GRAD DUGA RESA|Službene stranice

NOVOSTI

NABAVA RADNIH BILJEŽNICA ZA UČENIKE OSNOVNIH ŠKOLA GRADA DUGE RESE

Grad Duga Resa dana 02.09.2019. godine sklopio je Ugovor za nabavu radnih bilježnica za obvezne i izborne predmete za osnovne škole s ekonomski najpovoljnijim ponuditeljem EKUPI D.O.O. za trgovinu, usluge i turistička agencija, Buzinski prilaz 10, 10000 Zagreb, OIB 67567085531. Obavijest o sklopljenom ugovoru objavljena je 30.09.2019. na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave koji možete preuzeti  ovdje https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Grad Duga Resa dana 15.07.2019. godine raspisuje otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu radnih bilježnica za učenike osnovnih škola Grada Duge Rese, E-MV-03/2019.

Broj objave Poziva na nadmetanje (oznaka/broj) u elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina je 2019/S 0F2-0028159 koji možete preuzeti ovdje