GRAD DUGA RESA|Službene stranice

JAVNA NABAVA

Postupak javne nabave “OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM NA PODRUČJU GRADA DUGE RESE” – Odgovor na upit i pojašnjenje dokumentacije za nadmetanje

“PREDMET:   Odgovor na upit i pojašnjenje dokumentacije za nadmetanje;

–        Izmjena  troškovnika koji je sastavni dio dokumentacije za nadmetanje u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti „OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM ZA PODRUČJE GRADA DUGE RESE“ ; E-MV-02/2016-3

–       Izmjena roka za dostavu ponuda

Obavještavaju se svi zainteresirani gospodarski subjekti da Grad Duga Resa kao javni Naručitelj u otvorenom postupku javne nabave „OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM ZA PODRUČJE GRADA DUGE RESE“ ; E-MV-02/2016-3 objavljenom Pozivom na nadmetanje u Elektroničkom oglasniku javne nabave od dana 1.06.2016.g., mijenja troškovnik koji je sastavni dio dokumentacije za nadmetanje u istom predmetu nabave a sve u skladu sa postavljenim upitom jednog gospodarskog subjekta od dana 21.06.2016.g.

Temeljem stavka 3. članka 31. Upit za pojašnjenje i izmjenu troškovnika dostavljen je pravodobno unutar propisanog roka, odnosno najkasnije tijekom šestog dana prije dana u kojem ističe rok za dostavu ponuda u postupku javne nabave male vrijednosti.

Postavljeni upit zainteresiranog gospodarskog subjekta odnosi se na Izmjenu troškovnika koji je sastavni dio dokumentacije za nadmetanje, u smislu da je Naručitelj u postojećem troškovniku odredio količine jedinice godišnje potrošnje električne energije (kWh) u decimalnim brojevima a uobičajena praksa po tom pitanju u ovom predmetu nabave je da se  količine odrede cijelim brojevima.

Upit se odnosi i na to da se količina kWh za angažiranu snagu ne bi trebala ubrajati u ukupan zbroj kWh u troškovniku, kako je odredio Naručitelj.

S obzirom na utemeljene uočene pogreške gospodarskog subjekta, Grad Duga Resa ispravlja postojeći troškovnik u gore navedenom kontekstu po pitanju određivanja količina u cijelim brojevima, te ga ispravlja i u smislu da količinu kWh za angažiranu snagu izdvaja u zasebnu stavku iz ukupnog zbroja kWh u troškovniku.

Temeljem stavka 5. Članka 31. Zakona o javnoj nabavi Naručitelj ovu izmjenu troškovnika objavljuje u Elektroničkom oglasniku javne nabave te na web stranicama Grada Duge Rese, te produžuje rok za dostavu ponuda kako bi gospodarski subjekti od izmjene dokumentacije za nadmetanja imali najmanje 10 dana za dostavu ponude u postupku male vrijejdnosti.

Slijedom navedenog, obavještavamo sve gospodarske subjekte da se produžuje i rok za dostavu ponuda, odnosno rok javnog otvaranja ponuda te se isti određuje za 4.07.2016.god. u 12,00 sati.”

                                                                 OVLAŠTENI PREDSTAVNICI NARUČITELJA

                                                                                       GRADA DUGE RESE