GRAD DUGA RESA|Službene stranice

JAVNA NABAVA

JAVNA NABAVA – REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANE PROMETNICE NA PODRUČJU GRADA DUGE RESE

Rekonstrukcija nerazvrstane prometnice na području Grada Duge Rese sufinancirana je sredstvima Europske unije, Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj, kroz Mjeru 07 “Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima” iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020., Podmjera 7.2. “Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije”, Operacija 7.2.2. “Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta”.

Grad Duga Resa je potpisnik Ugovora o financiranju Mjere 07 “Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., Podmjere 7.2. “Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući i ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije, provedba operacije 7.2.2. “Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta” , Broj 776650/2018.


Sukladno stavku 3. članka 198. Zakona o javnoj nabavi ( NN 120/16 ) javni naručitelj je obvezan prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave za nabavu radova ili postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe ili usluga staviti opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od najmanje pet dana.

Za vrijeme trajanja prethodnog savjetovanja ( 9. srpnja – 16. srpnja 2018. g.) zainteresirani gospodarski subjekti komentare, prijedloge, mišljenja i slično mogu dostaviti  putem EOJN ili na adrese elektroničke pošte navedene u Dokumentaciji o nabavi,  zaključno do 16. srpnja 2018. g.

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave „Rekonstrukcija nerazvrstane prometnice na području Grada Duge Rese“, Evidencijski broj nabave E-MV-20/2018-8; možete preuzeti ovdje.


Grad Duga Resa dana 18. srpnja 2018. godine u elektroničkom oglasniku javne nabave objavljuje Obavijest o nadmetanju za otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za predmet pod nazivom: “Rekonstrukcija nerazvrstane prometnice na području Grada Duge Rese”; Evidencijski broj nabave: E-MV-20/2018-8. koju možete preuzeti ovdje.

Dana 19. srpnja 2018. godine u elektroničkom oglasniku javne nabave objavljuje se Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama za otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za predmet pod nazivom: “Rekonstrukcija nerazvrstane prometnice na području Grada Duge Rese”; Evidencijski broj nabave: E-MV-20/2018-8. koju možete preuzeti ovdje.

Dokumentaciju o nabavi možete preuzeti ovdje. Tehnička specifikacija radova određena je troškovnikom koji je sastavni dio Dokumentacije o nabavi i možete preuzeti ovdje. Ponuditelji su dužni troškovnik i ostalu dokumentaciju (Glavni projekt ZOP-11-07/15 kojega možete preuzeti ovdje.) detaljno proučiti i upoznati se sa svim zahtjevima iz istih te sukladno tomu izraditi i dostaviti svoju ponudu.

Ponuditelj svoju elektroničku ponudu mora dostaviti, predajom u Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske, najkasnije do 10.08.2018. godine  do 12:00 sati.

Javno otvaranje ponuda održat će se u prostorijama Naručitelja na adresi Grad Duga Resa, Trg Sv. Jurja 1, 47250 Duga Resa.