GRAD DUGA RESA|Službene stranice

BAGATELNA NABAVA

JEDNOSTAVNA NABAVA – IZRADA WEB STRANICE I STRANICE NA DRUŠTVENIM MREŽAMA-PROJEKT HITRO SI-HR445 U SKLOPU PROGRAMA SURADNJE INTERREG V-A SLOVENIJA HRVATSKA, E-JN-24/2019

Grad Duga Resa dana 13.06.2019. godine sklopio je Ugovor o pružanju usluge- Izrada web stranice i stranice  na društvenim mrežama – projekt HITRO SI – HR445 u sklopu Programa suradnje Interreg V – A Slovenija Hrvatska 2014.-2020 s ekonomski najpovoljnijim ponuditeljem OLVERSE, obrt za usluge informacijskog društva, Trpanjska 6, 31000 Osijek, OIB 65862106666.

Grad Duga Resa pokrenuo je 28. svibnja 2019. postupak jednostavne nabave Izrada web stranice i stranice na društvenim mrežama-projekt HITRO SI-HR445 u sklopu Programa suradnje Interreg V-A Slovenija Hrvatska, E-JN-24/2019.

Rok za dostavu ponude je 03. lipnja  2019. godine u 12:00 sati , što je detaljnije opisano u Pozivu na dostavu ponuda.

Tekst i tražene obrasce Poziva za dostavu ponuda preuzmite ovdje, te Projektni zadatak za provedbu postupka jednostavne nabave Izrade web stranice i stranice na društvenim mrežama-projekt HITRO SI-HR445 u sklopu Programa suradnje Interreg V-A Slovenija Hrvatska, E-JN-24/2019 preuzeti ovdje.

Grad Duga Resa, Trg sv. Jurja 1, 47250 Duga Resa zaprimilo je upite više gospodarskih subjekata koji su preuzeli Poziv na dostavu ponude KLASA: 400-08/19-01/15, URBROJ: 2133/03-05/03-19-3, od 28. svibnja 2019. (u nastavku teksta: „Poziv na dostavu ponude“) u postupku jednostavne nabave Izrada web stranice i stranice na društvenim mrežama-projekt HITRO SI-HR445 u sklopu Programa suradnje Interreg V-A Slovenija Hrvatska, E-JN-24/2019. Naručitelj Grad Duga Resa, daje objašnjenje i izmjenu i dopunu Poziva na dostavu ponuda koje možete preuzeti ovdje.