GRAD DUGA RESA|Službene stranice

NOVOSTI

ODLUKA O IZRADI III. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA DUGE RESE

Temeljem članka 86. i 113. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine broj 153/13 i 65/17) i članka 46. Statuta Grada Duge Rese (Službeni glasnik Grada Duga Resa broj 06/18-pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Duge Rese na 18. sjednici održanoj 21.prosinca 2018. godine donijelo je Odluku o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Duge Rese koju možete preuzeti ovdje.

Ovom Odlukom utvrđuju se pravna osnova i razlozi za izradu, obuhvat, ocjena stanja u obuhvatu, ciljevi i programska polazišta, način pribavljanja stručnih rješenja, popis javnopravnih tijela određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve za izradu iz područja svog djelokruga, te rokovi za izradu i izvori financiranja III. izmjena i dopuna PPUG-a Duge Rese.