GRAD DUGA RESA|Službene stranice

BAGATELNA NABAVA

JEDNOSTAVNA NABAVA-Dodatni radovi na sanaciji krova zgrade Grada Duge Rese i Pučkog otvorenog učilišta Duga Resa, JN-87/2020.

Naručitelj Grad Duga Resa i Pučko otvoreno učilište Duga Resa dana 07.10.2020. godine sklopili su Ugovor o dodatnim radovima na sanaciji krova zgrade Grada Duge Rese i Pučkog otvorenog učilišta Duga s ekonomski najpovoljnijim ponuditeljem LIMARSKO – KROVOPOKRIVAČKI OBRT BRODARIĆ, Velika Jelsa 7, 47000 Karlovac, OIB 3422635536.


Na temelju članka 18. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 06/17) i članka 60. Statuta Grada Duge Rese (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 02/13, 01/15, 06/17 i 10/17, 06/18 – pročišćeni tekst i 02/20) gradonačelnik Grada Duge Rese dana 02. listopada 2020. godine donosi Odluku o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne -Dodatni radovi na sanaciji krova zgrade Grada Duge Rese i Pučkog otvorenog učilišta Duga Resa, JN-87/2020  koju možete preuzeti ovdje


Naručitelj Grad Duga Resa pokreće postupak jednostavne nabave –  Dodatni radovi na sanaciji krova zgrade Grada Duge Rese i Pučkog otvorenog učilišta Duga Resa, JN-87/2020 te ovim putem stavlja na raspolaganje Poziv na dostavu ponuda i Troškovnik svim zainteresiranim gospodarskim subjektima. Tekst i tražene obrasce Poziva na dostavu ponuda preuzmite ovdje, te Troškovnik preuzmite ovdje.

Rok za dostavu ponuda je do 09:00 sati do dana 02. listopada 2020. godine (petak ) što je detaljnije opisano u Pozivu na dostavu ponuda.