GRAD DUGA RESA|Službene stranice

NOVOSTI

Natječaj za stručno osposobljavanje

Predmet: dostava prijave potreba za radnikom za  stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Poštovani,

Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Karlovac, odobrio je Program stručnog osposobljavanja osoba primljenih na rad u u gradsku upravu bez zasnivanja radnog odnosa. Obzirom na odobreni Program, Grad Duga Resa prijavljuje potrebu za sljedećom osobom:

stručni suradnik za investicije ( 1 osoba )

Potrebna sprema, znanja i vještine za navedeno radno mjesto su:

 • VŠS građevinske struke
 • poznavanje rada na računalu.

Opis poslova radnog mjesta 6. obuhvaća:

 • izrađuje i ažurira katastar vodova
 • izrađuje i vodi katastar kućnih brojeva
 • koordinira aktivnosti grada i mjesnih odbora po programima održavanja i izgradnje objektata komunalne infrastrukture i objekata u vlasništvu grada ili udruga
 • provodi investicijski nadzor radova na izgradnji i održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te drugih gradskih objekata
 • izrađuje troškovnike za razne radove
 • prati radove vezane uz prometnu signalizaciju
 • surađuje u izradi godišnjih i četverogodišnjih planova izgradnje komunalne infrastrukture
 • sudjeluje u postupcima odabira izvođača radova (direktna pogodba, javna nabava)
 • sudjeluje u pripremi javnih natječaja i programskih zadataka za gradske projekte
 • sudjeluje u upravljanju poslovnim prostorima i javnim površinama
 • radi poslove po nalogu pročelnika
 • odgovara za rad pročelniku.

Svojoj prijavi kandidati moraju priložiti:

    1.zamolbu,

2.životopis,

3.dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice),

 1. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome, svjedodžbe ili drugog školskog uvjerenja),

    5.elektronički zapis  podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz kojeg je vidljiv ostvareni staž osiguranja te potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje iz koje je vidljivo vrijeme nezaposlenosti,

    6.uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci) od dana objave ovog oglasa pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.

Dokazi koji se prilažu, prilažu se u neovjerenom presliku a prije izbora kandidata/ tkinje, predočiti će se izvornik po zahtjevu poslodavca.

Prijava mora sadržavati:

 

 1. osobne podatke podnositelja/ice prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona i po mogućnosti e-mail adresa) i
 2. naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Nakon utvrđivanja koji kandidati ispunjavaju formalne uvjete iz ovog poziva, Komisija za provedbu postupka prijma osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, za kandidate za koje ocijeni da na temelju, u prijavi iskazanih interesa, profesionalnih ciljeva i motivacije kandidata te trajanju nezaposlenosti, u najvećoj mjeri udovoljavaju uvjetima pojedinog radnog mjesta biti će pozvani na intervju.

O terminima i mjestu održavanja intervjua kandidati će biti obavješteni putem e-maila i telefona.

Osobe koje su podnijele nepravovremenu i nepotpunu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz ovog poziva, ne smatraju se kandidatima prijavljenima na poziv te će na odgovarajući način biti obavješteni o razlozima neispunjavanja istih.

Odluku o izboru kandidata/tkinja donosi gradonačelnik Grada Duge Rese vodeći računa o interesima, profesionalnim ciljevima i motivaciji kandidata, trajanju nezaposlenosti te rezultatima selekcijskog postupka.

Obavijest o izboru i poziv na potpisivanje Ugovora o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa, biti će poslani samo izabranom kandidatu/kandidatkinji.

S izabranim kandidatom/kandidatkinjom zaključiti će se pisani ugovor u kojem se utvrđuje radno mjesto za čije se poslove provodi stručno osposobljavanje, trajanje stručnog osposobljavanja te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana.

Po obavljenom stručnom osposobaljavanju kandidat/kandidatkinja ima pravo polaganja državnog stručnog ispita čije troškove snosi Grad Duga Resa.

Prijave s dokazima o ispunjavanju propisanih uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave poziva pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje na adresu Grad Duga Resa, Gradska služba, Trg sv. Jurja 1, 47 250 Duga Resa, s naznakom „za prijam osoba na stručno osposobljavanje“.

 

S poštovanjem,

GRADONAČELNIK GRADA DUGE RESE

Ivan Baršić, ing.stroj.

Dokument natječaja preuzmite u cijelosti – ovdje