GRAD DUGA RESA|Službene stranice

Proračun 2017.

Na 6. sjednici Gradskog vijeća Grada Duge Rese održanoj 29.09.2017. godine donesene su I. izmjene i dopune Proračuna Grada Duge Rese za 2017. godinu. Po preporuci Ministarstva financija odnosno Uputa za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave od 23. kolovoza 2016. godine (točka 2.5. Dostava proračuna i odluke o izvršavanju proračuna Ministarstvu financija) objavljuju se I. izmjene i dopune Proračuna Grada za 2017. u formatu pogodnom za daljnju obradu (word i excel), te u pdf-u ovdje.

RASPODJELA REZULTATA POSLOVANJA ZA 2017. GODINU

Gradsko vijeće Grada Duge Rese na 11. sjednici održanoj 18.05.2018. godine donijelo je Odluku o raspodjeli rezultata poslovanja za 2017. godinu koju možete preuzeti ovdje.

IZVRŠENJE PRORAČUNA 01.01.-31.12.2017.

Gradsko vijeće Grada Duge Rese na 11. sjednici održanoj 18.05.2018. godine donijelo je Odluku o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Proračuna Grada Duge Rese za razdoblje 1.1.-31.12.2017. godine koji možete preuzeti ovdje.

IZVRŠENJE PRORAČUNA 01.01.-30.06.2017.

Gradsko vijeće Grada Duge Rese na 05. sjednici održanoj 08.09.2017. godine donijelo je Odluku o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Proračuna Grada Duge Rese za razdoblje 1.1.-30.6.2017. godine koji možete preuzeti ovdje.

KONSOLIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA RAZDOBLJE od 1.1.-31.12.2017.

ISPRAVAK FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA RAZDOBLJE od 1.1.-31.12.2017.

Zbog naknadno utvrđenih poslovnih događaja izvršen je ispravak financijskih izvještaja za razdoblje 1.1.-31.12.2017. godine

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA RAZDOBLJE od 1.1.-30.6.2017.

Gradsko vijeće Grada Duge Rese je na 25. sjednici održanoj dana 21.12.2016. godine donijelo Proračun Grada Duge Rese za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu kao i Odluku o izvršavanju Proračuna Grada Duge Rese za 2017. godinu koji u pdf formatu možete preuzeti ovdje.

Po preporuci Ministarstva financija odnosno Uputa za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave od 23. kolovoza 2016. godine (točka 2.5. Dostava proračuna i odluke o izvršavanju proračuna Ministarstvu financija) objavljuje se Proračun Grada za 2017. u formatu pogodnom za daljnju obradu (word i excel).

Proračun u malom za 2017. godinu (pdf)


Prijedlog proračuna Grada Duge Rese za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu možete pogledati ovdje.

NACRT PRORAČUNA 2017. – POGLEDAJTE OVDJE

Upravni odjel za proračun, financije, javne prihode i gradsku riznicu izradio je Upute za izradu Proračuna Grada Duge Rese za razdoblje 2017.-2019. godine i dostavio ih proračunskim korisnicima. Tekst Upute možete preuzeti ovdje.

Upute su izrađene na temelju Uputa za izradu proračuna JLP(R)S 2017.-2019. koje su objavljene na web stranici Ministarstva financija. Model prijedloga financijskog plana proračunskog korisnika možete preuzeti ovdje.