GRAD DUGA RESA|Službene stranice

NOVOSTI

JAVNA NABAVA – ENERGETSKA OBNOVA DJEČJEG VRTIĆA KASAR – REKONSTRUKCIJA KOTLOVNICE

Grad Duga Resa dana 09.09.2019. godine sklopio je Ugovor o isporuci robe na energetskoj obnovi Dječjeg vrtića – rekonstrukcija kotlovnice s ekonomski najpovoljnijim ponuditeljem PROMIL d.o.o., Vodostaj 51, 47000 Karlovac, OIB 91140420070. Obavijest o sklopljenom ugovoru objavljena je 03.10.2019. na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave koji možete preuzeti https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Grad Duga Resa dana 30.07.2019. godine raspisuje otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za javnu nabavu – energetske obnove Dječjeg vrtića Kasar – rekonstrukcija kotlovnice, oznake E-MV-11/2019.

Broj objave Poziva na nadmetanje (oznaka/broj) u elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina je 2019/S 0F2-0030868 koji možete preuzeti ovdje