GRAD DUGA RESA|Službene stranice

NOVOSTI

Javni poziv za prikupljanje ponuda za kupnju jednog stana

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima  /NN broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09/ i članka 60. Statuta Grada Duge Rese /Službeni glasnik Grada  Duge Rese broj 6/18 – pročišćeni tekst i 2/20/, gradonačelnik Grada Duge Rese dne  18. 12.  2020. godine  objavljuje

J A V N I    P O Z I V

 za prikupljanje ponuda za kupnju jednog stana

 I.

Grad Duga Resa prikuplja ponude za kupnju 1 /jednog/ stana na području Grada, površine od 25-40 m2 u čijem sastavu treba biti kupaonica sa WC-om, prvenstveno prizemlje ili I kat.

Stan treba biti upisan u zemljišnoj knjizi i slobodan od tereta .

II.

Najpovoljnija ponuda je ponuda sa najnižom cijenom uz zadovoljavanje ostalih uvjeta ovog javnog poziva, utvrđenih u članku 1. Ovog Poziva.

III.

Kupoprodajna cijena , utvrđuje se u iznosu do 135.000,00 kuna /slovima: stotridesetpettisućakuna/.

Sadržaj ponude:

  • Ime i prezime, adresa, OIB/MB vlasnika /pravna ili fizička osoba/
  • Kontakt podaci, e-mail, mobitel ili telefon
  • Opis stana sa iskazom površina i opis nekretnine /zidne i podne obloge, grijanje, sanitarije/
  • Podatak o godini izgradnje nekretnine
  • Energetski certifikat ili dokaz o izradi istog ili izjava da će u slučaju prihvaćanja ponude  do sklapanja Ugovora izraditi isti na svoj trošak
  • Ukupna cijena za predmetnu nekretninu izraženu u kunama
  • k. izvadak ili Ugovor o kupoprodaji stana /preslika/
  • Izjavu ponuditelja da ponuda ostaje na snazi 90 dana od dana podnošenja iste.

IV.

Ponuda treba biti zatvorena i dostavlja se preporučenom poštom ili u pisarnicu Gradske uprave na urudžbeni zapisnik na adresu Grada Duge Rese, Trg Svetog Jurja 1, s naznakom „Ne otvarati – za  kupnju stana“.

V.

Rok za slanje ponuda je 8 dana od dana objave ovog poziva na  internetskoj službenoj stranici Grada i oglasnoj ploči.

Otvaranje ponuda neće biti  javno.

VI.

Povjerenstvo  će izvršiti obilazak ponuđenih stanova, o čemu će ponuditelji biti izviješteni, te će se o istome sastaviti zapisnik.

VII.

Konačnu odluku o kupnji donosi Gradsko vijeće Grada.

VIII.

Grad zadržava pravo ne odabrati niti jednu pristiglu ponudu te one ne obavezuju na sklapanje bilo kakvih pravnih poslova.

IX.

Na ovo javno prikupljanje ponuda ne primjenjuje se Zakon o javnoj nabavi.

X.

Prikupljanje osobnih podataka u ovom postupku  koristiti će se isključivo u svrhu eventualne kupoprodaje  po ovom javnom pozivu te se u druge svrhe neće upotrijebiti.

 

Javni poziv možete u wordu preuzeti ovdje