GRAD DUGA RESA|Službene stranice

NOVOSTI

OBAVIJEST O KONSTITUIRANJU SAVJETA MLADIH GRADA DUGE RESE

Dana 13. travnja 2018.g. konstituiran je Savjet mladih Grada Duge Rese. Za predsjednika Savjeta mladih Grada Duge Rese izabran je Borna Grgurić. Za zamjenika predsjednika Savjeta mladih Grada Duge Rese izabran je  Mladen Mateša.

Prema Članku 2. Zakona o savjetima mladih (NN 41/14) Savjeti mladih osnivaju se kao savjetodavna tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koja promiču i zagovaraju prava, potrebe i interese mladih na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini. Savjete mladih osnivaju te njihove članove i zamjenike članova biraju predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, sukladno ovom Zakonu, zakonu kojim se uređuje sustav lokalne i područne (regionalne) samouprave, općim aktima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te međunarodnim dokumentima potvrđenim ili usvojenim od strane Republike Hrvatske.
Novo konstituiranom Savjetu mladih obratio se predsjednik Gradskog vijeća Grada Duge Rese Ivan Moguš te poželio puno uspjeha u budućem radu.
Po završetku konstituirajuće sjednice članovima Savjeta mladih predstavljena je provedba i dosadašnji rezultati projekta “Gradski program za mlade Grada Duge Rese” u koji će biti aktivno uključeni.