GRAD DUGA RESA|Službene stranice

NOVOSTI

OBAVIJEST O OTPISU DUGA FIZIČKIM OSOBAMA

Gradsko vijeće Grada Duge Rese donijelo je dne 20. rujna 2018. godine Odluku o načinu, uvjetima i postupku jednokratnog otpisa dugova fizičkim osobama /u daljnjem tekstu: Odluka/ , sukladno članku 10. Stavak 2. Zakona o otpisu  dugova fizičkim osobama  /NN broj  62/2018/, /u daljnjem tekstu: Zakon/.

Temeljem Odluke otpisat će se dug koji se odnosi na slijedeće tražbine Grada Duge Rese i trgovačkih društava u vlasništvu Grada:

  • po osnovi javnih davanja: komunalna naknada, spomenička renta i porez na korištenje javnih površina,
  • po osnovi nejavnih davanja: zakupnina za poslovni prostor naknada za korištenje javne površine, najamnina za stan, podzakupnina za zemljište i sudski trošak po presudi
  • po osnovi vodnih usluga javne vodoopskrbe i pročišćavanja otpadnih voda
  • po osnovi komunalnih usluga sakupljanja i odvoza otpada.

U slučaju da je za neku od navedenih tražbina zasnovano založno pravo na nekretnini dužnika u korist Grada, neće se otpisati tražbina koja je osigurana tim založnim pravom.

Predmet otpisa nisu dugovi po osnovi komunalnog doprinosa, naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrada u prostoru, kupoprodajna cijena za nekretninu kao i neki drugi specifični slučajevi.

Pravo na otpis navedenih dugova imaju građani nad kojima se provodi ovrha na navedenim sredstvima po računu radi naplate dospjelog duga na dan 31. 12. 2017. godine i nad kojima se ovrha još uvijek provodi na dan stupanja na snagu ovog Zakona /21. 7. 2018/ kao i fizičke osobe koje su registriranu djelatnost obavljale najduže do 31. 12. 2017. godine i nad kojima se još uvijek  provodi ovrha na dan stupanja na snagu  ovog Zakona, pod uvjetom socijalnog kriterija dužnika tj. da je dužnik jedne od navedenih naknada iz sustava socijalne skrbi  /zajamčena minimalna naknada, pomoć za uzdržavanje, osobna invalidnina/.

Dospjeli dug će se otpisati  najviše do ukupnog iznosa zbroja glavnice i troška  od 10.000,00 kn , a koji zbroj se uvećava za pripadajuće dospjele kamate.

Otpis duga, kako je naprijed navedeno, Grad će izvršiti samostalno, po službenoj dužnosti, što znači da dužnici nisu dužni podnositi Gradu zahtjeve za otpis duga kod Komunalnog Duga Resa d.o.o. i Čistoća Duga Resa d.o.o. dužnici trebaju podnijeti zahtjev ovim tvrtkama, o čemu detaljnije  obavijesti mogu naći na  mrežnim stranicama ovih tvrtki.

Grad će u zakonskom roku podnijeti prijedlog za obustavu ovrhe, odnosno poduzeti druge odgovarajući radnje koje dovode do prestanka ovrhe na novčanim sredstvima radi naplate otpisanog duga.

Svi dužnici kojima će dugovanja biti otpisana bit će o otpisu obaviješteni sukladno Zakonu.

Odluku Gradskog vijeća možete pročitati ovdje.