GRAD DUGA RESA|Službene stranice

Postupci

Duga_Resa_grb

JAVNA NABAVA- Nabava informatičke opreme za opremanje kabineta Srednje škole Duga Resa

Grad Duga Resa dana 15.04.2021. godine raspisuje otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti – Nabava informatičke opreme za opremanje kabineta Srednje škole Duga Resa. Broj objave Poziva na nadmetanje (oznaka/broj) u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske je 2021/S 0F2-0014786 koji možete preuzeti  ovdje.    

0 comments
Duga_Resa_grb

JAVNA NABAVA- Projektna dokumentacija za izgradnju Društveno-kulturnog centra – Park dr. Franje Tuđmana

Grad Duga Resa dana 15.04.2021. godine raspisuje otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti – Projektna dokumentacija za izgradnju Društveno-kulturnog centra – Park dr. Franje Tuđmana. Broj objave Poziva na nadmetanje (oznaka/broj) u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske je 2021/S 0F2-0014616 koji možete preuzeti ovdje.

0 comments
Duga_Resa_grb

JAVNA NABAVA – MODERNIZACIJA SUSTAVA JAVNE RASVJETE GRADA DUGA RESA, JN-59/2021

Grad Duga Resa dana 20.03.2021. godine objavio je Ispravak – Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, broj objave 2021/S F14-0011207  koji možete preuzeti ovdje. Grad Duga Resa dana 19.02.2021. godine raspisuje otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti modernizacije sustava javne rasvjete Grada Duga Rese, JN-59/2021. Broj objave Poziva na […]

0 comments

JAVNA NABAVA – IZGRADNJA NOGOSTUPA – MO BELAVIĆI, E-MV-05/2021

Na temelju članka 302. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/16) i članka 62. Statuta Grada Duge Rese (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 6/18, 2/20 i 2/21) gradonačelnik Grada Duge Rese dana 18. ožujka 2021. godine donosi Odluku o odabiru u postupku javne nabave izgradnje nogostupa – MO Belavići, E-MV-05/2021 koju možete preuzeti […]

0 comments
Duga_Resa_grb

JAVNA NABAVA RADNIH BILJEŽNICA I OSTALOG RADNOG MATERIJALA ZA UČENIKE OSNOVNIH ŠKOLA

Na temelju članka 18. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 06/17) i članka 60. Statuta Grada Duge Rese (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 02/13, 01/15, 06/17 i 10/17) gradonačelnik Grada Duge Rese dana 27. kolovoza 2020. godine donosi Odluku o odabiru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave – […]

0 comments
Duga_Resa_grb

JAVNA NABAVA-OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM ZA POTREBE GRADA DUGE RESE I PRORAČUNSKIH KORISNIKA ZA DVIJE GODINE, E-MV-1/2020

Grad Duga Resa dana 19.06.2020. godine raspisuje otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu električne energije za potrebe Grada Duge Rese i proračunskih korisnika za dvije godine, E-MV-1/2020. Broj objave Poziva na nadmetanje (oznaka/broj) u Elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina je 2020/S 0F2-0023009.

0 comments
Duga_Resa_grb

JAVNA NABAVA-OPREMANJE I INFORMATIZACIJA KABINETA SREDNJE ŠKOLE DUGA RESA

Grad Duga Resa dana 27.12.2019. godine sklopio je Ugovor  za opremanje i informatizaciju kabineta  Srednje škole Duga Resa, E-MV-09/2019 s gospodarskim subjektom COMEL d.o.o., M. Vrhovca 11, 47000 Karlovac, OIB 11085290021. Obavijest o sklopljenom ugovoru objavljena je 08.01.2020. na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave koji možete preuzeti ovdje. Grad Duga Resa dana 21.11.2019. godine raspisuje […]

Duga_Resa_grb

JEDNOSTAVNA NABAVA – Stručni nadzor – KK.06.3.1.03.0165, JN-81/2019

Grad Duga Resa dana 08.11.2019. godine sklopio je Ugovor o pružanju usluge stručnog nadzora izgradnje reciklažnog dvorišta s ekonomski najpovoljnijim ponuditeljem CONVEXO d.o.o., Gornji Zvečaj 125, 47250 Duga Resa, OIB 99585760705. Grad Duga Resa dana 08.11.2019. godine sklopio je Ugovor o pružanju usluge koordinatora II zaštite na radu s ekonomski najpovoljnijim ponuditeljem ARHITEHNIČAR, obrt za poslovne […]

Duga_Resa_grb

Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za javnu nabavu – Opremanje Poduzetničkog inkubatora namještajem, informatičkom opremom i strojevima- KK.03.1.2.01.0045

Grad Duga Resa dana 25.10.2019. godine sklopio je Ugovor za nabavu i instalaciju informatičke opreme s ekonomski najpovoljnijim ponuditeljem TT IMPACT d.o.o., Augusta Cesarca 38, Slavonski Brod, OIB 92137489519. Obavijest o sklopljenom ugovoru objavljena je 13.11.2019. na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave koji možete preuzeti https://eojn.nn.hr/Oglasnik/ Grad Duga Resa dana 21.10.2019. godine sklopio je Ugovor […]

Duga_Resa_grb

Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za javnu nabavu – Izgradnja i opremanje reciklažnog dvoriša u Dugoj Resi – KK.06.3.1.03.0165.

Grad Duga Resa dana 08.11.2019. godine sklopio je Ugovor o izgradnji i opremanju reciklažnog dvorišta u Dugoj Resi – KK.06.3.1.03.0165 s ekonomski najpovoljnijim ponuditeljem NISKOGRADNJA d.o.o., Prilaz Kozjači 13, 47000 Karlovac, OIB 69562759651. Obavijest o sklopljenom ugovoru objavljena je 13.11.2019. na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave koji možete preuzeti https://eojn.nn.hr/Oglasnik/ Ovaj postupak javne nabave provodi […]

Duga_Resa_grb

JAVNA NABAVA – ENERGETSKA OBNOVA DJEČJEG VRTIĆA KASAR – REKONSTRUKCIJA KOTLOVNICE

Grad Duga Resa dana 09.09.2019. godine sklopio je Ugovor o isporuci robe na energetskoj obnovi Dječjeg vrtića – rekonstrukcija kotlovnice s ekonomski najpovoljnijim ponuditeljem PROMIL d.o.o., Vodostaj 51, 47000 Karlovac, OIB 91140420070. Obavijest o sklopljenom ugovoru objavljena je 03.10.2019. na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave koji možete preuzeti https://eojn.nn.hr/Oglasnik/ Grad Duga Resa dana 30.07.2019. godine […]

Duga_Resa_grb

JAVNA NABAVA – ADAPTACIJA DIJELA SREDNJE ŠKOLE DUGA RESA U PODUZETNIČKI INKUBATOR DUGA RESA I USPOSTAVA INFORMATIČKE LOKALNE MREŽE U PODUZETNIČKOM INKUBATORU (II. FAZA) – KK.03.1.2.01.0045

Grad Duga Resa dana 30.09.2019. godine sklopio je Ugovor o adaptaciji dijela Srednje škole Duga Resa u Poduzetnički inkubator Duga Resa i uspostava informatičke lokalne mreže u Poduzetničkom inkubatoru (II. faza) – KK.03.1.2.01.0045 s ekonomski najpovoljnijim ponuditeljem (zajednicom ponuditelja) SA BIŠĆAN d.o.o., Podvožić 16, 47250, Duga Resa, OIB 14814013239 i VENERA d.o.o., Barilović 1c, 47252, […]

Duga_Resa_grb

NABAVA RADNIH BILJEŽNICA ZA UČENIKE OSNOVNIH ŠKOLA GRADA DUGE RESE

Grad Duga Resa dana 02.09.2019. godine sklopio je Ugovor za nabavu radnih bilježnica za obvezne i izborne predmete za osnovne škole s ekonomski najpovoljnijim ponuditeljem EKUPI D.O.O. za trgovinu, usluge i turistička agencija, Buzinski prilaz 10, 10000 Zagreb, OIB 67567085531. Obavijest o sklopljenom ugovoru objavljena je 30.09.2019. na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave koji možete preuzeti […]

JAVNA NABAVA LOŽ ULJA ZA POTREBE ZGRADE GRADSKE UPRAVE, ŠPORTSKOG DOMA, PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA DUGA RESA I DJEČJEG VRTIĆA DUGA RESA

Grad Duga Resa u svojstvu središnjeg tijela za provođenje postupaka javne nabave i jednostavne nabave ovlašten od strane naručitelja Pučko otvoreno učilište Duga Resa i Dječjeg vrtića Duga Resa pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave lož ulja za potrebe zgrade gradske uprave, Športskog doma, Pučkog otvorenog učilišta Duga Resa i Dječjeg vrtića Duga Resa s […]

JAVNA NABAVA – NABAVA INFORMATIČKE OPREME ZA OPREMANJE ŠKOLA NA PODRUČJU GRADA DUGE RESE

Grad Duga Resa dana 18.02.2019. sklopio je Ugovor o nabavi informatičke opreme za opremanje škola na području Grada Duge Rese, E-MV-02/2019-1, s gospodarskim subjektom COMELd.o.o., M. Vrhovca 11, 47000 Karlovac, OIB 11085290021. Obavijest o sklopljenom ugovoru objavljena je 26.02.2019. na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave koji možete preuzeti ovdje. Grad Duga Resa dana 04.01.2019. godine […]

JAVNA NABAVA – REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANE PROMETNICE NA PODRUČJU GRADA DUGE RESE

Rekonstrukcija nerazvrstane prometnice na području Grada Duge Rese sufinancirana je sredstvima Europske unije, Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj, kroz Mjeru 07 “Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima” iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020., Podmjera 7.2. “Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive […]

0 comments

JAVNA NABAVA – NABAVA LOŽ ULJA ZA POTREBE ZGRADE GRADSKE UPRAVE, ŠPORTSKOG DOMA, PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA I DJEČJEG VRTIĆA

Grad Duga Resa u svojstvu središnjeg tijela za provođenje postupka javne nabave i bagatelne nabave, ovlašten od strane naručitelja Pučko otvoreno učilište Duga Resa i Dječjeg vrtića Duga Resa a za potrebe zgrade Gradske uprave, Športskog doma, Pučkog otvorenog učilišta Duga Resa i Dječjeg vrtića Duga Resa, u postupku javne nabave na stranicama Elektroničkog oglasnika […]

0 comments

JAVNA NABAVA – IZGRADNJA PARKOVNOG AMFITEATRA, DJEČJEG IGRALIŠTA S PRISTUPNIM STAZAMA I JAVNOM RASVJETOM

Grad Duga Resa dana 09.06.2016. sklopio je Ugovor o izvođenju radova izgradnje parkovnog amfiteatra, dječjeg igrališta s pristupnim stazama i javnom rasvjetom, E-MV-13/2016-4, s gospodarskim subjektom NISKOGRADNJA d.o.o., Prilaz Kozjači 13, 47000 Karlovac, OIB 69562759651. Obavijest o sklopljenom ugovoru objavljena je i na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave koji možete preuzeti ovdje. Grad Duga Resa […]

0 comments

2013. GODINA

JAVNA NABAVA ZA OPREMANJE POZORNICE KINA

Grad Duga Resa dana 16. kolovoza 2013. godine u svojstvu središnjeg tijela za javnu nabavu sukladno članku 8. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11 i 83/13) raspisuje otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za rekonstrukciju i opremanje scenskog prostora pozornice u dvorani Pučkog otvorenog učilišta Duga Resa. Objavu natječaja u Narodnim novinama potražite ovdje.

JAVNA NABAVA ZA OPREMU ZA DJEČJE JASLICE I VRTIĆ

Grad Duga Resa  dana 04. listopada 2013. godine sklopio je Ugovor o isporuci robe za unutarnje opremanje Dječjih jaslica i vrtića Duga Resa – GRUPA A s gospodarskim subjektom PROMETAL d.o.o., Seljine brigade 18a, Staro Čiče, 10419 Vukovina, OIB 43029074844.   Grad Duga Resa  dana 15. listopada 2013. godine sklopio je Ugovor o isporuci robe za vanjsko opremanje Dječjih jaslica i vrtića Duga Resa – GRUPA B s gospodarskim subjektom STRIBOR OPREMA d.o.o., Dekanj Peti 10, 31327 Kopačevo – Bilje, OIB 53497347539.

Obavijest o sklopljenim ugovorima za GRUPU A i GRUPU B objavljenoj na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave – Narodne novine  preuzmite ovdje.

Grad Duga Resa dana 19. kolovoza  2013. godine u svojstvu središnjeg tijela za javnu nabavu sukladno članku 8. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11 i 83/13) raspisuje otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu opreme za unutarnje i vanjsko opremanje Dječjih jaslica i vrtića Duga Resa. Objavu natječaja u Narodnim novinama potražite ovdje.

NABAVA DOSTAVNOG VOZILA PUTEM OPERATIVNOG LEASINGA

Ravnateljica Dječjih jaslica i vrtića Duga Resa dana 20. lipnja 2013. godine donosi Odluku o poništenju postupka javne nabave za nabavu vozila putem operativnog leasinga za potrebe Dječjih jaslica i vrtića Duga Resa prije isteka roka za dostavu ponuda budući da su postale poznate okolnosti koje bi dovele do sadržajno bitno drugačijeg poziva na nadmetanje i dokumentacije za nadmetanje da su bile poznate prije sukladno članku 100. stavku 1. točki 2. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11). Obavijest o poništenju postupka objavljenu u Narodnim novinama potražite ovdje.

Grad Duga Resa dana 12. lipnja 2013. godine u svojstvu središnjeg tijela za javnu nabavu sukladno članku 8. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11) raspisuje otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu dostavnog vozila putem operativnog leasinga za potrebe Dječjih jaslica i vrtića Duga Resa. Objavu natječaja u Narodnim novinama potražite ovdje.

Ravnateljica Dječjih jaslica i vrtića Duga Resa dana 03. lipnja 2013. godine donijela je Odluku o poništenju postupka javne nabave za nabavu dostavnog vozila putem operativnog leasinga za potrebe Dječjih jaslica i vrtića Duga Resa budući da do isteka roka za dostavu ponuda nije pristigla niti jedna ponuda. Obavijest o poništenju postupka objavljenu u Narodnim novinama potražite ovdje.

Grad Duga Resa dana 09. svibnja 2013. godine u svojstvu središnjeg tijela za javnu nabavu sukladno članku 8. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11) raspisuje otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu dostavnog vozila putem operativnog leasinga za potrebe Dječjih jaslica i vrtića Duga Resa. Objavu natječaja u Narodnim novinama potražite ovdje.

POZIV NA DOSTAVU PONUDA ZA IZRADU IDEJNOG PROJEKTA

Grad Duga Resa dana 16. svibnja 2013. godine nakon provedenog postupka bagatelne nabave sklopio je Ugovor za izradu idejnog projekta rekonstrukcije stambeno poslovne zgrade Marcela s gospodarskim subjektom ARHITEKA d.o.o., za projektiranje i građenje, M. Seljana 30, Karlovac.

Grad Duga Resa dana 08. svibnja 2013. godine obavještava sve zainteresirane gospodarske subjekte o provođenju postupka bagatelne nabave za izradu Idejnog projekta rekonstrukcije stambeno poslovne zgrade Marcela u Jelačićevoj ulici broj 29 u Dugoj Resi.

Dokumentaciju natječaja možete preuzeti u pdf obliku ovdje te skicu posebne geodetske podloge ovdje.

JAVNA NABAVA ZA UREĐENJE PREDVORJA KINA

Grad Duga Resa dana 09. svibnja 2013. godine sklopio je Ugovor za izvođenje radova na uređenju predvorja kina s gospodarskim subjektom Univerzal d.o.o. iz Karlovca, A. G. Matoša 2. Obavijest o sklopljenom ugovoru objavljenom na stranicama elektroničkog oglasnika javne nabave – Narodne novine preuzmite ovdje.

Grad Duga Resa dana 20. ožujka 2013. godine u svojstvu središnjeg tijela za javnu nabavu sukladno članku 8. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11) raspisuje otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za uređenje predvorja kina za naručitelja Pučko otvoreno učilište Duga Resa. Objavu natječaja u Narodnim novinama potražite ovdje.

JAVNA NABAVA ZA NERAZVRSTANE CESTE U 2013. GODINI

Grad Duga Resa dana 15. travnja 2013. godine sklopio je Ugovor za izvođenje radova na asfaltiranju i održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Duge Rese za 2013. godinu s gospodarskim subjektom Mežnar građevinske usluge, Belaj 27A, 47 250 Duga Resa. Obavijest o sklopljenom ugovoru objavljenom na stranicama elektroničkog oglasnika javne nabave – Narodne novine preuzmite ovdje.

Grad Duga Resa dana 04. ožujka 2013. godine daje objašenjenje izmjene troškovnika u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti za asfaltiranje i održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Duge Rese za 2013. godinu. Ispravljeni troškovnik zajedno s danim objašnjenjem objavljen je i u Narodnim novinama te ga možete preuzeti ovdje.

Grad Duga Resa dana 27. veljače 2013. godine raspisuje otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za asfaltiranje i održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Duge Rese za 2013. godinu. Objavu natječaja u Narodnim novinama potražite ovdje.

HOTELSKE I RESTORANSKE USLUGE IZ DODATKA II. B

Grad Duga Resa je dana 24. svibnja 2013. godine sklopio ugovore o pružanju hotelskih i restoranskih usluga iz Dodatka II. B Zakona o javnoj nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektima:

  1. VAJ PROMET,  zajedničko trgovačko ugostiteljski obrt, vl. Dalibor i Petar Vukmanić, Donji Zvečaj 41, Duga Resa;
  2. SAJOMA d.o.o., za ugostiteljstvo i turizam, Petrakovo Brdo 49a, Duga Resa;
  3. KASUNIĆ, zajednički ugostiteljski obrt, vl. Damir Kasunić i Ivanka Kasunić Katić, Naselje Curak 6, Duga Resa;
  4. MOTEL ROGANAC d.o.o., Jozefinska cesta 8, Duga Resa;
  5. ZELENI KUT, ugostiteljski obrt, vl. Mladen Puškarić, Zvečaj 109, Duga Resa.

Obavijest o sklopljenim ugovorima objavljena u elektroničkom oglasniku javne nabave možete preuzeti ovdje.

 

Grad Duga Resa ponavlja postupak za hotelske i restoranske usluge iz Dodatka II. B Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11) te se pozivaju svi zainteresirani gospodarski subjekti da dostave svoje ponude do 23. travnja 2013. godine do 12 00 sati što je i krajnji rok za podnošenje ponuda.

Upute o sadržaju i načinu dostave ponude nalaze se ovdje.

Gradonačelnik Grada Duge Rese dana 14. ožujka 2013. godine donio je Odluku o poništenju postupka sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B hotelske i restoranske usluge budući da nakon isključenja i odbijanja ponuda nije preostala niti jedna valjana ponuda.

Pozivaju se svi zainteresirani gospodarski subjekti da dostave svoje ponude za hotelske i restoranske usluge iz Dodatka II. B Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11).

Ponude se primaju do 07. ožujka 2013. godine do 12 00 sati.  Upute o sadržaju i načinu dostave ponude nalaze se ovdje.

JAVNA NABAVA ZA REKONSTRUKCIJU UČENIČKOG DOMA

Grad Duga Resa dana 27. ožujka 2013. godine sklopio je Okvirni sporazum o izvođenju radova rekonstrukcije i prenamjene dijela zgrade Učeničkog doma Blaž Lorković u Dugoj Resi s gospodarskim subjektom SA Bišćan d.o.o., Podvožić 16, 47 250 Duga Resa. Obavijest o sklopljenom Okvirnom sporazumu objavljenom na stranicama elektroničkog oglasnika javne nabave – Narodne novine preuzmite ovdje.

Odgovori na upite gospodarskih subjekata od dana 20. veljače 2013. godine su objavljeni u elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina. Svi zainteresirani gospodarski subjekti mogu ih preuzeti ovdje.

Odgovori na upite gospodarskih subjekata od dana 12. veljače 2013. godine, te izmjene dokumentacije za nadmetanje odnosno izmijenjeni troškovnici su objavljeni u elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina. Svi zainteresirani gospodarski subjekti mogu ih preuzeti ovdje.

Zbog navedenih izmjena, produljen je rok za dostavu ponuda do 27. veljače 2013. godine do 12 00 sati.

Grad Duga Resa dana 29. siječnja 2013. godine raspisuje otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za rekonstrukciju i prenamjenu dijela zgrade Učeničkog doma Blaž Lorković u Dugoj Resi u Dječji vrtić i jaslice. Objavu natječaja u Narodnim novinama potražite ovdje.

JAVNA NABAVA LOŽ ULJA

Grad Duga Resa dana 01. siječnja. 2013. godine je sklopio Okvirni sporazum za nabavu lož ulja sa gospodarskim subjektom PETROL d.o.o., Oreškovićeva 6/H, 10010 Zagreb. Obavijest o sklopljenom Okvirnom sporazumu možete preuzeti na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave ili ovdje.

Grad Duga Resa dana 06. studenog 2012. godine raspisuje otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu lož ulja. Natječaj potražite ovdje.
Odgovor na upit jednog gospodarskog subjekta od dana 9. studenog 2012. godine je dodan i možete ga preuzeti na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave ili ovdje.

2012. GODINA