GRAD DUGA RESA|Službene stranice

NOVOSTI

ODLUKA O ZAPOČINJANJU POSTUPKA OCJENE O POTREBI STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ U POSTUPKU IZRADE III. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA DUGE RESE

Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine br. 80/13, 153/13 i 78/15), članka 29. stavka 2. i članka 5. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (Narodne novine br. 03/17) te članka 60. Statuta Grada Duge Rese (SG 2/13, 1/15 i 6/17) Gradonačelnik donosi

 O D L U K U

o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene

utjecaja na okoliš u postupku izrade III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Duge Rese

Članak 1.

Temeljem Mišljenja UO za graditeljstvo i okoliš, Odjeka za planske poslove i zaštitu okoliša Karlovačke županije KLASA:351-03/19-01/01 URBROJ:2133/1-07-01/01-19-01 od 04. veljače 2019. godine u postupku izrade III. Izmjena i dopuna Prostornog plana Grada Duge Rese (u nastavku teksta: „Izmjene Plana“) potrebno je provesti postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš.

Ovom Odlukom započinje postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš u postupku izrade i donošenja Plana.

Članak 2.

Nositelj izrade Izmjena Plana i provođenja postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš je Grad Duga Resa, Upravni odjel za prostorno planiranje, komunalno gospodarstvo, zaštitu okoliša i imovinu, Trg sv. Jurja 1 47 250 Duga Resa

Članak 3.

Izrada Izmjena Prostornog plana uređenja Grada Duge Rese započela je donošenjem Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna PPUDR ( SG 13/18) iz razloga :

  • usklađivanje PPUG-a Duge Rese sa Zakonom o prostornom uređenju, posebice preispitivanje potrebe izrade prostornih planova užih područja te određivanje uređenih i neuređenih dijelova neizgrađenog dijela građevinskog područja i dijelova građevinskih područja naselja planiranih za urbanu preobrazbu u skladu sa smjernicama iz članka 201. Zakona prema potrebi;
  • usklađivanje PPUG-a Duge Rese s ostalim zakonima i propisima koji imaju utjecaja na prostorno uređenje,
  • usklađivanje PPUG-a Duge Rese s Prostornim planom Karlovačke županije (“Glasnik Karlovačke županije”, broj 26/01, 33/01, 36/08, 56/13, 50b/14, 06c/17 i 29c/17 – pročišćeni tekst, 8a/18, 19/18);
  • izradu novih kartografskih prikaza PPUG-a Duge Rese u elektroničkom obliku vektorskog zapisa georeferenciranog u službenoj kartografskoj projekciji HTRS96 u skladu s Uredbom o informacijskom sustavu prostornog uređenja (“Narodne novine”, broj 115/15);
  • analiza podnesenih zahtjeva pravnih i fizičkih osoba te izmjene i dopune PPUG-a Duge Rese u skladu sa prihvaćenim pojedinačnim inicijativama pravnih i fizičkih osoba koje nemaju veliki utjecaj na okoliš;
  • izmjene i dopune PPUG-a Duge Rese u skladu sa zahtjevima, podacima, planskim smjernicama odnosno propisanim dokumentima koje temeljem članka 90. ZPU dostave nadležna javnopravna tijela propisana posebnim propisima.
  • korekcija smjernica za gradnju izvan građevinskog područja

Razlog za izradu Izmjena Plana je  ostvarivanje preduvjeta za realizaciju pojedinih gospodarskih i razvojnih projekata Grada Duge Rese te usklađenja s u međuvremenu donesenim zakonima i propisima te dokumentima prostornog uređenja šireg područja.

Članak 4.

Cilj izrade Izmjena Plana je  ostvarivanje preduvjeta za realizaciju pojedinih gospodarskih i razvojnih projekata Grada Duge Rese te usklađenja sa u međuvremenu donesenim zakonima i propisima te dokumentima prostornog uređenja šireg područja.

Članak 5.

Radnje koje će se provesti u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš u postupku izrade i donošenja Izmjena Plana provodit će se sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ br. 80/13, 153/13, i 78/15) i Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine” br. 03/17) :

U okviru postupka ocjene dostavit će se i zahtjev Upravnom odjelu za graditeljstvo i okoliša Karlovačke županije radi provođenja postupka prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu sukladno odredbama Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj 80/13, 15/18 i 14/19).

Članak 6.

Sukladno članku 29. Uredbe zatražit će se  mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima te tijela jedinica lokalne samouprave navedenih u  Prilogu I. ove Odluke.

Tijela i osobe iz Priloga I. obvezni su svoje mišljenje o potrebi strateške procjene donijeti na temelju kriterija za utvrđivanje vjerojatno značajnog utjecaja Izmjena Plana na okoliš propisanih Prilogom III Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (NN RH 3/17), svatko s obzirom na područje svoje nadležnosti te ga dostaviti u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva.

 

Članak 7.

O odluci u postupku nadležno tijelo informirat će javnost sukladno Zakonu o zaštiti okoliša („Narodne novine” broj 80/13, 153/13. i 78/15) i Uredbi o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša  (“Narodne novine” 64/08).

 

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se na službenim stranicama Grada Duge Rese www.dugaresa.hr .

 

Cjelokupni tekst odluke možete preuzeti ovdje.