GRAD DUGA RESA|Službene stranice

NOVOSTI

Odluka župana o privremenoj organizaciji rada upravnih tijela Karlovačke županije

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 123/17, 98/19) i članka 35. Statuta Karlovačke županije („Glasnik Karlovačke županije“ 14c/18) te nakon savjetovanja sa Sindikatom državnih i lokalnih službenika i namještenika, Sindikalna podružnica zaposlenika Karlovačke županije, Župan Karlovačke županije donosi Odluku o privremenoj organizaciji rada upravnih tijela Karlovačke županije.

Odluku pročitajte ovdje