GRAD DUGA RESA|Službene stranice

NOVOSTI

MOBILNO RECIKLAŽNO DVORIŠTE

Grad Duga Resa preko davatelja javne usluge Čistoća Duga Resa d.o.o. će omogućiti korisnicima na području Grada Duga Rese korištenje mobilnog reciklažnog dvorišta u periodu od 23.09. do 30.09.2019 godine. prema rasporedu:

http://www.cistoca-dugaresa.hr/fileadmin/cistoca/KORISNICI/RASPORED_RADA_MOBILNOG_RECIKLA%C5%BDNOG_DVORI%C5%A0TA.pdf

Mobilno reciklažno dvorište je pokretna jedinica koja služi odvojenom prikupljanju i skladištenju manjih količina iskoristivih i drugih vrsta otpada iz kućanstva.

U mobilnom reciklažnom dvorištu mogu se besplatno odložiti razne vrste otpada, kao npr.: otapala, kiseline, lužine, pesticidi, fluorescentne cijevi, boje, tinte, ljepila i smole, baterije i akumulatori, plinovi u posudama pod tlakom, manja električna i elektronička oprema, metalna ambalaža, papir i karton, staklo, staklenu ambalažu, odjeću, tekstil, lijekovi, jestiva ulja i masti i dr.

Sve detaljnije informacija  mogu se dobiti na telefon broj 047-843-060.