GRAD DUGA RESA|Službene stranice

NOVOSTI

JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU SREDSTAVA ZA PROGRAME/PROJEKTE UDRUGA S PODRUČJA GRADA DUGE RESE U 2020. GODINI

Temeljem članka 26. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekta od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15), članka 60. Statuta Grada Duga Rese (Službeni glasnik Grada Duga Rese broj 06/18-pročišćeni tekst) i članka 17. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 5/15 kojega možete preuzeti ovdje.) te Odluke o dopuni Pravilnika  o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Službeni glasnik Grada Duga Resa 11/18 koju možete preuzeti ovdje) gradonačelnik Grada Duga Rese dana 7. siječnja 2020. godine donosi Zaključak o osnivanju Povjerenstva za pripremu i provedbu natječaja za financiranje programa/projekata za opće dobro koje provode udruge koji možete pogledajte ovdje.

Zaključak gradonačelnika o usvajanju Godišnjeg plana raspisivanja natječaja u 2020. pogledajte ovdje.

Godišnji plan 2020. javnog natječaja pogledajte ovdje.

NATJEČAJ ZA DODJELU FINANCIJSKIH POTPORA ZA PROGRAME/PROJEKTE UDRUGA OD INTERESA ZA GRAD DUGU RESU U 2020. GODINI

Temeljem članka 26. Uredbe o kriterijima, mjerilima  i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN broj 26/15), članka 18. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 05/15 i 11/18) i članka 60. Statuta Grada Duge Rese (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 02/13, 01/15, 06/17, 10/17 i 6/18 – pročišćeni tekst) gradonačelnik Grada Duge Rese koji dana 14. siječnja 2020. godine raspisuje Natječaj za dodjelu financijskih potpora za programe/projekte udruga od interesa za Grad Dugu Resu u 2020. godini. Tekst Natječaja možete preuzeti ovdje.

Ukupna vrijednost natječaja iznosi 215.000,00 kn od čega je iznos od 100.000,00 kn namijenjen za sufinanciranje programa/projekata udruga sukladno Programu javnih potreba u kulturi Grada Duge Rese za 2020. godinu iz područja kulture, a iznos od 115.000,00 kn za sufinanciranje programa/projekata udruga iz ostalih područja djelovanja.

Upute za prijavitelje možete preuzeti ovdje.

OBRASCI KOJI ČINE NATJEČAJNU DOKUMENTACIJU

 1. Obrazac opisa programa/projekta možete preuzeti ovdje.
 2. Obrazac proračuna programa/projekta možete preuzeti ovdje..
 3. Obrazac za ocjenu kvalitete programa/projekta možete preuzeti ovdje.
 4. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja možete preuzeti ovdje.
 5. Obrazac izjave o partnerstvu (ako je primjenjivo) možete preuzeti ovdje.
 6. Obrazac izjave o točnosti i istinitosti podataka možete preuzeti ovdje.
 7. Obrazac životopisa voditelja programa/projekta možete preuzeti ovdje.
 8. Obrazac prijedloga Ugovora možete preuzeti ovdje.

OBRASCI KOJI SE DOSTAVLJAJU NAKON PROVEDBE PROGRAMA/PROJEKTA

 1. Obrazac za opisni izvještaj (nakon provedbe programa/projekta) možete preuzeti ovdje.
 2. Obrazac za financijski izvještaj (nakon provedbe programa/projekta) možete preuzeti ovdje.

OBVEZNI PRILOZI PRIJAVE NA NATJEČAJ

 1. Ispis elektronske stranice sa svim podacima o udruzi iz Registra udruga RH
 2. Izjava  o stanju žiro računa i blagajnički izvještaj na dan 31.12.2019. potpisanu od osobe ovlaštene za zastupanje udruge
 3. Godišnji financijski izvještaj o primicima i izdacima za 2018. godinu
 4. Potvrda Ministarstva financija/Porezne uprave o stanju javnog dugovanja za prijavitelja i partnere iz koje je vidljivo da organizacija nema duga
 5. Uvjerenje nadležnog suda, ne starije od 3 mjeseca, da se ne vodi kazneni postupak protiv osobe ovlaštene za zastupanje prijavitelja i voditelja programa/projekta (prije potpisivanja ugovora o financiranju programa ili projekta)

Rok za prijavu je 30 dana od objave natječaja na web stranici Grada Duge Rese odnosno do 13. veljače 2020. godine.

Temeljem provedenog natječaja Grada od 14. siječnja 2020. godine i  prijedloga Povjerenstva za ocjenjivanje prijava programa/projekata  udruga, Gradonačelnik Grada Duge Rese donio je dana 6. ožujka 2020. godine Odluku o dodjeli financijskih potpora za programe/projekte udruga od interesa za Grad Dugu Resu u 2020. godinu koju možete preuzeti ovdje