GRAD DUGA RESA|Službene stranice

BAGATELNA NABAVA

OBJAŠNJENJE DOKUMENTACIJE IZ POZIVA NA DOSTAVU PONUDA za nabavu radova na Rekonstrukciji ceste ispod željezničkog podvožnjaka na Staroj cesti u Duga Resi, E-BAG-10/2015-2

Poštovani,

Određeni gospodarski subjekt je od Naručitelja Grada Duge Rese za navedeni predmet nabave zatražio slijedeće objašnjenje dokumentacije iz Poziva na dostavu ponuda, pa navodimo točan tekst zatraženog objašnjenja:

„Uvidom u dokumentaciju za nadmetanje za radove na rekonstrukciji ceste ispod željezničkog podvožnjaka na Staroj cesti u Dugoj Resi, na Obrascu 5 – Izjava o dostavi jamstva za uredno ispunjenje ugovora  primijetili smo da se traži jamstvo u obliku  bjanko zadužnice, a da se kasnije u tekstu spominje garancija banke.Molimo Vaše pojašnjenje koji od dva navedena oblika jamstva je prihvatljiv kao jamstvo za uredno izvršenje ugovora.“

Na navedeni upit, Naručitelj daje pojašnjenje kako slijedi:

„Oba oblika jamstva navedena u Obrascu 5- Izjava o dostavi jamstva za uredno ispunjenje ugovora, i to bjanko zadužnica ili garancija banke, prihvatljiva su jamstva za Naručitelja, naravno u vrijednosti koja je navedena u samom Obrascu kao i u podnaslovu „1) Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora“u Pozivu na dostavu ponuda, u iznosu od 10% od ukupne vrijednosti ugovora bez PDV-a. Znači, gospodarski subjekti odnosno ponuditelji mogu Naručitelju dostaviti oblik jamstva po vlastitom izboru (bjanko zadužnicu ili garanciju banke ) u iznosu od 10% od ukupne vrijednosti ugovora bez PDV-a, te će takvo jamstvo Naručitelj smatrati prihvatljivim.

S poštovanjem!

Za ovlaštenog predstavnika Naručitelja:

Helena Milković, dipl.iur., v.r.

Original dokument pročitajte OVDJE