GRAD DUGA RESA|Službene stranice

POSTUPCI

JAVNA NABAVA RADNIH BILJEŽNICA I OSTALOG RADNOG MATERIJALA ZA UČENIKE OSNOVNIH ŠKOLA

Na temelju članka 18. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 06/17) i članka 60. Statuta Grada Duge Rese (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 02/13, 01/15, 06/17 i 10/17) gradonačelnik Grada Duge Rese dana 27. kolovoza 2020. godine donosi Odluku o odabiru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave – Nabava radnih bilježnica i ostalog radnog materijala za učenike osnovnih škola, E-MV-03/2020 koju možete preuzeti ovdje.


Grad Duga Resa dana 16.07.2020. godine raspisuje otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu radnih bilježnica za učenike osnovnih škola Grada Duge Rese, E-MV-03/2020.

Broj objave Poziva na nadmetanje (oznaka/broj) u Elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina je 2020/S 0F2-0026657 koji možete preuzeti ovdje.