GRAD DUGA RESA|Službene stranice

JAVNA NABAVA

POZIV NA NADMETANJE OPSKRBA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA PODRUČJE GRADA DUGE RESE

Grad Duga Resa je dana 1.06.2016.g. započeo sa pokretanjem otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti “OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM ZA PODRUČJE GRADA DUGE RESE” – E-MV-02/2016-3 te dana 1.06.2016.g. objavio u Elektroničkom oglasniku javne nabave i Poziv za nadmetanje za sve zainteresirane gospodarske subjekte zajedno sa dokumentacijom za nadmetanje i specificiranim troškovnikom, a sve sa ciljem sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom na 2 godine.

Nakon završenog postupka javne nabave “OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM ZA PODRUČJE GRADA DUGE RESE” zaključit se sa najpovoljnijim ponuditeljem Ugovor o javnoj nabavi robe.

Sve detaljnije Upute za ovaj natječaj ponuditelji mogu vidjeti u dokumentaciji za nadmetanje ovdje i troškovniku ovdje  koji su sastavni dio Poziva za nadmetanje u ovom predmetu nabave.

Temeljem članka 62. stavka 2.  i članka 31. stavka 5. Zakona o javnoj nabavi,  Grad Duga Resa kao javni Naručitelj mijenja rok za dostavu ponuda u ovom predmetu nabave koji je određen sa datumom 16.06.2016. u 12,00 h, kako  u Pozivu na nadmetanje Elektroničkog oglasnika javne nabave tako i u dokumentaciji za nadmetanje.

Ovom objavom i izmjenom navedenog roka u elektroničkom oglasniku javne nabave u Narodnim novinama od dana 9.06.2016.g., obavještavaju se svi zainteresirani subjekti da je novi rok za dostavu ponuda određen za 27.06.2016.g. u 12,00 h. u prostorijama Grada Duge Rese, Trg Sv.Jurja 1, Duga Resa.


24.06.2016.

“PREDMET:   Odgovor na upit i pojašnjenje dokumentacije za nadmetanje;

–        Izmjena  troškovnika koji je sastavni dio dokumentacije za nadmetanje u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti „OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM ZA PODRUČJE GRADA DUGE RESE“ ; E-MV-02/2016-3

–       Izmjena roka za dostavu ponuda

Obavještavaju se svi zainteresirani gospodarski subjekti da Grad Duga Resa kao javni Naručitelj u otvorenom postupku javne nabave „OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM ZA PODRUČJE GRADA DUGE RESE“ ; E-MV-02/2016-3 objavljenom Pozivom na nadmetanje u Elektroničkom oglasniku javne nabave od dana 1.06.2016.g., mijenja troškovnik koji je sastavni dio dokumentacije za nadmetanje u istom predmetu nabave a sve u skladu sa postavljenim upitom jednog gospodarskog subjekta od dana 21.06.2016.g.

Temeljem stavka 3. članka 31. Upit za pojašnjenje i izmjenu troškovnika dostavljen je pravodobno unutar propisanog roka, odnosno najkasnije tijekom šestog dana prije dana u kojem ističe rok za dostavu ponuda u postupku javne nabave male vrijednosti.

Postavljeni upit zainteresiranog gospodarskog subjekta odnosi se na Izmjenu troškovnika koji je sastavni dio dokumentacije za nadmetanje, u smislu da je Naručitelj u postojećem troškovniku odredio količine jedinice godišnje potrošnje električne energije (kWh) u decimalnim brojevima a uobičajena praksa po tom pitanju u ovom predmetu nabave je da se  količine odrede cijelim brojevima.

Upit se odnosi i na to da se količina kWh za angažiranu snagu ne bi trebala ubrajati u ukupan zbroj kWh u troškovniku, kako je odredio Naručitelj.

S obzirom na utemeljene uočene pogreške gospodarskog subjekta, Grad Duga Resa ispravlja postojeći troškovnik u gore navedenom kontekstu po pitanju određivanja količina u cijelim brojevima, te ga ispravlja i u smislu da količinu kWh za angažiranu snagu izdvaja u zasebnu stavku iz ukupnog zbroja kWh u troškovniku.

Temeljem stavka 5. Članka 31. Zakona o javnoj nabavi Naručitelj ovu izmjenu troškovnika objavljuje u Elektroničkom oglasniku javne nabave te na web stranicama Grada Duge Rese, te produžuje rok za dostavu ponuda kako bi gospodarski subjekti od izmjene dokumentacije za nadmetanja imali najmanje 10 dana za dostavu ponude u postupku male vrijejdnosti.

Slijedom navedenog, obavještavamo sve gospodarske subjekte da se produžuje i rok za dostavu ponuda, odnosno rok javnog otvaranja ponuda te se isti određuje za 4.07.2016.god. u 12,00 sati.”

OVLAŠTENI PREDSTAVNICI NARUČITELJI GRADA DUGE RESE


Odgovor na upit i pojašnjenje dokumentacije za nadmetanje – Izmjena troškovnika koji je sastavni dio dokumentacije za nadmetanje u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti „OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM ZA PODRUČJE GRADA DUGE RESE“ ; E-MV-02/2016-3

Obavještavaju se svi zainteresirani gospodarski subjekti da Grad Duga Resa u otvorenom postupku javne nabave „OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM ZA PODRUČJE GRADA DUGE RESE“ ; E-MV-02/2016-3 objavljenom Pozivom na nadmetanje u Elektroničkom oglasniku javne nabave od dana 1.06.2016.g., mijenja troškovnik koji je sastavni dio dokumentacije za nadmetanje u istom predmetu nabave a sve u skladu sa postavljenim upitom jednog gospodarskog subjekta od dana 16.06.2016.g.

Postavljeni upit zainteresiranog gospodarskog subjekta odnosi se na opis tarifnog model pod rednim brojem 75. Troškovnika u smislu da je uočena tehnička pogreška u opisu tarifnog modela, gdje se tarifni model „PLAVI“ mijenja u „CRVENI“.

Slijedom iznijetog obavještavamo sve gospodarske subjekte da se Izmjena troškovnika isključivo odnosi samo na redni broj 75. Troškovnika, u kojem se mijenja samo termin tarifnog modela „PLAVI“ u „CRVENI“. Sve ostale stavke troškovnika (redni broj, šifra OMM, naziv mjernog mjesta, tarifni model, potrošnja..) kako pod istim rednim brojem 75, tako i pod ostalim ostaju iste.

S poštovanjem,

OVLAŠTENI PREDSTAVNICI NARUČITELJA GRADA DUGE RESE