GRAD DUGA RESA|Službene stranice

BAGATELNA NABAVA

JEDNOSTAVNA NABAVA – Nabava i postava led svjetiljki sa pratećom opremom, JN-97/2020

Grad Duga Resa dana 16. prosinca 2020. godine sklopio je Ugovor o nabavi robe –  Nabava i postava led svjetiljki sa pratećom opremom, JN-97/2020 s ekonomski najpovoljnijim ponuditeljem ENA d.o.o., Jurja Haulika 20 A, 47000 Karlovac, OIB 24759414355.

Na temelju članka 18. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 06/17) i članka 60. Statuta Grada Duge Rese (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 02/13, 01/15, 06/17 i 10/17, 06/18 – pročišćeni tekst i 02/20) gradonačelnik Grada Duge Rese dana 15. prosinca 2020. godine donosi Odluku o odabiru najpovoljnije ponude  postupku jednostavne nabave –  Nabava i postava led svjetiljki sa pratećom opremom, JN-97/2020  koju možete preuzeti ovdje.


Naručitelj Grad Duga Resa pokreće postupak jednostavne nabave – Nabava i postava led svjetiljki sa pratećom opremom, JN-97/2020 te ovim putem stavlja na raspolaganje Poziv na dostavu ponuda i Troškovnik svim zainteresiranim gospodarskim subjektima. Tekst i tražene obrasce Poziva na dostavu ponuda preuzmite ovdje, te Troškovnik preuzmite ovdje.

Rok za dostavu ponuda je do 09:00 sati do dana 15. prosinca 2020. godine (utorak) što je detaljnije opisano u Pozivu na dostavu ponuda.