GRAD DUGA RESA|Službene stranice

Prostorni plan

Odbor za Statut i Poslovnik na 8. sjednici održanoj 29.10.2019. godine usvojio je pročišćeni tekst Prostornog plana uređenja Grada Duge Rese koji je objavljen u Službenom glasniku 10/19 a možete isti preuzeti ovdje.

IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI – III. izmjene i dopune Prostornog plana grada Duge Rese

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU III. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA DUGE RESE

Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Duge Rese

Prostorni plan uređenja Grada Duge Rese (u nastavku teksta: PPUG Duge Rese) utvrđuje koncepciju, oblike i način korištenja prostora uzimajući u obzir prirodne i stvorene resurse, razvojnu orijentaciju, kao i postojeće stanje i ograničenja u prostoru.

PPUG Duge Rese predstavlja dugoročnu osnovu uređenja prostora s ciljem da se omogući razvitak svih subjekata, osigura zaštita prirodne i graditeljske vrijednosti, te rezervira prostor za sve objekte komunalne infrastrukture.

PPUG Duge Rese utvrđuje organizaciju prostora i sustav naselja, prometne i infrastrukturne sustave, podjelu prostora prema osnovnoj namjeni, površine za gradnju naselja, te poljoprivredne, šumske, vodene i ostale površine.

Važni dokumenti

1.Pročišćeni tekst Prostornog plana uređenja Grada Duge Rese (Službeni glasnik 10/19)
pdf

2.Zahtjev za priključenje na komunalnu infrastrukturu
pdf

Korištenje i namjena površina

pdf

Infrastrukturni sustavi

pdf

Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora

pdf

Građevinska Područja naselja