GRAD DUGA RESA|Službene stranice

GRADSKA SLUŽBA - OBJAVE

ODLUKA o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjih jaslica i vrtića Duga Resa

Na temelju članka 35. stavak 2. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), članka 21. Statuta Dječjih jaslica i vrtića Duga Resa i članka 60. stavak 1. podstavak 21.Statuta Grada Duge Rese (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 02/13) gradonačelnikGrada Duge Rese donosi

O D L U K U o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjih jaslica i vrtića Duga Resa

Članak 1.

Zbog isteka mandata članova članova Upravnog vijeća Dječjih jaslica i vrtića Duga Resa, osnivač Dječjih jaslica i vrtića Duga Resa zastupan po gradonačelniku Grada Duge Rese Ivanu Baršiću, ing.stroj., imenuje tri člana za Upravno vijeće i to:

1. Marinko Maričić, Petrakovo Brdo 9, Duga Resa,

2. Davor Bišćan, Brodac 2, Duga Resa,

3. Miroslav Furdek, Slavka Kolara 40, Duga Resa

 

Članak 2.

Ovo Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u Službenom glasniku Grada Duge Rese.

GRADONAČELNIK:

Ivan Baršić, ing.stroj., v.r.

Dokument preuzmite OVDJE