 118.

Grad Duga Resa može se zaduživati u skladu s posebnim zakonom.

Grad Duga Resa može raspisivati javni zajam ili izdati obveznice odnosno druge vrijednosne papire o čemu posebnu odluku donosi Gradsko vijeće

Članak 119.

Grad Duga Resa može davati jamstva i suglasnosti za zaduživanje korisnicima proračuna i pravnim osobama u vlasništvu Grada, odnosno, onim društvima u kojima ima udjel i dionice i davati zajmove sukladno zakonu kojim se uređuje proračun.

Članak 120.

Gradsko vijeće nadzire ukupno materijalno i financijsko poslovanje Grada Duge Rese.

1. ISTOVREMENO RASPUŠTANJE GRADSKOG VIJEĆA I RAZRJEŠENJE    GRADONAČELNIKA I NJEGOVIH ZAMJENIKA

Članak 121.

Ako se u zakonom određenom roku ne donese proračun odnosno odluka o privremenom financiranju, a sve sukladno čl. 116. st. 3. ovog Statuta, na prijedlog središnjeg tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu samoupravu, Vlada RH istovremeno će raspustiti Gradsko vijeće i razriješiti gradonačelnika i njegove zamjenike.

U slučaju iz st. 1. ovog članka, Vlada RH imenovat će povjerenika Vlade RH za obavljanje poslova iz nadležnosti predstavničkog i izvršnog tijela i raspisati prijevremen izbore sukladno posebnom zakonu.

Članak 122.

Rješenje Vlade RH o istovremenom raspuštanju predsavničkog tijela i razriješenja gradonačelnika, stupa na snagu danom objave u Narodnim novinama.

Protiv rješenja iz st. 1. Ovog članka, predsjednik raspuštenog predstavničkog tijela i razriješeni gradonačelnik mogu podnijeti tužbu Visokom upravnom sudu RH u roku od 8 dana od objave rješenja.

Postupak rješavanja o tužbi protiv rješenja Vlade RH je hitne naravi.

Visoki upravni sud RH odlučit će o tužbi u roku od 30 dana od primitka te svoju odluku bez odgađanja dostaviti Vladi RH, predsjedniku raspuštenog predstavničkog tijela i razriješenom gradonačelniku. Odluka Visokog upravnog suda RH objavljuje se u Narodnim novinama.

Ako je tužba odbačena ili odbijena Vlada će raspisati prijevremen izbore za predstavničko tijelo i gradonačelnika u roku od 90 dana od dana objave odluke Visokog upravnog suda RH u Narodnim novinama.

Članak 123.

Ako nije donesen proračun ni odluka o privremenom financiranju, povjerenik će donjeti odluku o privremenom financiranju u skladu s posebnim zakonom.

U slučaju iz stavka 1. ovog članka financiranje se vrši na temelju proračuna prethodne godine a najkasnije do proteka roka od 90 dana od dana konstituiranja novoizabranog predstavničkog tijela.

IX. AKTI GRADA

Članak 124.

Gradsko vijeće donosi Statut, Poslovnik Gradskog vijeća, proračun, polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna, odluke, programe, zaključke i druge opće akte.

Gradsko vijeće donosi rješenja i druge pojedinačne akte, kada u skladu sa zakonom rješava o pojedinačnim stvarima.

Članak 125.

Gradonačelnik u poslovima iz svog djelokruga donosi odluke, rješenja, zaključke, pravilnike, te opće akte kada je za to ovlašten zakonom ili općim aktom Gradskog vijeća.

Gradonačelnik donosi i druge pojedinačne akte kada u skladu sa zakonom rješava o pravima i obvezama fizičkih i pravnih osoba.

Članak 126.

Radna  tijela Gradskog vijeća donose zaključke i preporuke.

Članak 127.

Upravna tijela Grada u izvršavanju općih akata Gradskog vijeća donose pojedinačne akte kojima rješavaju o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba.

U izvršavanju općih akata Gradskog vijeća pojedinačne akte donose i pravne osobe kojima su odlukom Gradskog vijeća, u skladu sa zakonom, povjerene javne ovlasti.

Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. i 2. ovog članka, može se izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu Karlovačke županije, ako posebnim zakonom nije drugačije propisano.

Na donošenje pojedinačnih akata shodno se primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom postupku ako posebnim zakonom nije propisan postupak pred tijelima lokalne samouprave.

Članak 128.

Pojedinačni akti kojima se rješava o obvezi razreza gradskih poreza, doprinosa i naknada donose se u skraćenom upravnom postupku.

Skraćeni upravni postupak provodi se i kod donošenja pojedinačnih akata kojima se rješava o pravima, obvezama i interesima fizičkih i  pravnih osoba od strane pravnih osoba kojima je Grad Duga Resa osnivač.

Protiv pojedinačnih akata Gradskog vijeća i gradonačelnika kojima se rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba, ako posebnim zakonom nije drugačije propisano, ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

Članak 129.

Nadzor zakonitosti pojedinačnih neupravnih akata koje u samoupravnom djelokrugu donose Gradsko vijeće i gradonačelnik  obavljaju nadležna središnja tijela dravne uprave , svako u svojem djelokrugu, sukladno posebnom zakonu.

U provedbi nadzora nadležno tijelo oglasit će pojedinačni neupravni akt ništavim u slučaju:

–        ako je akt donijelo neovlašteno tijelo,
–        ako je u postupku donošenja akta povrijeđen zakon, statut ili drugi opći akt Grada,
–        ako se akt odnosi na pitanje koje nije u djelokrugu jedinice lokalne samouprave,
–        ako je nepravilno primijenjen zakon ili drugi propis odnosno opći akt.

U slučaju iz st. 2. ovog članka ovlašteno tijelo može donijeti rješenje u roku od godine dana od donošenja pojedinačnog akta. Protiv rješenja kojim se pojedinačni neupravni akt proglašava ništavim nije dopuštena žalba ali se može pokrenuti upravni spor pred nadležnim sudom.

Članak 130.

Detaljnije odredbe o aktima Grada Duge Rese i postupku donošenja akata utvrđuje se Poslovnikom Gradskog vijeća.

Članak 131.

Opći akti se prije nego što stupe na snagu, objavljuju  u „Službenom glasniku Grada Duge Rese“.

Opći akt stupa na snagu najranije 8 dana od dana njegove objave.

Iznimno, općim aktom se može iz osobito opravdanih razloga odrediti da stupa na snagu danom objave.

Opći akt ne može imati povratno djelovanje.

X. NADZOR ZAKONITOSTI RADA I OPĆIH AKATA

Članak 132.

Nadzor zakonitosti rada Gradskog vijeća obavlja središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu  samoupravu.

Kada utvrdi nepravilnost u radu Gradskog vijeća, središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu  samoupravu donijet će odluku kojom će sjednicu Gradskog vijeća ili njezin dio proglasit nezakonitom, a akte donesene na sjednici proglasiti ništavim.

Protiv odluke iz st. 2. ovog članka nije dopuštena žalba ali se može pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom RH.

Članak 133.

Nadzor zakonitosti općih akata koje u samoupravnom djelokrugu donosi Gradsko vijeće obavljaju uredi državne uprave u županijama i nadležna središnja tijela državne uprave, svako u svojem djelokrugu, sukladno posebnom zakonu.

Predsjednik Gradskog vijeća dužan je dostaviti Statut, Poslovnik, Proračun ili drugi opći akt predstojniku ureda državne uprave u županiji zajedno s izvatkom iz zapisnika koji se odnosi na postupak donošenja akta u roku od 15 dana od dana donošenja općeg akta.

Predsjednik Gradskog vijeća dužan je akte iz st. 2. ovog članka bez odgode dostaviti gradonačelniku.

Članak 134.

Kada predstojnik ocijeni da je opći akt u suprotnosti s Ustavom i zakonom ili da su u postupku donošenja općeg akta počinjene nepravilnosti, predstojnik će bez odgode dati uputu Grdaksom vijeću da u roku od 15 dana od primitka upute otkloni uočene nedostatke.

Ako Gradsko vijeće ne postupi po uputi predstojnika i ne otkloni nedostatke u roku iz st. 1. ovog članka, predstojnik donosi odluku o obustavi od primjene općeg akta, koja mora biti obrazložena. Odluku o obustavi predstojnik je dužan donjeti u roku od 15 dana od isteka roka iz st. 1. ovog članka.

Odluka o obustavi općeg akta dostavlja se bez odgode predsjedniku Gradskog vijeća, gradonačelniku, središnjem tijelu državne uprave u čijem je djelokrugu obustavljeni opći akt te središnjem tijelu državne uprave nadležnom za poslove lokalne i područne samouprave.

Kada nadležno središnje tijelo državne uprave zaprimi odluku predstojnika o obustavi općeg akta ocijenit će osnovanost odluke u roku od 15 dana od dana njezina prijema. Ukoliko središnje tijelo državne uprave odluku o obustavi ocijeni neosnovanom, ukinut će odluku predstojnika.

Odluka središnjeg tijela državne uprave o ukidanju odluke predstojnika dostavlja se bez odgode predsjedniku Gradskog vijeća koje je donjelo obustavljeni opći akt, gradonačelniku , predstojniku i središnjem tijelu državne uprave nadležnom za poslove lokalne i područne samouprave ukoliko ono nije neposredno donjelo odluku kojom se ukida odluka predstojnika.

Članak 135.

Kada središnje tijelo državne uprave neposredno obustavi od primjene opći akt odnosno kada odluku predstojnika o obustavi ocijeni osnovanom, podnijet će Visokom upravnom sudu RH zahtijev za ocjenu zakonitosti općeg akta.

O podnošenju zahtjeva za ocjenu zakonitosti općeg akta središnje tijelo državne uprave obavijestit će bez odgode predsjednika Gradskog vijeća koje je donjelo obustavljeni opći akt, gradonačelnika, predstojnika ureda državne uprave i središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu samoupravu ukoliko ono nije neposredno postupalo.

Članak 136.

Kad središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu samoupravu neposredno obustavi od primjene Statut Grada, odnosno kad odluku predstojnika o obustavi, odnosno potvrdi odluke gradonačelnika o obustavi od primjene ocijeni osnovanom, predložit će bez odgode Vladi RH da pokrene postupak za ocjenu suglasnosti Statuta Grada s Ustavom i zakonom pred Ustavnim sudom RH.

Vlada RH pokrenut će postupak za ocjenu suglasnosti Statuta s Ustavom i zakonom pred Ustavnim sudom RH u roku od 30 dana od dana primitka prijedloga za pokretanje postupka.

Ukoliko Vlada RH ne pokrene postupak u roku iz prethodnog stavka, prestaje obustava od primjene općeg akta.

XI. JAVNOST RADA

Članak 137.

Rad Gradskog vijeća, gradonačelnika i upravnih tijela Grada Duge Rese je javan.

Članak 138.

Javnost rada Gradskog vijeća osigurava se:

– javnim održavanjem sjednica,
– izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja,
– objavljivanjem općih akata i drugih akata u „Službenom glasniku Grada Duge Rese“ i na web stranicama Grada Duge Rese.

Javnost se može isključiti samo iznimno, u slučajevima predviđenim posebnim zakonom i Poslovnikom Gradskog vijeća.

Javnost rada gradonačelnika osigurava se:

– održavanjem konferencija za medije prema potrebi,
– izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja,
– objavljivanjem općih akata i drugih akata u „Službenom glasniku Grada Duge Rese“ i na web stranicama Grada Duge Rese.

Javnost rada upravnih tijela Grada osigurava se izvještavanjem i napisima u tisku, objavom akata u „Službenom glasniku Grada Duge Rese“ i na web stranici Grada i drugim oblicima javnog priopćavanja.

Članak 139.

Ostvarivanje javnosti rada tijela Grada pobliže se uređuje Poslovnikom Gradskog vijeća.

XII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 140.

Prijedlog za promjenu Statuta Grada Duge Rese može podnijeti 1/3 vijećnika Gradskog vijeća, gradonačelnik i Odbor za Statut i Poslovnik.

Prijedlog mora biti obrazložen, a podnosi se predsjedniku Gradskog vijeća. Većinom glasova svih vijećnika odlučuje se da li će se pristupiti raspravi o predloženoj promjeni Statuta.

Ako Gradsko vijeće ne prihvati prijedlog za promjenu Statuta, isti prijedlog ne može se staviti na dnevni red Gradskog vijeća prije isteka roka od 6 mjeseci od dana zaključivanja rasprave o prijedlogu.

Članak 141.

Opći akti Grada Duge Rese uskladit će se s odredbama ovog Statuta u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog Statuta.

Do donošenja općih akata u skladu s odredbama ovog Statuta primjenjivati će se opći akti Grada Duge Rese u onim odredbama koje nisu u suprotnosti s odredbama zakona i ovog Statuta.

U slučaju suprotnosti odredbi općih akata iz stavka 1. ovog članka neposredno će se primjenjivati odredbe zakona i ovog Statuta.

Članak 142.

Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Grada Duge Rese (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 5/09).

Članak 143.

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Duge Rese, osim članka 41., članka 60. stavak 1. točka 8. i točka 21., članka 72. do članka 77. koji stupaju na snagu na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju prvih sljedećih općih i redovnih izbora za članove predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne samouprave i općinskih načelnika, gradonačelnika i župana, te  članka 44. Statuta koji stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Nikola Biličić, dipl.ing.prom., v.r.