GRAD DUGA RESA|Službene stranice

BAGATELNA NABAVA

Poziv na dostavu ponude za uređenje zgrade Pučkog otvorenog učilišta Duga Resa

Grad Duga Resa objavljuje da je Pučko otvoreno učilište Duga Resa, Trg Sv.Jurja 3, OIB 03031924297 dana 17.10.2016. godine sklopio  Ugovor o izvođenju radova uređenja zgrade Pučkog otvorenog učilišta Duga Resa  s gospodarskim subjektom SA BIŠĆAN d.o.o., Podvožić 16, 47 250 Duga Resa, OIB 14814013239.

Naručitelj Grad Duga Resa u svojstvu središnjeg tijela za provođenje postupaka javne nabave i bagatelne nabave ovlašten od strane naručitelja Pučko otvoreno učilište Duga Resa, Trg Sv.Jurja 3, OIB 03031924297 objavljuje Poziv na dostavu ponuda u postupku bagatelne nabave radova na uređenju zgrade Pučkog otvorenog učilišta Duga Resa, E-BAG-1/2016.

Rok za dostavu ponuda je 12.10.2016. godine do 13 sati, što je detaljnije opisano u Pozivu na dostavu ponuda.

Poziv na dostavu ponude zajedno s pripadajućom dokumentacijom možete preuzeti ovdje, a troškovnik možete preuzeti ovdje