GRAD DUGA RESA|Službene stranice

Socijalna skrb na području Grada Duge Rese

Plan provedbe Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2017. do 2020. godine.


Na temelju ĉlanka 46. Statuta Grada Duge Rese (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 2/13,1/15, 6/17) i točke 6. završnih odrednica Nacionalne strategije izjednaĉavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2017. do 2020. godine (Narodne novine broj 42/2017) Gradsko vijeće Grada Duge Rese na sjednici održanoj dana 09.02. 2018. godine donijelo je Plan provedbe Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom
od 2017. do 2020. godine kojega možete preuzeti ovdje.


 

Plan provedbe Nacionalne strategije zaštite od nasilja u obitelji


Na temelju članka 60. Statuta Grada Duge Rese (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 2/13, 1/15, 6/17) i točke II. Odluke o donošenju nacionalne strategije zaštite od nasilja u obitelji za razdoblje od 2017. do 2022. godine (NN broj 96/2017) gradonačelnik Grada Duge Rese dana 19. 1. 2018. godine donio je Plan provedbe Nacionalne strategije zaštite od nasilja u obitelji za 2018. godinu kojega možete preuzeti ovdje.


Katalog prava i usluga za osobe s invaliditetom iz nadležnosti Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku


Katalog prava i usluga za osobe s invaliditetom iz nadležnosti Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku možete preuzeti ovdje.


Odluka o socijalnoj skrbi Grada Duge Rese

Socijalna skrb je organizirana djelatnost od javnog interesa za Republiku Hrvatsku čiji je cilj pružanje pomoći socijalno ugruženim osobama kao i osobama u nepovoljnim osobnim ili obiteljskim okolnostima koja uključuje prevenciju, promicanje promjena, pomoć u zadovoljavanju osnovnih životnih potreba i podrušku pojedincu, obitelji i skupinama u svrhu unapređenja kvalitete života i osnaživanja korisnika u samostalnom zadovoljavnju osnovnih životnih potreba te njihovog aktivnog uključivanja u društvo.

2020.

U području socijalne skrbi donijeta je Odluka je socijalnoj skrbi kojom se utvrđuju prava i oblici pomoći socijalne skrbi koje osigurava Grad, status korisnika socijalne skrbi te uvejti i kriteriji za dodjelu pomoći propisani Zakonom o socijalnoj skrbi čiji tekst možete preuzeti ovdje.

U okviru ove Odluke utvrđeni su sljedeći oblicu pomoći i naknada:

 1. Naknada za troškove stanovanja
 2. Naknada pogrebnih troškova osoba sahranjenih u socijalnoj potrebi i osoba nepoznatog boravišta
 3. Pomoć za troškove prijevoza djece s teškoćama u razvoju
 4. Naknada za kupnju grobnog mjesta za branitelje
 5. Pomoć za ogrjev (županijska sredstva)
 6. Redovna djelatnost Gradskog društva Crvenog križa Duga Resa

Financijski plan za provedbu prava propisanih Odlukom o socijalnoj skrbi Grada Duge Rese za 2020. godinu možete preuzeti ovdje.

Za reguliranje prava  u  području socijalne skrbi koja nisu propisana zakonskim odredbama, za 2020. godinu donijet je Program socijalne pomoći iznad standarda za 2020. godinu čiji tekst možete preuzeti ovdje.

Programom su predviđeni sljedeći oblici pomoći:

 1. Sufinanciranje prijevoza umirovljenika, OSI, bolesnih osoba i drugih građana
 2. Pomoć građanima u slučaju elementarnih nepogoda
 3. Jednokratna pomoć
 4. Pomoć za novorođenče
 5. Sufinanciranje troškova prehrane beskućnika
 6. Božićnica umirovljenicima slabijeg imovnog stanja
 7. Sufinaniranje Posudionice ortopedskih i medicinskih pomagala
 8. Razne akcije – pomoć bolesnima
 9. Pomoć i njega u kući
 10. Projekti Gradskog društva Crvenog križa

Za ostvarivanje prava propisnih navedenim dokumentima, podnositelj je dužan ispuniti zahtjev i dostaviti traženu dokumentaciju koja je navedena za pojedinom zahtjevu.

 • Obrazac zahtjeva za ostvarivanje prava na pomoć za novorođenče možete preuzeti ovdje.
 • Obrazac zahtjeva za ostvarivanje prava na pomoć za podmirenje troškova stanovanja možete preuzeti ovdje.
 • Obrazac zahtjeva za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć možete preuzeti ovdje.
 • Obrazac zahtjeva za ostvarivanje prava na subvenciju prijevoza umirovljenika, OSI, bolesnih osoba i drugih građana možete preuzeti ovdje.

Za ostale oblike pomoći propisane Odlukom i Planom, podnosi se pismeni zahtjev.

Uz zahtjev, ovisno o obliku pomoći koji se traži, potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

 • presliku osobne iskaznice
 • zadnji odrezak o mirovini
 • rješenje o invalidnosti
 • potvrdu o prihodima za zaposlene članove obiteljskog domaćinstva
 • potvrdu Zavoda za zapošljavanje za nezaposlene
 • rješenje Centra za socijalnu skrb Duga Resa ukoliko su članovi domaćinstva korisnici Centra
 • podatke o radnom statusu
 • potvrdu Općinskog suda u Karlovcu o vlasništvu nekretnina
 • medicinsku dokumentaciju
 • ostalu dokumentaciju po zahtjevu nadležnog Upravnog odjela

NAJČEŠĆA PITANJA - SOCIJALNI PROGRAM

 1.  Tko ima pravo na naknadu za  troškova stanovanja?

Pravo na naknadu za troškove stanovanja ima samac ili obitelj koji su korisnici zajamčene minimalne naknade Centra za socijalnu skrb Duga Resa, a ukoliko se plaćanje tih troškova ne osigurava po nekoj drugoj osnovi.  Pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje se u visini do polovice iznosa zajamčene minimalne naknade priznate samcu  ili obitelji, odnosno prema stvarnim troškovima režija.

 1. Kako se može ostvariti i za koje svrhe je jednokratna novčana pomoć?

Jednokratna novčana pomoć može se odobriti korisniku zbog trenutačnih okolnosti (bolest, smrt, druge nevolje, nabava školskih knjiga i pribora i  sl.) po pribavljenim dokazima o materijalnom statusu korisnika. Jednokratna pomoć odobrava se na temelju pismenog zahtjeva ili po službenoj dužnosti, a može se odobriti u novcu izravno korisniku ili na način da nadležno tijelo djelomično ili u cijelosti plati račun za robu ili uslugu ovlaštenoj pravnoj ili fizičkoj osobi.

 1. Koliko iznosi pomoć za novorođenče i koji je postupak?

Pomoć za novorođenče iznosi 2.000,00 kn, a pravo na ovu pomoć ostvaruje se pod uvjetom da jedan od roditelja ima prijavljeno prebivalište na području Grada Duge Rese i da je novorođenče prijavljeno na području Grada. Uz zahtjev za ostvarivanje prava na pomoć za novorođenče potrebno je priložiti preslike osobnih iskaznica za oba roditelja, rodni list za novorođenče, uvjerenje o prebivalištu za novorođenče te presliku tekućeg računa podnositelja zahtjeva (IBAN).