GRAD DUGA RESA|Službene stranice

NOVOSTI

OBAVIJEST KORISNICIMA ZAJAMČENE MINIMALNE NAKNADE KOJI SE GRIJU NA DRVA

Sukladno članku 43. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14) samcu ili kućanstvu, korisniku zajamčene minimalne naknade koji se grije na drva priznaje se pravo na troškove ogrjeva na način da mu se jednom godišnje osigura 3 m3 drva ili odobri novčani iznos za podmirenje tog troška u visini koju odlukom odredi nadležna jedinica područne (regionalne) samouprave, odnosno Grad Zagreb. O priznavanju prava na naknadu za troškove ogrjeva rješenjem odlučuje jedinica regionalne samouprave (županija).

Obavještavaju se svi korisnici zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva da će radi priznavanja prava na naknadu za troškove ogrjeva za zimu 2015./16. trebati popuniti obrazac: Izjava da se griju na drva.

Obrazac Izjave može se preuzeti:

1. U prostorijama Centra za socijalnu skrb ili njihovim web stranicama

2. U prostorijama gradova/općina na području Karlovačke županije ili njihovim web stranicama

3. U prostorijama Karlovačke županije, A. Vraniczaniya 6, pisarna (soba 12 ) ili na web stranicama www.kazup.hr

Navedeni obrazac Izjave potrebno je popuniti i vlastoručno potpisati uz naznaku da se jamči za točnost podataka.

Popunjeni obrazac izjave što žurnije dostaviti u prostorije grada/općine ( osim za područje grada Karlovca gdje se popunjene izjave dostavljaju u Centar za socijalnu skrb Karlovac, Ivana Meštrovića 10).

Bez dostavljene Izjave korisnik zajamčene minimalne naknade neće moći ostvariti pravo na naknadu za ogrjev.