GRAD DUGA RESA|Službene stranice

Prethodno savjetovanje

Grad Duga Resa je, temeljem članka 198. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi (NN broj 120/16) obvezan prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave za nabavu radova (male i velike vrijednosti) ili postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe ili usluga, provesti postupak obveznog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od minimalno 5 (pet) dana. Na prethodno savjetovanje stavlja se:

 • opis predmeta nabave
 • tehničke specifikacije
 • kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta
 • kriterije za odabir ponude
 • posebni uvjeti za izvršenje ugovora

Svi zainteresirani gospodarski subjekti za dobivanje ugovora o javnoj nabavi pozivaju se na sudjelovanje u prethodnom savjetovanju kako bi davanjem primjedbi, prijedloga i savjeta doprinijeli kvalitetnijoj provedbi postupka nabave i odabiru najbolje ponude, poštujući  načela tržišnog natjecanja, zabrane diskriminacije i transparentnosti u postupcima javne nabave.

Nakon svakog provedenog savjetovanja Grad Duga Resa razmatra sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izrađuje izvješća o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ih objavljuje ovdje (niže).

Grad Duga Resa temeljem članka 198. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi (NN broj 120/16)  prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave za nabavu radova male vrijednosti, provodi postupak obveznog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od 09.02.2021. do 16.02.2021. godine. Javni naručitelj stavlja na raspolaganje Nacrt dokumentacije o nabavi, Troškovnik i Grafički dio koji su objavljeni i u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH.

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju

Naručitelj Grad Duga Resa pokreće postupak jednostavne nabave – Vanjski stručnjak za podučavanje i mentoriranje, JN-79/2020 u sklopu provedbe pilot projekta DelFin CE 1374 programa Interreg Središnja Europa 2014.-2020. te ovim putem stavlja na raspolaganje Dokumentaciju,Troškovnik i Projektni zadatak  na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Trajanje prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima je u periodu od 08.05.2020. – 14.05.2020. godine. Obrazac za savjetovanje nalazi se u prilogu.

Nakon provedenog savjetovanja Naručitelj je obvezan razmotriti sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ga objaviti na internetskim stranicama.

Izvješće o prethodnom savjetovanju

Prilog 1. Eko Zadar

Prilog 2. ZEF

Prilog 3. Promo produkt

Prilog 4. BUSOLL

Prilog 5. BUSINESS MEDIA GROUP

Prilog 6. ACT Grupa

Prilog 7. EUPOLIS group Ltd.

Usluga Vanjskog stručnjaka za izradu Plana djelovanja zajedničkog prekograničnog tima zaštite i spašavanja-projekt HITRO SI-HR445 u sklopu Programa suradnje Interreg V-A Slovenija Hrvatska.

Obrazac za sudjelovanje na savjetovanju možete preuzeti ovdje.

 • Opis predmeta nabave:

Predmet nabave je Usluga Vanjskog stručnjaka za izradu Plana djelovanja zajedničkog prekograničnog tima zaštite i spašavanja-projekt HITRO SI-HR445 u sklopu Programa suradnje Interreg V-A Slovenija Hrvatska.

 • Tehničke specifikacije:

Tehničke specifikacije u obliku projektnog zadatka možete preuzeti ovdje.

 • Kriterij za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta:

Naručitelj je obvezan isključiti natjecatelja ili ponuditelja iz postupka jednostavne nabave u slijedećim slučajevima:

1) ako je gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta pravomoćno osuđena za bilo koje od sljedećih kaznenih djela odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta:

 1. sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, na temelju
 • članka 328. (zločinačko udruženje) i članka 329. (počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja (Kaznenog zakona)
 • članka 333. (udruživanje za počinjenje kaznenih djela), iz Kaznenog zakona (Narodne novine, br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12)
 1. korupciju, na temelju
 • članka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 253. (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 254. (zlouporaba u postupku javne nabave), članka 291. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 292. (nezakonito pogodovanje), članka 293. (primanje mita), članka 294. (davanje mita), članka 295. (trgovanje utjecajem) i članka 296. (davanje mita za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona
 • članka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju, članka 294.b (davanje mita u gospodarskom poslovanju, članka 337. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 338. (zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti), članka 343. (protuzakonito posredovanje), članka 347. (primanje mita) i članka 348. (davanje mita) iz Kaznenog zakona (Narodne novine, br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12)
 1. prijevaru, na temelju
 • članka 236. (prijevara), članka 247. (prijevara u gospodarskom poslovanju), članka 256. (utaja poreza ili carine) i članka 258. (subvencijska prijevara) Kaznenog zakona
 • članka 224. (prijevara) i članka 293. (prijevara u gospodarskom poslovanju) i članka 286. (utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona (Narodne novine, br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12)
 1. terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju
 • članka 97. (terorizam), članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102. (terorističko udruženje) Kaznenog zakona
 • članka 169. (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona (Narodne novine, br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12)
 1. pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju
 • članka 98. (financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona
 • pranje novca (članak 279.) iz Kaznenog zakona (Narodne novine, br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12),
 1.   dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju
 • članka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona
 • članka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona (Narodne novine, br. 110/97, 27/98, 50/00,  129/00, 51/01,  111/03,  190/03, 105/04,  84/05,  71/06, 110/07,  152/08, 57/11, 77/11 i 143/12)

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz ove točke gospodarski subjekt u ponudi dostavlja izjavu. Izjavu daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta. Izjava ne smije biti starija od tri mjeseca računajući od dana slanja Poziva na dostavu ponuda.

Obrazac Izjave se nalazi u Obrascu 2. ove dokumentacije za nadmetanje. Primjer tražene Izjave naručitelj je izradio radi lakše izrade ponude. Ponuditelj nije dužan dostaviti identičnu Izjavu kao u primjeru, ali ona mora sadržajno odgovarati gore navedenim uvjetima. Izjava ne mora biti ovjerena od strane javnog bilježnika.

Naručitelj može tijekom postupka jednostavne nabave radi provjere okolnosti iz ove točke od tijela nadležnog za vođenje kaznene evidencije i razmjenu tih podataka s drugim državama za bilo kojeg natjecatelja, ponuditelja ili osobu po zakonu ovlaštenu za zastupanje gospodarskog subjekta zatražiti izdavanje potvrde o činjenicama o kojima to tijelo vodi službenu evidenciju.

Ako nije u mogućnosti pribaviti ovu potvrdu, radi provjere okolnosti iz ove točke naručitelj može od natjecatelja ili ponuditelja zatražiti da u primjerenom roku dostavi važeći:

 • dokument tijela nadležnog za vođenje kaznene evidencije države sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta, ili
 • jednakovrijedni dokument koji izdaje nadležno sudsko ili upravno tijelo u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje dokument iz kaznene evidencije iz prethodne alineje, ili izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je ta osoba državljanin ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je ta osoba državljanin ne izdaju dokumenti iz prethodnih alineja ili oni ne obuhvaćaju sva kaznena djela iz ove točke.

2)     ako natjecatelj ili ponuditelj iz postupka nabave nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu je sukladno s posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza.

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz ove točke gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:

a) potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana slanja Poziva na dostavu ponuda, ili

b) važeći jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje potvrda iz prethodne točke a), ili

c) izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, koje ne smiju biti starije od 30 dana računajući od dana od dana slanja Poziva na dostavu ponuda, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje potvrda iz prethodne točke a) ili jednakovrijedni dokument iz točke b).

Ponuditelj mora dokazati pravnu i poslovnu sposobnost, financijsku sposobnost i tehničku i stručnu sposobnost sljedećim dokazima sposobnosti koji se obvezno prilažu uz ponudu.

Pravna i poslovna sposobnost

 • Izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta, a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta, ponuditelj može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela. Izvod ili izjava ne smiju biti stariji od tri mjeseca računajući od dana slanja ovoga Poziva na dostavu ponuda iz kojeg je razvidno da je ponuditelj registriran za izvršenje predmeta nabave.

TEHNIČKA I STRUČNA SPOSOBNOST

1) Popis ugovora o izvedenim radovima i potvrde

Ponuditelj da bi dokazao da je tehnički i stručno sposoban izvršiti predmet nabave, mora dostaviti Popis ugovora o istovrsnim ili sličnim usluga izvršenih u godini u kojoj je započeo postupak jednostavne nabave (2019.) i tijekom pet godina koje prethode toj godini.

Popis ugovora treba sadržavati vrijednost radova, datum, mjesto izvođenja radova i naziv druge ugovorne strane. Popisu se  kao dokaz o zadovoljavajućem izvršenju radova prilaže potvrda druge ugovorne strane da su radovi izvedeni u skladu s pravilima struke i uredno izvršeni. Ako je potrebno, javni naručitelj može izravno od druge ugovorne strane zatražiti provjeru istinitosti potvrde.

Ogledni primjerak Popisa ugovora nalazi se u Obrascu 3. ove dokumentacije za nadmetanje, a ogledni primjerak potvrde druge ugovorne strane nalazi se u Obrascu 4. ove dokumentacije za nadmetanje.

Dokaz iz ove točke mora biti razmjeran predmetu nabave, odnosno ukoliko ponuditelj dostavlja dokaz o izvršenju jednog ugovora dovoljno je da je njegova vrijednost do procijenjene vrijednosti nabave ili ukoliko ponuditelj dostavlja dokaz o izvršenju više ugovora zbroj vrijednosti svih ugovora može biti isti ili viši od procijenjene vrijednosti nabave.

Ponuditelj izrađuje, potpisuje od strane ovlaštene osobe za zastupanje i žigom ovjerava popis značajnijih ugovora.

 • Kriterij odabira ponuda (uz obvezu ispunjenja svih gore navedenih uvjeta i zahtjeva):
  • Najniža cijena
 • Posebni uvjeti za izvršenje ugovora

Sukladno čl. 6 Ugovora o sufinanciranju iz sredstava EFRR-a br. SLO-HR445 od 20.08.2018. godine, u svim mjerama informiranja i komunikacije koje provode korisnici, uključujući konferencije ili seminare, mora biti navedeno da su primljena iz programa Interreg V-A SI-HR, u skladu s uvjetima u Priručniku o provedbi projekata za korisnike i u skladu s zahtjevima iz članka 1. Pravni okvir, a posebno s Prilogom XII Uredbe (EU) br. 1303/2013. Obvezna je upotreba logotipa programa u svakom javnom materijalu koji se koristi za promidžbu ili informiranje o projektnim aktivnostima, bez obzira na to je li materijal tiskan ili dostupan u elektroničkom obliku.

Obrazac za sudjelovanje na savjetovanju možete preuzeti ovdje.

 • Opis predmeta nabave:

Predmet nabave je Izrada vizualnog identiteta-projekt HITRO SI-HR445 u sklopu Programa suradnje Interreg V-A Slovenija Hrvatska

 • Tehničke specifikacije:

Tehničke specifikacije u obliku projektnog zadatka možete preuzeti ovdje.

 • Kriterij za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta:

Naručitelj je obvezan isključiti natjecatelja ili ponuditelja iz postupka jednostavne nabave u slijedećim slučajevima:

1) ako je gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta pravomoćno osuđena za bilo koje od sljedećih kaznenih djela odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta:

 1. sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, na temelju
 • članka 328. (zločinačko udruženje) i članka 329. (počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja (Kaznenog zakona)
 • članka 333. (udruživanje za počinjenje kaznenih djela), iz Kaznenog zakona (Narodne novine, br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12)
 1. korupciju, na temelju
 • članka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 253. (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 254. (zlouporaba u postupku javne nabave), članka 291. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 292. (nezakonito pogodovanje), članka 293. (primanje mita), članka 294. (davanje mita), članka 295. (trgovanje utjecajem) i članka 296. (davanje mita za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona
 • članka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju, članka 294.b (davanje mita u gospodarskom poslovanju, članka 337. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 338. (zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti), članka 343. (protuzakonito posredovanje), članka 347. (primanje mita) i članka 348. (davanje mita) iz Kaznenog zakona (Narodne novine, br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12)
 1. prijevaru, na temelju
 • članka 236. (prijevara), članka 247. (prijevara u gospodarskom poslovanju), članka 256. (utaja poreza ili carine) i članka 258. (subvencijska prijevara) Kaznenog zakona
 • članka 224. (prijevara) i članka 293. (prijevara u gospodarskom poslovanju) i članka 286. (utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona (Narodne novine, br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12)
 1. terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju
 • članka 97. (terorizam), članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102. (terorističko udruženje) Kaznenog zakona
 • članka 169. (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona (Narodne novine, br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12)
 1. pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju
 • članka 98. (financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona
 • pranje novca (članak 279.) iz Kaznenog zakona (Narodne novine, br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12),
 1.   dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju
 • članka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona
 • članka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona (Narodne novine, br. 110/97, 27/98, 50/00,  129/00, 51/01,  111/03,  190/03, 105/04,  84/05,  71/06, 110/07,  152/08, 57/11, 77/11 i 143/12)

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz ove točke gospodarski subjekt u ponudi dostavlja izjavu. Izjavu daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta. Izjava ne smije biti starija od tri mjeseca računajući od dana slanja Poziva na dostavu ponuda.

Obrazac Izjave se nalazi u Obrascu 2. ove dokumentacije za nadmetanje. Primjer tražene Izjave naručitelj je izradio radi lakše izrade ponude. Ponuditelj nije dužan dostaviti identičnu Izjavu kao u primjeru, ali ona mora sadržajno odgovarati gore navedenim uvjetima. Izjava ne mora biti ovjerena od strane javnog bilježnika.

Naručitelj može tijekom postupka jednostavne nabave radi provjere okolnosti iz ove točke od tijela nadležnog za vođenje kaznene evidencije i razmjenu tih podataka s drugim državama za bilo kojeg natjecatelja, ponuditelja ili osobu po zakonu ovlaštenu za zastupanje gospodarskog subjekta zatražiti izdavanje potvrde o činjenicama o kojima to tijelo vodi službenu evidenciju.

Ako nije u mogućnosti pribaviti ovu potvrdu, radi provjere okolnosti iz ove točke naručitelj može od natjecatelja ili ponuditelja zatražiti da u primjerenom roku dostavi važeći:

 • dokument tijela nadležnog za vođenje kaznene evidencije države sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta, ili
 • jednakovrijedni dokument koji izdaje nadležno sudsko ili upravno tijelo u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje dokument iz kaznene evidencije iz prethodne alineje, ili izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je ta osoba državljanin ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je ta osoba državljanin ne izdaju dokumenti iz prethodnih alineja ili oni ne obuhvaćaju sva kaznena djela iz ove točke.

2)     ako natjecatelj ili ponuditelj iz postupka nabave nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu je sukladno s posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza.

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz ove točke gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:

a) potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana slanja Poziva na dostavu ponuda, ili

b) važeći jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje potvrda iz prethodne točke a), ili

c) izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, koje ne smiju biti starije od 30 dana računajući od dana od dana slanja Poziva na dostavu ponuda, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje potvrda iz prethodne točke a) ili jednakovrijedni dokument iz točke b).

Ponuditelj mora dokazati pravnu i poslovnu sposobnost, financijsku sposobnost i tehničku i stručnu sposobnost sljedećim dokazima sposobnosti koji se obvezno prilažu uz ponudu.

Pravna i poslovna sposobnost

 • Izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta, a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta, ponuditelj može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela. Izvod ili izjava ne smiju biti stariji od tri mjeseca računajući od dana slanja ovoga Poziva na dostavu ponuda iz kojeg je razvidno da je ponuditelj registriran za izvršenje predmeta nabave.

TEHNIČKA I STRUČNA SPOSOBNOST

1) Popis ugovora o izvedenim radovima i potvrde

Ponuditelj da bi dokazao da je tehnički i stručno sposoban izvršiti predmet nabave, mora dostaviti Popis ugovora o istovrsnim ili sličnim usluga izvršenih u godini u kojoj je započeo postupak jednostavne nabave (2019.) i tijekom pet godina koje prethode toj godini.

Popis ugovora treba sadržavati vrijednost radova, datum, mjesto izvođenja radova i naziv druge ugovorne strane. Popisu se  kao dokaz o zadovoljavajućem izvršenju radova prilaže potvrda druge ugovorne strane da su radovi izvedeni u skladu s pravilima struke i uredno izvršeni. Ako je potrebno, javni naručitelj može izravno od druge ugovorne strane zatražiti provjeru istinitosti potvrde.

Ogledni primjerak Popisa ugovora nalazi se u Obrascu 3. ove dokumentacije za nadmetanje, a ogledni primjerak potvrde druge ugovorne strane nalazi se u Obrascu 4. ove dokumentacije za nadmetanje.

Dokaz iz ove točke mora biti razmjeran predmetu nabave, odnosno ukoliko ponuditelj dostavlja dokaz o izvršenju jednog ugovora dovoljno je da je njegova vrijednost do procijenjene vrijednosti nabave ili ukoliko ponuditelj dostavlja dokaz o izvršenju više ugovora zbroj vrijednosti svih ugovora može biti isti ili viši od procijenjene vrijednosti nabave.

Ponuditelj izrađuje, potpisuje od strane ovlaštene osobe za zastupanje i žigom ovjerava popis značajnijih ugovora.

 • Kriterij odabira ponuda (uz obvezu ispunjenja svih gore navedenih uvjeta i zahtjeva):
  • Najniža cijena
 • Posebni uvjeti za izvršenje ugovora

Sukladno čl. 6 Ugovora o sufinanciranju iz sredstava EFRR-a br. SLO-HR445 od 20.08.2018. godine, u svim mjerama informiranja i komunikacije koje provode korisnici, uključujući konferencije ili seminare, mora biti navedeno da su primljena iz programa Interreg V-A SI-HR, u skladu s uvjetima u Priručniku o provedbi projekata za korisnike i u skladu s zahtjevima iz članka 1. Pravni okvir, a posebno s Prilogom XII Uredbe (EU) br. 1303/2013. Obvezna je upotreba logotipa programa u svakom javnom materijalu koji se koristi za promidžbu ili informiranje o projektnim aktivnostima, bez obzira na to je li materijal tiskan ili dostupan u elektroničkom obliku.