GRAD DUGA RESA|Službene stranice

NOVOSTI

JAVNA NABAVA – ADAPTACIJA DIJELA SREDNJE ŠKOLE DUGA RESA U PODUZETNIČKI INKUBATOR DUGA RESA I USPOSTAVA INFORMATIČKE LOKALNE MREŽE U PODUZETNIČKOM INKUBATORU (II. FAZA) – KK.03.1.2.01.0045

Grad Duga Resa dana 30.09.2019. godine sklopio je Ugovor o adaptaciji dijela Srednje škole Duga Resa u Poduzetnički inkubator Duga Resa i uspostava informatičke lokalne mreže u Poduzetničkom inkubatoru (II. faza) – KK.03.1.2.01.0045 s ekonomski najpovoljnijim ponuditeljem (zajednicom ponuditelja) SA BIŠĆAN d.o.o., Podvožić 16, 47250, Duga Resa, OIB 14814013239 i VENERA d.o.o., Barilović 1c, 47252, Barilović, OIB 26272148383. Obavijest o sklopljenom ugovoru objavljena je 01.10.2019. na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave koji možete preuzeti https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Grad Duga Resa dana 19.07.2019. godine raspisuje otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za adaptaciju dijela Srednje škole Duga Resa u Poduzetnički inkubator Duga Resa i uspostavljanje informatičke lokalne mreže u poduzetnički inkubator (II. faza) KK.03.1.2.01.0045, oznake E-MV-04/2019.

Broj objave Poziva na nadmetanje (oznaka/broj) u elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina je 2019/S 0F2-0029342 koji možete preuzeti ovdje