GRAD DUGA RESA|Službene stranice

Javna nabava

  • JAVNA NABAVA 2014.-2016.

JAVNA NABAVA – REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANE PROMETNICE NA PODRUČJU GRADA DUGE RESE

Rekonstrukcija nerazvrstane prometnice na području Grada Duge Rese sufinancirana je sredstvima Europske unije, Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj, kroz Mjeru 07 “Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima” iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020., Podmjera 7.2. “Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive […]

0 comments

JAVNA NABAVA – NABAVA LOŽ ULJA ZA POTREBE ZGRADE GRADSKE UPRAVE, ŠPORTSKOG DOMA, PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA I DJEČJEG VRTIĆA

Grad Duga Resa u svojstvu središnjeg tijela za provođenje postupka javne nabave i bagatelne nabave, ovlašten od strane naručitelja Pučko otvoreno učilište Duga Resa i Dječjeg vrtića Duga Resa a za potrebe zgrade Gradske uprave, Športskog doma, Pučkog otvorenog učilišta Duga Resa i Dječjeg vrtića Duga Resa, u postupku javne nabave na stranicama Elektroničkog oglasnika […]

0 comments

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave opskrbe električnom energijom

Dana 12.07.2016. Grad DUga Resa donio je Odluku o odabiru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave opskrbe električnom energijom. Odluku preuzmite ovdje.

0 comments

Postupak javne nabave “OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM NA PODRUČJU GRADA DUGE RESE” – Odgovor na upit i pojašnjenje dokumentacije za nadmetanje

“PREDMET:   Odgovor na upit i pojašnjenje dokumentacije za nadmetanje; –        Izmjena  troškovnika koji je sastavni dio dokumentacije za nadmetanje u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti „OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM ZA PODRUČJE GRADA DUGE RESE“ ; E-MV-02/2016-3 –       Izmjena roka za dostavu ponuda Obavještavaju se svi zainteresirani gospodarski subjekti da Grad Duga Resa kao javni Naručitelj […]

0 comments

POZIV NA NADMETANJE OPSKRBA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA PODRUČJE GRADA DUGE RESE

Grad Duga Resa je dana 1.06.2016.g. započeo sa pokretanjem otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti “OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM ZA PODRUČJE GRADA DUGE RESE” – E-MV-02/2016-3 te dana 1.06.2016.g. objavio u Elektroničkom oglasniku javne nabave i Poziv za nadmetanje za sve zainteresirane gospodarske subjekte zajedno sa dokumentacijom za nadmetanje i specificiranim troškovnikom, a sve sa ciljem […]

POKRENUT POSTUPAK DODJELE KONCESIJE ZA OBAVLJANJE DIMNJAČARSKIH POSLOVA NA PODRUČJU GRADA DUGE RESE

Na temelju članka 19. i 21. Zakona o koncesijama (Narodne novine, broj 143/12), članka 11. stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br: 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova na području Grada Duge Rese te Odluke o izmjeni Odluke o komunalnim djelatnostima na […]

TRANSPARENTNA JAVNA NABAVA

Gradu Dugoj Resi dodijeljen je certifikat „Transparentna javna nabava“ zbog poštivanja osnovnih načela javne nabave, te zakonitog, namjenskog i svrhovitog trošenja proračunskih sredstava te javne i transparentne objave na web stranicama. Certifikat „Transparentna javna nabava“ je garancija nadzornih mehanizama u postupcima javne nabave i provedbi javnih ugovora, te predstavlja jasnu sliku o provedbi postupaka nabave […]

JAVNA NABAVA – NABAVA I UGRADNJA DIZALA ZA OSOBE S INVALIDITETOM UZ STUBIŠTE JAVNE ZGRADE GRADA DUGE RESE

Grad Duga Resa  dana 04. studenog 2014. godine sklopio je Ugovor o nabavi i ugradnji dizala za osobe s invaliditetom uz stubište javne zgrade Grada Duge Rese s gospodarskim subjektom PIEL d.o.o., Split, Palmotićeva 6, OIB 76120956111. Objavu sklopljenog ugovora u Narodnim novinama potražite ovdje. Grad Duga Resa objavljuje prvo objašnjenje dokumentacije za nadmetanje u […]

JAVNA NABAVA ZA OPSKRBU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

Grad Duga Resa  dana 30. lipnja 2014. godine sklopio je Ugovor o opskrbi električnom energijom s gospodarskim subjektom HEP-OPSKRBA d.o.o., Zagreb. Ulica grada Vukovara 37, OIB 63073332379. Objavu sklopljenog ugovora u Narodnim novinama potražite ovdje. Grad Duga Resa dana 22.05.2014. godine raspisuje otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za opskrbu električnom energijom. Objavu natječaja u […]

 

  • JAVNA NABAVA 2013.

JAVNA NABAVA ZA OPREMANJE POZORNICE KINA

Grad Duga Resa dana 16. kolovoza 2013. godine u svojstvu središnjeg tijela za javnu nabavu sukladno članku 8. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11 i 83/13) raspisuje otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za rekonstrukciju i opremanje scenskog prostora pozornice u dvorani Pučkog otvorenog učilišta Duga Resa. Objavu natječaja u Narodnim novinama potražite ovdje.

JAVNA NABAVA ZA OPREMU ZA DJEČJE JASLICE I VRTIĆ

Grad Duga Resa  dana 04. listopada 2013. godine sklopio je Ugovor o isporuci robe za unutarnje opremanje Dječjih jaslica i vrtića Duga Resa – GRUPA A s gospodarskim subjektom PROMETAL d.o.o., Seljine brigade 18a, Staro Čiče, 10419 Vukovina, OIB 43029074844.   Grad Duga Resa  dana 15. listopada 2013. godine sklopio je Ugovor o isporuci robe za vanjsko opremanje Dječjih jaslica i vrtića Duga Resa – GRUPA B s gospodarskim subjektom STRIBOR OPREMA d.o.o., Dekanj Peti 10, 31327 Kopačevo – Bilje, OIB 53497347539.

Obavijest o sklopljenim ugovorima za GRUPU A i GRUPU B objavljenoj na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave – Narodne novine  preuzmite ovdje.

Grad Duga Resa dana 19. kolovoza  2013. godine u svojstvu središnjeg tijela za javnu nabavu sukladno članku 8. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11 i 83/13) raspisuje otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu opreme za unutarnje i vanjsko opremanje Dječjih jaslica i vrtića Duga Resa. Objavu natječaja u Narodnim novinama potražite ovdje.

NABAVA DOSTAVNOG VOZILA PUTEM OPERATIVNOG LEASINGA

Ravnateljica Dječjih jaslica i vrtića Duga Resa dana 20. lipnja 2013. godine donosi Odluku o poništenju postupka javne nabave za nabavu vozila putem operativnog leasinga za potrebe Dječjih jaslica i vrtića Duga Resa prije isteka roka za dostavu ponuda budući da su postale poznate okolnosti koje bi dovele do sadržajno bitno drugačijeg poziva na nadmetanje i dokumentacije za nadmetanje da su bile poznate prije sukladno članku 100. stavku 1. točki 2. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11). Obavijest o poništenju postupka objavljenu u Narodnim novinama potražite ovdje.

Grad Duga Resa dana 12. lipnja 2013. godine u svojstvu središnjeg tijela za javnu nabavu sukladno članku 8. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11) raspisuje otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu dostavnog vozila putem operativnog leasinga za potrebe Dječjih jaslica i vrtića Duga Resa. Objavu natječaja u Narodnim novinama potražite ovdje.

Ravnateljica Dječjih jaslica i vrtića Duga Resa dana 03. lipnja 2013. godine donijela je Odluku o poništenju postupka javne nabave za nabavu dostavnog vozila putem operativnog leasinga za potrebe Dječjih jaslica i vrtića Duga Resa budući da do isteka roka za dostavu ponuda nije pristigla niti jedna ponuda. Obavijest o poništenju postupka objavljenu u Narodnim novinama potražite ovdje.

Grad Duga Resa dana 09. svibnja 2013. godine u svojstvu središnjeg tijela za javnu nabavu sukladno članku 8. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11) raspisuje otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu dostavnog vozila putem operativnog leasinga za potrebe Dječjih jaslica i vrtića Duga Resa. Objavu natječaja u Narodnim novinama potražite ovdje.

POZIV NA DOSTAVU PONUDA ZA IZRADU IDEJNOG PROJEKTA

Grad Duga Resa dana 16. svibnja 2013. godine nakon provedenog postupka bagatelne nabave sklopio je Ugovor za izradu idejnog projekta rekonstrukcije stambeno poslovne zgrade Marcela s gospodarskim subjektom ARHITEKA d.o.o., za projektiranje i građenje, M. Seljana 30, Karlovac.

Grad Duga Resa dana 08. svibnja 2013. godine obavještava sve zainteresirane gospodarske subjekte o provođenju postupka bagatelne nabave za izradu Idejnog projekta rekonstrukcije stambeno poslovne zgrade Marcela u Jelačićevoj ulici broj 29 u Dugoj Resi.

Dokumentaciju natječaja možete preuzeti u pdf obliku ovdje te skicu posebne geodetske podloge ovdje.

JAVNA NABAVA ZA UREĐENJE PREDVORJA KINA

Grad Duga Resa dana 09. svibnja 2013. godine sklopio je Ugovor za izvođenje radova na uređenju predvorja kina s gospodarskim subjektom Univerzal d.o.o. iz Karlovca, A. G. Matoša 2. Obavijest o sklopljenom ugovoru objavljenom na stranicama elektroničkog oglasnika javne nabave – Narodne novine preuzmite ovdje.

Grad Duga Resa dana 20. ožujka 2013. godine u svojstvu središnjeg tijela za javnu nabavu sukladno članku 8. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11) raspisuje otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za uređenje predvorja kina za naručitelja Pučko otvoreno učilište Duga Resa. Objavu natječaja u Narodnim novinama potražite ovdje.

JAVNA NABAVA ZA NERAZVRSTANE CESTE U 2013. GODINI

Grad Duga Resa dana 15. travnja 2013. godine sklopio je Ugovor za izvođenje radova na asfaltiranju i održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Duge Rese za 2013. godinu s gospodarskim subjektom Mežnar građevinske usluge, Belaj 27A, 47 250 Duga Resa. Obavijest o sklopljenom ugovoru objavljenom na stranicama elektroničkog oglasnika javne nabave – Narodne novine preuzmite ovdje.

Grad Duga Resa dana 04. ožujka 2013. godine daje objašenjenje izmjene troškovnika u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti za asfaltiranje i održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Duge Rese za 2013. godinu. Ispravljeni troškovnik zajedno s danim objašnjenjem objavljen je i u Narodnim novinama te ga možete preuzeti ovdje.

Grad Duga Resa dana 27. veljače 2013. godine raspisuje otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za asfaltiranje i održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Duge Rese za 2013. godinu. Objavu natječaja u Narodnim novinama potražite ovdje.

HOTELSKE I RESTORANSKE USLUGE IZ DODATKA II. B

Grad Duga Resa je dana 24. svibnja 2013. godine sklopio ugovore o pružanju hotelskih i restoranskih usluga iz Dodatka II. B Zakona o javnoj nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektima:

  1. VAJ PROMET,  zajedničko trgovačko ugostiteljski obrt, vl. Dalibor i Petar Vukmanić, Donji Zvečaj 41, Duga Resa;
  2. SAJOMA d.o.o., za ugostiteljstvo i turizam, Petrakovo Brdo 49a, Duga Resa;
  3. KASUNIĆ, zajednički ugostiteljski obrt, vl. Damir Kasunić i Ivanka Kasunić Katić, Naselje Curak 6, Duga Resa;
  4. MOTEL ROGANAC d.o.o., Jozefinska cesta 8, Duga Resa;
  5. ZELENI KUT, ugostiteljski obrt, vl. Mladen Puškarić, Zvečaj 109, Duga Resa.

Obavijest o sklopljenim ugovorima objavljena u elektroničkom oglasniku javne nabave možete preuzeti ovdje.

 

Grad Duga Resa ponavlja postupak za hotelske i restoranske usluge iz Dodatka II. B Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11) te se pozivaju svi zainteresirani gospodarski subjekti da dostave svoje ponude do 23. travnja 2013. godine do 12 00 sati što je i krajnji rok za podnošenje ponuda.

Upute o sadržaju i načinu dostave ponude nalaze se ovdje.

Gradonačelnik Grada Duge Rese dana 14. ožujka 2013. godine donio je Odluku o poništenju postupka sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B hotelske i restoranske usluge budući da nakon isključenja i odbijanja ponuda nije preostala niti jedna valjana ponuda.

Pozivaju se svi zainteresirani gospodarski subjekti da dostave svoje ponude za hotelske i restoranske usluge iz Dodatka II. B Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11).

Ponude se primaju do 07. ožujka 2013. godine do 12 00 sati.  Upute o sadržaju i načinu dostave ponude nalaze se ovdje.

JAVNA NABAVA ZA REKONSTRUKCIJU UČENIČKOG DOMA

Grad Duga Resa dana 27. ožujka 2013. godine sklopio je Okvirni sporazum o izvođenju radova rekonstrukcije i prenamjene dijela zgrade Učeničkog doma Blaž Lorković u Dugoj Resi s gospodarskim subjektom SA Bišćan d.o.o., Podvožić 16, 47 250 Duga Resa. Obavijest o sklopljenom Okvirnom sporazumu objavljenom na stranicama elektroničkog oglasnika javne nabave – Narodne novine preuzmite ovdje.

Odgovori na upite gospodarskih subjekata od dana 20. veljače 2013. godine su objavljeni u elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina. Svi zainteresirani gospodarski subjekti mogu ih preuzeti ovdje.

Odgovori na upite gospodarskih subjekata od dana 12. veljače 2013. godine, te izmjene dokumentacije za nadmetanje odnosno izmijenjeni troškovnici su objavljeni u elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina. Svi zainteresirani gospodarski subjekti mogu ih preuzeti ovdje.

Zbog navedenih izmjena, produljen je rok za dostavu ponuda do 27. veljače 2013. godine do 12 00 sati.

Grad Duga Resa dana 29. siječnja 2013. godine raspisuje otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za rekonstrukciju i prenamjenu dijela zgrade Učeničkog doma Blaž Lorković u Dugoj Resi u Dječji vrtić i jaslice. Objavu natječaja u Narodnim novinama potražite ovdje.

JAVNA NABAVA LOŽ ULJA

Grad Duga Resa dana 01. siječnja. 2013. godine je sklopio Okvirni sporazum za nabavu lož ulja sa gospodarskim subjektom PETROL d.o.o., Oreškovićeva 6/H, 10010 Zagreb. Obavijest o sklopljenom Okvirnom sporazumu možete preuzeti na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave ili ovdje.

Grad Duga Resa dana 06. studenog 2012. godine raspisuje otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu lož ulja. Natječaj potražite ovdje.
Odgovor na upit jednog gospodarskog subjekta od dana 9. studenog 2012. godine je dodan i možete ga preuzeti na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave ili ovdje.