GRAD DUGA RESA|Službene stranice

RECIKLAŽNO DVORIŠTE

IZGRADNJA I OPREMENJE RECIKLAŽNOG DVORIŠTA U DUGOJ RESI KK.06.3.1.03.0165

Kratki opis projekta:

Provedbom projekta “Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta u Dugoj Resi” ispunit će se obveza Grada Duge Rese o odvojenom prikupljanju problematičnog otpada, otpadnog papira i kartona, metala, stakla, plastike i tekstila te komunalnog otpada na način da se osigura funkcioniranje reciklažnog dvorišta na projektnom području.

Obuhvat projekta – administrativno područje Grada Duge Rese od ukupno 11180 stanovnika sukladno Popisu iz 2011. godine. Sukladno zahtjevima iz 3čl. 5, st. 2 toč. 2. ZOGO-a predmetno administrativno područje dužno je osigurati funkcioniranje najmanje jednog reciklažnog dvorišta. Predmetno administrativno područje koje predstavlja projektno područje nema izgrađeno reciklažno dvorište, a slijedom toga niti upisano u Očevidnik reciklažnih dvorišta. Stoga će provedba ovog projekta rezultirati ispunjavanjem obveze sukladno iz ZOGO-a. Projekt će rezultirati s 298t prikupljenog otpada u izgrađenom i opremljenom reciklažnom dvorištu u prvoj kalendarskoj godini nakon ishođenja uporabne dozvole. Na taj način projekt će rezultirati s resursnim uštedama kroz poboljšanje gospodarenje otpadom. Također provedba će rezultirati smanjenjem CO2 zbog recikliranja materijala.

Slijedom navedenog provedba projekta doprinosi ostvarenju ciljeva Prioritetne osi 6, Investicijskog prioriteta 6i i Specifičnim ciljem 6iI, ako i svrhom i predmetnom ovog Poziva te u skladu s nacionalnim propisima i propisima EU.

U sklopu provedbe projekta održat će se informativno-obrazovne aktivnosti stanovništva o korištenju reciklažnog dvorišta koje uključuju održavanje:

  1. aktivnosti informiranja i klasične izobrazbe klasičnim putem 5.000 letaka korisnicima, 2 jumbo plakata i 200 letaka u sklopu edukacije po mjesnim odborima,
  2. 17 predavanja po mjesnim odborima na području grada
  3. aktivnosti informiranja i klasične izobrazbe klasičnim putem lokalnih medija i to 50 radio reklama u trajanju od 60 sekundi i TV reportaža trajanju do 5 min
  4. aktivnosti informiranja i izobrazbe putem društvenih mreža i web stranice prijavitelja

Cilj projekta je povećenje stope odvojenog prikupljanja komunalnog otpada i smanjenje količine otpada koji se odlaže na odlagalištu izgradnjom i opremanjem reciklažnog dvorišta u Dugoj Resi.

 

Očekivani rezultati projekta:

Rezultat provedbe projekta je izgrađeno, opremljeno i uspostavljeno funkcionalno reciklažno dvorište na projektnom području radi smanjenja količina otpada koji se odlaže na odlagalište, a time ostvarenja resursnih ušteda iz izbjegnutih troškova zbrinjavanja i novih prihoda iz povrata i oporabljenog reciklažnog materijala te koristi iz izbjegnutih emisija stakleničkih plinova.

Rezultati projekta mjerljivi su kroz planiranje pokazatelje:

  • Ukupno predviđena količina odvojeno prikupljenog otpada u reciklažnom dvorištu u prvoj punoj kalendarskoj godini nakon ishođenja uporabne predviđena je 298 t
  • 100% stanovništva obuhvaćen provedenim informativno-obrazovnim aktivnostima na području obuhvata projekta, s ciljem upoznavanja o ulozi reciklažnog dvorišta u cjelovitom sustavu gospodarenja otpadom i pravilnim odvajanjem otpada u kućanstvim
  • održano minimalno 4 obrazovne aktivnosti vezanih za korištenje reciklažnog dvorišta i pravilno odvajanje otpada u ućanstvima na području obuhvata projekta

Ukupna vrijednost projekta: 2.470.812,50 kn

Iznos koji sufinancira Europska unija: 1.946.510,00 kn

Razdoblje provedbe projekta: 21. ožujka 2019. do 17. listopada 2020.

Podaci o nositelju projekta:

Grad Duga Resa, Trg sv. Jurja 1, 47250 Duga Resa

Kontak osoba za više informacija:

Upravni odjel za gospodarstvo, društvene djelatnosti, stambene, pravne i opće poslove

Marija Kovačević, samostalni upravni referent za građenje na posovima razvoja gospodarstva i europskih integracija

Telefon: 047/819 005

e-mail: marija.kovacevic@dugaresa.com.hr

Više informacija o EU fondovima dostupno je na stranici Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije: www.strukturnifondovi.hr