GRAD DUGA RESA|Službene stranice

Procedura javne nabave

 

 

 

 

 

 

 

Na temelju članka 60. Statuta Grada Duge Rese (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 02/13, 01/15, 06/17, 10/17), a u skladu sa Zakonom o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine 139/10, 19/14) i Uredbom o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (Narodne novine 78/11, 106/12, 130/13, 19/15 i 119/15), Zakonom o javnoj nabavi (Narodne novine 120/16), gradonačelnik Grada Duge Rese dana 02. siječnja 2018. godine  donosi

 

PROCEDURU JAVNE NABAVE

28. Proces javne nabave

28.01. Postupak javne nabave

28.01.01. Procedura javne nabave

 Ovom procedurom javne nabave definirane su nabave robe i usluga čija je procijenjena vrijednost (bez PDV-a) jednaka ili veća od 200.000,00 kuna, i nabave radova čija je procijenjena vrijednost (bez PDV-a) jednaka ili veća od 500.000,00 kuna, a koje se provode u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/16) i podzakonskim propisima o javnoj nabavi – Pravilnikom o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (Narodne novine broj 101/2017), Pravilnikom o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine broj 101/2017), Pravilnikom o nadzoru nad provedbom Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 65/2017) i Pravilnikom o izobrazbi u području javne nabave (Narodne novine broj 65/2017).

Nabava robe, usluga i radova čija je procijenjena vrijednost manja od iznosa navedenih prethodnom stavku i na koju se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi provodi se sukladno odredbama Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave, KLASA: 400-08/16-01/25

URBROJ: 2133/03-05/03-17-24 od 21. srpnja 2017. godine (Službeni glasnik Grada Duge Rese 06/17).

Sve definirano ovom procedurom se odnosi i  na  proračunskog korisnika Gradsku knjižnicu i čitaonicu Duga Resa, budući da je uključena u Plan nabave roba, radova i usluga Grada Duge Rese.

I. ODREDBE ZAKONA O JAVNOJ NABAVI

1) Predstavnici Naručitelja

 Odgovorna osoba za uspostavu i zakonitost sustava javne nabave Grada je gradonačelnik.

Ovlaštene predstavnike Grada Odlukom o imenovanju stručnog povjerenstva za javnu nabavu za svaki postupak imenuje gradonačelnik, te utvrđuje njihove ovlasti i obveze u postupku javne nabave.

U Odluci iz stavka 2. navode se i druge osobe koje imaju utjecaj na odlučivanje i/ili na druge radnje u postupku (primjerice utjecaj na odabir postupka nabave, izrađuju tehničke specifikacije, obavljaju stručni pregled ponuda i sl), kao i njihove obveze i ovlasti.

U svakom postupku javne nabave imenuju se najmanje tri ovlaštena predstavnika. U pripremi  i  provedbi pojedinog postupka javne nabave obavezno mora biti jedan od ovlaštenih predstavnika naručitelja koji posjeduje važeći certifikat iz područja javne nabave.

Ovlašteni predstavnici naručitelja u postupcima javne nabave moraju biti različiti od osoba za praćenje provedbe ugovora za pojedine postupke javne nabave. Za svaki  sklopljeni ugovor o javnoj nabavi imenovati će se osobe koje prate isporuku robe, izvođenje radova ili izvršenje usluge u pojedinim postupcima nabave.

2) Izjave o postojanju/nepostojanju sukoba interesa

 Predstavnici naručitelja obvezni su potpisati izjavu o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa u smislu njihova odnosa s gospodarskim subjektima, te je ažurirati bez odgađanja ako nastupe promjene. Izjave o postojanju/nepostojanju sukoba interesa za gradonačelnika, zamjenike gradonačelnika donose se na početku svakog mandata.

O svakoj promjeni okolnosti vezanih za sukob interesa službenik je dužan bez odlaganja dostaviti višem stručnom suradniku za javnu nabavu novu izjavu, u protivnom čini povredu radne obveze.

Oblik i sadržaj izjave o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa predstavnika naručitelja propisan je Obrascima 2. i 3. ovoga Detaljnog opisa poslovnog procesa javne nabave.

Kada u postupku javne nabave Grada sudjeluju vanjski suradnici (savjetnici) isti su dužni potpisati izjavu o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa i čuvanju tajnosti podataka.

3) Na svojim internetskim stranicama objaviti popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja (čelnik, te član upravnog, upravljačkog i nadzornog tijela naručitelja) ili s njim povezane osobe u sukobu interesa ili obavijest da takvi subjekti ne postoje te ih ažurirati bez odgađanja ako nastupe promjene

II. IZVJEŠĆIVANJE O JAVNIM NABAVAMA i REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA

Statističko izvješće o javnoj nabavi

Grad kao javni naručitelj obvezan je do 31. ožujka tekuće godine izraditi statističko izvješće o javnoj nabavi za prethodnu godinu, temeljem Zakona i Upute o sadržaju i načinu dostavljanja statističkog izvješća o javnoj nabavi.

Za potrebe izrade statističkog izvješća do 31. ožujka svake godine viši stručni suradnik svakodnevno ažurira evidenciju jednostavne nabave (tablica vlastite evidencije nabave roba i usluga do 200.000,00 kn, te nabave radova do 500.000,00)  koja se unosi u Elektronički oglasnik javne nabave u ukupnom iznosu za prethodnu godinu.

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma (u daljnjem tekstu: Registar) za predmete nabave čija je vrijednost bez PDV-a jednaka ili veća od 20.000,00 kn ustrojava i vodi viši stručni suradnik za javnu nabavu.

Registar sadrži najmanje podatke propisane Pravilnikom.

Upravni odjeli dužni su dostaviti višem stručnom suradniku podatke o izvršenju svakog pojedinog ugovora i/ili okvirnog sporazuma u roku od 3 dana od njegovog završetka (izvješće nadzornog inženjera, situacije, računi i sl.)

Ako je iznos plaćanja po pojedinom ugovoru, odnosno okvirnom sporazumu veći od ugovorenog iznosa, nadležni upravni odjel obvezan je sastaviti pisano obrazloženje, a kratki sažetak obrazloženja dostaviti višem stručnom suradniku za javnu nabavu zajedno s podacima o izvršenju ugovora, odnosno okvirnog sporazuma, radi objave u Registru

Detaljno pisano obrazloženje iz stavka 4. ovog članka obvezno se ulaže u spis predmeta nabave.

Viši stručni suradnik za javnu nabavu dužan je redovito ažurirati podatke u Registru, a najmanje svakih šest mjeseci.

Grad je obvezan registar ugovora i sve njegove kasnije promjene objaviti u standardiziranom obliku u EOJN RH u roku od osam dana od dana ustrojavanja ili promjene.

EOJN RH javno objavljuje registar ugovora u strojno čitljivom te otvorenom obliku.

III. IZRADA PLANA NABAVE

Planiranje nabave

U postupku planiranja nabave upravna tijela dužna su utvrditi stvarne potrebe i realno procijeniti troškove nabave za svaki predmet nabave te nabavu roba, radova i usluga uskladiti s financijskim sredstvima osiguranim u Proračunu.

Prethodno planiranje potreba za nabavom za proračunsku godinu započinje odmah po donošenju Proračuna.

Viši stručni suradnik za javnu nabavu prilikom izrade prijedloga Plana nabave šalje upite svim Upravnim odjelima za dostavu podataka o potrebama nabave roba, radova i usluga u skladu sa Proračunom Grada Duga Rese. Upravni odjeli popunjene Upitnike dostavljaju višem stručnom suradniku za javnu nabavu u roku od 3 dana od dana prijema upita.

Nakon zaprimljenih podataka viši stručni suradnik za javnu nabavu izrađuje prijedlog Plana nabave u roku od 5 dana.

Izrađeni prijedlog Plana nabave daje se savjetniku za planiranje i praćenje proračuna. na provjeru točnosti podataka i usklađenja sa Proračunom, rok 2 dana.

Prijedlog Plana nabave odmah nakon provjere šalje se Gradskoj službi, koja ga upućuje na iduću sjednicu Gradskog vijeća zbog usvajanja istog.

Plan nabave se mora donijeti najkasnije u roku od 30 dana od dana donošenja proračuna.

Plan nabave

Plan nabave Grada (u daljnjem tekstu: Plan nabave) za proračunsku godinu donosi Gradsko vijeće najkasnije u roku od 30 dana od dana donošenja proračuna .

Upravni odjel za proračun, financije, javne prihode i gradsku riznicu objavljuje Plan nabave na internetskim stranicama Grada www.dugaresa.hr odmah po usvajanju od strane Gradskog vijeća.

Sve izmjene i dopune Plana nabave Upravni odjel za financije, javne prihode i gradsku riznicu odmah po donošenju objavljuje na internetskim stranicama.

Plan nabave i sve njegove kasnije promjene viši stručni suradnik obvezan je objaviti u standardiziranom obliku EOJN RH u roku od osam dana od donošenja ili promjene.

EOJN RH stavlja na raspolaganje obrazac plana nabave u standardiziranom obliku na način koji omogućava učitavanje i automatski prijenos sadržanih podataka u sustav.

EOJN RH bez odgode javno objavljuje plan nabave i sve njegove kasnije promjene u strojno čitljivom te otvorenom obliku.

Objavljeni plan nabave i sve njegove kasnije promjene iz tekuće godine moraju biti javno dostupne u EOJN RH do 30. lipnja sljedeće godine.

IV. POSTUPAK PROVOĐENJA JEDNOSTAVNE NABAVE PROCIJENJENE VRIJEDNOSTI DO 200.000,00/500.000,00 KN

Postupak provođenja jednostavne nabave procijenjene vrijednosti do 200.000,00/500.000,00 kuna provodi se sukladno donesenom Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave, KLASA: 400-08/16-01/25, URBROJ: 2133/03-05/03-17-24 od 21. srpnja 2017. godine (Službeni glasnik Grada Duge Rese 06/17) kojim se uređuje postupanje i odgovornost organizacijskih jedinica u planiranju, pripremi, provođenju i ugovaranju nabava procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna za robu i usluge, odnosno do 500.000,00 kuna za nabavu radova za koje sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 120/16) ne postoji obveza provedbe postupaka javne nabave.

 V. POSTUPAK PROVOĐENJA JAVNE NABAVE

Postupak javne nabave pokreće se dostavom pismenog zahtjeva  (Obrazac 1.) upravnom odjelu nadležnom za pripremu i provođenje postupka javne nabave, odnosno višem stručnom suradniku za javnu nabavu. Tijek postupka javne nabave roba, radova i usluga detaljno je opisan u  Tabličnom prikazu procedure.

VI. KONTROLA IZVRŠENJA UGOVORA O NABAVI ROBE, RADOVA I USLUGA I OKVIRNIH SPORAZUMA

(1) Pročelnik upravnog odjela iz kojeg je pokrenut postupak javne nabave imenuje osobu/e za praćenje realizacije ugovora, i to osobu/e koja su zadužene za praćenje izvršenja ugovorenog sadržaja (izvršenje radova, isporuka robe, izvršenje usluge u svemu prema ugovorenim odredbama).

(2) Imenovana osoba od strane pročelnika za praćenje realizacije ugovora dostavlja se višem stručnom suradniku za javnu nabavu kako bi mogao unijeti u prijedlog sastavljenog Ugovora/Okvirnog sporazuma.

(3) Osoba zadužena za praćenje realizacije ugovora zaprima robu, usluge te prati izvođenje radova, potvrđuje izvršenje ugovora na dokumentima koji su podloga za ovjeru ulaznog računa, odnosno plaćanje obveza po ugovoru (potpisom na primci, otpremnici, privremenoj situaciji, okončanoj situaciji, izvješću o izvršenoj usluzi ili drugom odgovarajućem dokumentu). U slučaju da osoba odgovorna za praćenje izvršenja ugovora utvrdi da se ugovor ne izvršava sukladno ugovorenim odredbama, odnosno utvrde nedostatke ili nepravilnosti u izvršavanju ugovorenih odredbi, dužna su o tome sastaviti pisanu bilješku i izvijestiti pročelnika i višeg stručnog suradnika za javnu nabavu kako bi se poduzele odgovarajuće mjere.

(4) Ukoliko se predmet nabave odnosi na građevinske radove Upravni odjel za prostorno uređenje, stambeno, komunalno gospodarstvo, zaštitu okoliša te mjesnu samoupravu potreban je provesti postupak imenovanja nadzora.

(5) Pročelnik UO za prost.planiranje, kom.gosp.,zašt.okoliša i imovinu šalje zahtjeve za dostavu ponuda za vršenje nadzora najmanje od 3 ponuditelja u roku od 3 dana od dana donošenja odluke o odabiru.

(6) Imenovanje nadzornog inženjera će se regulirati i posebnim Ugovorom.

(7) Sklopljeni Ugovor o nadzoru Pročelnik dostavlja višem stručnom suradniku za javnu nabavu u roku od 10 dana od dana donošenja odluke o odabiru,  kako bi se ime nadzornog inženjera uvrstio u Ugovor o izvođenju radova

(8) Odabrani nadzorni inženjer potpisuje Završno izvješće o uspješno izvršenim građevinskim radovima.

 

VII. SREDIŠNJE TIJELO ZA NABAVU

Iznimno, u cilju racionalnijeg korištenja sredstava i administrativnih kapaciteta te postizanja povoljnijih uvjeta nabave, Grad s proračunskim korisnikom i/ili pravnom osobom te s drugim javnim naručiteljem može provesti zajednički postupak javne nabave.

Preduvjet za pokretanje postupka zajedničke nabave je pisani sporazum (u daljnjem tekstu: Sporazum) koji potpisuju gradonačelnik i odgovorna osoba proračunskog korisnika, pravne osobe ili drugog javnog naručitelja (u daljnjem tekstu: sudionici zajedničke nabave).

U postupku zajedničke nabave od svakog sudionika zajedničke nabave obavezno mora biti imenovan najmanje jedan ovlašteni predstavnik koji će sudjelovati u pripremi i provođenju postupka zajedničke  nabave.

Sudionik zajedničke nabave koji je Sporazumom određen za nositelja zajedničke nabave smatra se središnjim tijelom za nabavu u smislu Zakona (u daljnjem tekstu: središnje tijelo).

Svaki sudionik zajedničke nabave planira postupak zajedničke nabave u svom planu nabave, na način da planira iznos samo svog dijela predmeta nabave.

U planu nabave središnjeg tijela procijenjena vrijednost zajedničke nabave označava se kao zbroj procijenjenih vrijednosti nabave svih sudionika zajedničke nabave.

Postupak zajedničke nabave započinje danom dostave Zahtjeva za pokretanjem postupka nabave roba, radova i usluga od sudionika zajedničke nabave. Odluku o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja donosi odgovorna osoba središnjeg tijela koje provodi nabavu. U slučaju kada Grad kao središnje tijelo provodi nabavu, Odluku o imenovanju ovlaštenih predstavnika donosi gradonačelnik, a odluka se dostavlja svim sudionicima zajedničke nabave.

Kada se zajednička nabava provodi s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma, okvirni sporazum s odabranim ponuditeljem zaključuje odgovorna osoba središnjeg tijela određena pisanim  sporazumom iz stavka 2. ovoga članka, a ugovor o javnoj nabavi s odabranim ponuditeljem temeljem okvirnog sporazuma sklapa svaki sudionik zajedničke nabave pojedinačno.

Kada se zajednička nabava provodi radi sklapanja ugovora o javnoj nabavi i kada predmet

nabave nije podijeljen u grupe, sklapa se jedan ugovor o javnoj nabavi koji potpisuju odgovorne osobe svih sudionika zajedničke nabave. U ugovoru se obvezno utvrđuju količine predmeta nabave i vrijednost predmeta nabave za svakog sudionika zajedničke nabave. Odabrani ponuditelj svakom sudioniku zajedničke nabave ispostavlja račun za njegov dio.

Kada se zajednička nabava provodi radi sklapanja ugovora o javnoj nabavi i kada je predmet nabave podijeljen u grupe prema sudionicima zajedničke nabave, ugovor o javnoj nabavi s odabranim ponuditeljem sklapa svaki sudionik zajedničke nabave pojedinačno. Pojedinačni ugovor za Grad potpisuje gradonačelnik ili osoba koju on ovlasti.

Središnjim tijelom za nabavu se smatra i kada jedan naručitelj ovlasti drugog naručitelja za provedbu postupka javne nabave. Takvi pojedinačni postupci nabave također započinju dostavom Zahtjeva za pokretanjem nabave roba, radova ili usluga imenovanom Središnjem tijelu za nabavu.

XII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Ova Procedura javne nabave primjenjuje se i na postupke javne nabave koje Grad Duge Resa provodi za druge naručitelje kao središnje tijelo te na zajedničke nabave Grada i proračunskih korisnika.

Stupanjem na snagu ove procedure stavlja se izvan snage Detaljan opis poslovnog procesa javne nabave, KLASA: 400-08/14-01/03, URBROJ: 2133/03-04/04-14-7 od 31. siječnja 2014. godine.

Ova procedura javne nabave stupa na snagu danom donošenja, te će biti objavljena na web stranici Grada Duge Rese.

Tablični prikaz procedure javne nabave dan je u prilogu.

 

                                                                                          GRADONAČELNIK

Tomislav Boljar, EMBA

 

TABLIČNI PRIKAZ PROCEDURE JAVNE NABAVE

Obrazac 1 

Obrazac 2

Obrazac 3

Obrazac 4

Obrazac 5