GRAD DUGA RESA|Službene stranice

NOVOSTI

NATJEČAJ ZA DODJELU FINANCIJSKIH POTPORA ZA SUFINANCIRANJE UDRUGA OD INTERESE ZA GRAD DUGU RESU KOJE SVOJE PROGRAME/PROJEKTE APLICIRAJU NA NATJEČAJE FONDOVA EU I DRUGE DONATORSKE NATJEČAJE U 2018. GODINI

Temeljem članka 26. Uredbe o kriterijima, mjerilima  i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN broj 26/15), članka 18. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 05/15) i članka 60. Statuta Grada Duge Rese (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 02/13, 1/15, 6/17, 10/17, 02/18 i 6/18 – pročišćeni tekst) Gradonačelnik Grada Duge Rese dana 12. rujna 2018. godine raspisuje Natječaj za dodjelu financijskih potpora za sufinanciranje udruga od interesa za Grad Dugu Resu koje svoje programe/projekte apliciraju na natječaje fondova EU i druge donatorske natječaje u 2018. godini. Tekst natječaja možete preuzeti OVDJE.

Predmet natječaja je sufinanciranje programa/projekata  udruga od interesa za Grad Dugu Resu apliciranih  na natječaje fondova EU i druge donatorske natječaje u 2018. godini temeljem sklopljenih ugovora iz kojih je vidljivo sufinanciranje iz tih izvora.Za dodjelu financijskih potpora za programe/projekte udruga koje su od interesa za Grad Dugu Resu osigurana su sredstva u Proračunu Grada Duge Rese za 2018. godinu  u ukupnom iznosu od 50.000,00 kn.

Za prijavitelje na ovaj natječaj izrađene su Upute za prijavitelje koje možete preuzeti OVDJE.

Prijava se smatra potpunom ukoliko sadrži  prijavni obrazac i obvezne priloge kako je navedeno u Natječaju i Uputama za prijavitelje:

  1. Obrazac 1 – zahtjev za dodjelu sredstava – koje možete preuzeti OVDJE.
  2. Ugovor o dodjeli  financijskih sredstava s ugovornim tijelom – preslika
  3. Obrazac opisa programa/projekta ukoliko isti nije sastavni dio Ugovora – preslika
  4. Obrazac proračuna programa/projekta ukoliko isti nije sastavni dio Ugovora – preslika
  5. Obrazac izjave o partnerstvu (ako je primjenjivo) – koje možete preuzeti OVDJE.
  6. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja – koje možete preuzeti OVDJE.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave odnosno do 12. listopada 2018. godine.