GRAD DUGA RESA|Službene stranice

NOVOSTI

KONCESIJA ZA OBAVLJANJE DIMNJAČARSKIH POSLOVA NA PODRUČJU GRADA DUGE RESE

Temeljem Obavijesti o namjeri davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Duge KLASA: 311-01/21-01/01, URBROJ: 2133/03-04/03-21-3 od dana 8.02.2021.g. i propisane dokumentacije za nadmetanje u predmetu dodjele predmetne koncesije na vrijeme od pet (5) godina, a koje su objavljene u Elektroničkom oglasniku javne nabave 9.02.2021.g. /objava 2021/S 01K-0005478 za postupak KONC-01/21/ i na web stranici Grada Duge Rese od dana 08.02.2021., Gradsko vijeće Grada Duge Rese u svojoj nadležnosti donijelo je dana 2.04.2021.g. Odluku o izboru koncesionara za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Duge Rese KLASA: 311-01/21-01/01,  URBROJ: 2133/03-04/03-21- kojom je kao izabrani Koncesionar za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Duge Rese odabrana tvrtka ENERGON dimnjačarski obrt, Gornji Zvečaj 157, 47 262 Generalski Stol, a koju Odluku možete preuzeti  ovdje.

Navedena tvrtka kao izabrani Koncesionar  utvrđena je u postupku pregleda i ocjene ponuda pristiglih na raspisani Natječaj kao jedini ponuditelj, čija  ponuda je ocijenjena kao valjana, prihvatljiva i povoljna od strane imenovanog stručnog Povjerenstva za provedbu postupka dodjele koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Duge Rese temeljem Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda koji možete preuzeti ovdje.


Temeljem članka 30. i 31. Zakona o koncesijama (NN br. 69/17 i 107/20) Grad Duga Resa je dana 8.02.2021.g. kao Davatelj koncesije u Elektroničkom oglasniku javne nabave objavio Obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Duga Rese kao i dokumentaciju za nadmetanje sa svim potrebnim obrascima i troškovnikom koji su  sastavni dio navedene Obavijesti o namjeri davanja koncesije.

Ponude se zaprimaju u pisarnici Grada Duga Resa, Trg Sv. Jurja 1, 47 250 Duga Resa. Rok za dostavu ponuda je 10.03.2021.g. najkasnije do 13 h.

Detaljne upute i uvid u navedenu Obavijest o namjeri davanja koncesije, dokumentaciju za nadmetanje i troškovnik/Cjenik možete preuzeti:

Obavijest o namjeri davanja koncesije dimnjačarskih usluga na području Grada Duga Rese

Dokumentacija za nadmetanje

Troškovnik/cjenik