GRAD DUGA RESA|Službene stranice

Gradska uprava

Gradska službaUpravni odjel za prostorno planiranjeUpravni odjel za gospodarstvoUpravni odjel za proračunIzvještaji o radu gradske uprave

pročelnica Gradske službe
Helena Milković, dipl.iur.
- e-mail: helena.milkovic(at)dugaresa.hr, tel. 047 819 013

Gradska služba
- tel: 047 819 000, 819 011
- fax: 047 841 465
- E-mail: grad-dugaresa(at)dugaresa.hr
- obavljanje stručnih, savjetodavnih, protokolarnih i upravnih poslova za potrebe gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika, te članova Gradskog vijeća,

- obavljanje stručnih, upravnih i tehničkih poslova u vezi priprema sjednica Gradskog vijeća, te njihovih radnih tijela za koje je posebnim aktom zadužena,

- obavljanje poslova u vezi protokola svečanih sjednica

- obavljanje poslova u vezi radnih odnosa službenika i namještenika za potrebe svih upravnih tijela

- normativna djelatnost iz nadležnosti Gradske službe

- koordinacija rada između upravnih tijela i službi grada

- planiranje održavanja i kapitalnih potreba u vezi pokretne i nepokretne imovine, a koje su nužne u osiguranju materijalno tehničkih preduvjeta za rad predstavničkog i izvršnog tijela, njihovih radnih tijela, te upravnih tijela gradske uprave i mjesnih odbora

- suradnja sa saborskim zastupnicima, osobito u postupku donošenja i izmjena propisa iz područja lokalne samouprave i od osobitog značaja za lokalnu samoupravu, te suradnja sa članovima Županijske skupštine Karlovačke županije, osobito u postupku donošenja i izmjena akata koji su od posebnog značaja za Grad Dugu Resu.

- obavljanje poslova kojima se ostvaruje suradnja sa susjednim i drugim jedinicama lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj i inozemstvu

- obavljanje poslove kojima se osigurava promidžba Grada

- obavljanje poslova na povezivanju s javnošću

- poticanje i pomoć u raznim oblicima udruženja građana u područjima koja nisu u djelokrugu rada ostalih upravnih tijela

- obavljanje drugih poslova po nalogu gradonačelnika, njegova zamjenika i predsjednika Gradskog vijeća

- administrativni i stručni poslovi za mjesne odbore

- rad za Savjet mladih Grada Duge Rese

- izrada Službenog glasnika Grada Duge Rese

 • Temeljem članka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) objavljuju se zakoni i ostali propisi koji se odnose na područje rada Gradske službe:

 

USTAVNO UREĐENJE

1.Ustav Republike Hrvatske ("Narodne novine" 85/10 - pročišćeni tekst)

2. Zakon o grbu, zastavi i himni Republike Hrvatske te zastavi i lenti predsjednika Republike Hrvatske ("Narodne novine" 55/90, 26/93, 29/94)
3. Zakon o političkim strankama ("Narodne novine" 76/93, 111/96, 164/98, 36/01)

4. Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina ("Narodne novine" 155/02, 47/10 i 80/10)

UPRAVNI POSTUPAK I UPRAVNI SPOR

 1. Zakon o općem upravnom postupku ("Narodne novine" 47/09.)
 2. Zakon o upravnim sporovima ("Narodne novine" 20/10.)

UREDSKO POSLOVANJE

1. Uredba o uredskom poslovanju (NN broj 7/09)
2. Zakon o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske (NN 33/95)

3. Pravilnik za primjenu Zakona o pečatima i žigovima s grbom Republike hrvatske(„Narodne novine“ 93/95)
4. Uredba o natpisnoj ploči i zaglavlju akta tijela državne uprave, lokalne, područne (regionalne) i mjesne samouprave, te pravnih osoba koje imaju javne ovlasti (NN 34/02)

SUSTAV LOKALNE  I  PODRUČNE  (REGIONALNE ) SAMOUPRAVE

1.. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine”, broj 33/01 i 60/01 , 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11, 114/12 i 19/ 13)

2.Europska povelja o lokalnoj samoupravi (Zakon o potvrđivanju Europske povelje o lokalnoj samoupravi „Narodne novine“ – međunarodni ugovori 14/97, 2/07, 4/08 i 5/08)

3.Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj ("Narodne novine" 86/06, 125/06, 16/07, 95/08 - Odluka Ustavnog suda RH, 46/10, 145/10) – u dijelu koji se odnosi na temeljne odredbe

4. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („    Narodne novine“ 86/08, 61/11)

5. Zakon o lokalnim izborima („Narodne novine“ 144/12)

6. Zakon o postupku primopredaje vlasti („ Narodne novine“ 94/04, 17/07, 91/10, 22/13)

7. Zakon o sprečavanju sukoba interesa u obnašanju javne vlasti („Narodne novine“ 163/03, 94/04, 48/05, 141/06, 60/08, 38/09 i 92/10)

8. Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 28/10)

9. Zakon o poticanju zapošljavanja („Narodne novine“ 57/12, 120/12)

PRISTUP INFORMACIJAMA I JAVNOST RADA

1. Zakon o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine“ 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12)

2. Zakon o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“25/13)

3. Zakon o tajnosti podataka („Narodne novine“  79/07, 86/12)

4. Zakon o medijima („Narodne novine“ 59/04, 84/11, 81/13)

5. Zakon o elektroničkim medijima („Narodne novine“ 1153/09, 84/11)

Upravni odjel za prostorno planiranje, komunalno gospodarstvo, zaštitu okoliša i imovinu

pročelnik Upravnog odjela prostorno planiranje, komunalno gospodarstvo, zaštitu okoliša i imovinu
Mladen Rakočević, d.i.a.
- E-mail: mladen.rakocevic(at)dugaresa.hr, telefon 047/819-014,

Referade Upravnog odjela:

- Referada za katastar vodova i imovinu grada, telefon 047/819-025

- Referada za izvođenje radova i operativne poslove, telefon 047/819-020

- Referada za komunalno gospodarstvo, telefon 047/819-026 - komunalni redar 098/981-5743

Djelokrug rada Upravnog odjela:
- projektiranje i prostorno planiranje
- investicije i kapitalni projekti
- komunalno redarstvo
- zaštita okoliša
- investicije u mjesnim odborima
- komunalni doprinosi i komunalni priključci
- zimska služba

Upravni odjel za gospodarstvo, društvene djelatnosti, stambene, pravne i opće poslove

pročelnica Upravnog odjela
Kristina Luketić, dipl.iur.
- 047 819 012

- e-mail: kristina.luketic(at)dugaresa.hr, telefon 047/819-012.

 • U Upravnom odjelu za gospodarstvo, društvene djelatnosti, stambene, pravne i opće poslove ustrojene su:
 1. Referada za pravne i opće poslove, 047/819-012,
 2. Referada za gospodarstvo i europske integracije, 047/819-017
 3. Referada za društvene djelatnosti i stambene poslove, 047/819-027.
 • Djelokrug rada Upravnog odjela:

- imovinsko-pravni poslovi
- gospodarstvo
- društvene djelatnosti
- kultura
- šport
- osnovno školstvo
- predškolski odgoj
- udruge
- socijalna skrb i zdravstvo
- stanovanje

Temeljem članka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama /NN broj 25/13/  objavljuju se Zakoni i ostali propisi odjela za gospodarstvo i društvene djelatnosti, stambene, pravne i opće poslove:

 • Upravni postupak i upravni spor
 1. Zakon o općem upravnom postupku /NN broj 47/09/
 2. Zakon o upravnim sporovima /NN broj 20/10, 143/12/
 • Uredsko poslovanje i arhivska djelatnost
 1. Zakon o arhivskom  gradivu i arhivima /NN broj 105/97, 64/00, 65/09, 125/11/
 2. Pravilnik o zaštiti i čuvanju arhivske i registraturne građe izvan arhiva  /NN broj 63/04, 106/07/
 3. Pravilnik o korištenju arhivskog gradiva /NN broj 67/99/
 4. Pravilnik o predaji arhivskog gradiva arhivima /NN broj 90/02/
 5. Pravilnik o vrednovanju te postupku odabiranja i izlučivanja arhivskog gradiva /NN broj 90/02/
 6. Kategorizacija stvaratelja  arhivskog gradiva /NN broj 42/07/
 7. Uredba o uredskom poslovanju /NN broj 7/09
 8. Pravilnik o jedinstvenim klasifikacijskim oznakama i brojčanim oznakama stvaralaca i primalaca akata /NN broj 38/88, 75/93/
 9. Zakon o upravnim pristojbama /NN broj 8(96, 95/97, 131/97, 68/98, 77/96, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04,150/05, 153/05, 129/06,117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13/

10.  Uredba o   natpisnoj ploči i zaglavlju akata tijela državne uprave, lokalne , područne /regionalne/ i mjesne samouprave te pravnih osoba koje imaju javne ovlasti  /NN broj 34/02/
11.  Zakon o pečatima i žigovima RH /NN 33/95/

 • Ustavno uređenje
 1. Ustav Republike Hrvatske /NN 85/10 – pročišćeni tekst/
 2. Zakon o izboru predsjednika Republike Hrvatske /NN broj 22/92m 42/92m 71/97, 69/04, 99/04, 44/06, 24/11/
 3. Zakon o izborima zastupnika u Hrvatski sabor  /NN broj 116/99, 109/00, 53/03, 69/03, 167/03, 44/06, 19/07, 20/03, 145/10, 24/11, 93/11, 120/11/
 4. Zakon o registru birača /NN broj 144/12/
 • Sustav državne i lokalne /područne/ regionalne samouprave
 1. Zakon o sustavu državne uprave /NN 150/11, 12/13/
 2. Zakon o Vladi RH /NN broj 150/11/
 3. Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave /NN broj 150/11, 22/12, 39/13, 125/13, 148/13/
 4. Zakon o lokalnoj i područnoj /regionalnoj/ samoupravi   /NN broj 33/01/, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13/Zakon o područjima  županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj  /NN broj  86/06,125/06, 16/07, 95/08, 46/10, 145/10, 37/13,44/13, 45/13/
 5. Zakon o financiranju  jedinica lokalne i područne  /regionalne/ samouprave /NN broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12/
 6. Europska povelja o lokalnoj  samoupravi  /Zakon o potvrđivanju Europske povelje o lokalnoj samoupravi  /međunarodni ugovori NN broj 14/97, 2/07, 4/08, 5/08/
 7. Zakon o lokalnim izborima /NN broj 144/12/
 8. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj /regionalnoj/ samoupravi /NN broj 86/08, 61/11/
 9. Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj /regionalnoj/ samoupravi /NN broj 28/10/
 • Društvene djelatnosti
 1. Zakon o sportu (NN br.71/06, 158/08, 124/10, 124/11, 86/12 i 94/13),
 2. Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (NN br. 47/90, 27/93 i 38/09)
 3. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12 i 94/13)
 4. Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju /NN broj 10/97, 107/07, 94/13/
 5. Zakon o ustanovama /NN broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08/
 6. Zakon o upravljanju  javnim ustanovama u kulturi /NN 96/01/
 7. Državni pedagoški  standard predškolskog odgoja i naobrazbe  /63/08, 90/10/
 8. Zakon o knjižnicama  /NN RH broj 105/97, 5/98, 104/00, 87/08, 69/09/
 9. Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci /NN broj 28/11/

10.  Zakon o pučkim otvorenim učilištima /NN broj 54/97, 5/98, 109/99, 139/10/
11.  Zakon o radu /149/09, 61/11, 82/12, 73/12, 73/13 u dijelu radnih odnosa zaposlenika u ustanovama/
12.  Zakon o socijalnoj skrbi (NN 33/12)
13.  Zakon o udrugama (NN 88/01 i 11/02)
14.  Uredba o računovodstvu neprofitnih organizacija /NN broj 7/09, 10/08/
15.  Zakon o Hrvatskom Crvenom križu (NN 71/10)
16.  Zakon o vatrogastvu (NN 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04-pročišćeni tekst,  174/04, 38/09 i 80/10)
17.  Zakon o zaštiti i spašavanju (NN 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10)
18.  Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja (NN 79/06)
19.  Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10)

 • Komunalno gospodarstvo
 1. Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12 i 94/13, 153/13/
 2. Zakon o vodama /NN broj 153/09, 63/11, 130/11, 56/13/
 3. Zakon o financiranju vodnog gospodarstva /NN broj 153/09, 90/11, 56/13/
 4. Zakon o cestama /NN broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13/
 5. Zakon o koncesijama /NN broj 143/12/
 6. Zakon o grobljima /NN broj 19/98, 50/12/
 7. Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama /NN 86/12, 143/13/
 • Stanovanje
 1. Zakon o  najmu stanova /NN broj 91/96, 48/98, 66/98, 22/06/
 2. Uredba o održavanju zgrada /NN broj 64/97/
 3. Uredba o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene  najamnine /NN broj 40/97, 117/05/
 4. Odluka o utvrđivanju visine slobodno ugovorene namjene /NN broj 120/00/
 • Pravni poslovi
 1. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12)
 2. Zakon o zemljišnim knjigama  /NN 91/96, 68/98, 137/99, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08/
 3. Zakon o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske /NN broj 94/13/
 4. Uredba o darovanju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske /NN broj 127/13/
 5. Uredba o načinu  raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske /NN broj 127/13/
 6. Zakon o zakupu i kupoprodaji  poslovnog prostora /NN broj 125/11/
 7. Ovršni zakon /NN broj 112/12, 25/13/
 8. Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima /NN broj 9/10, 112/12/
 9. Opći porezni zakon /NN broj 147/08, 18/11, 78/12m 136/12, 73/13/
 • Gospodarstvo
 1. Zakon o poticanju malog gospodarstva (NN br. 29/02, NN br. 63/07, NN br. 53/12, NN br. 56/13);
 2. Zakon o poticanju investicija i unapređenju  investicijskog okruženja (NN br. 111/12, NN br. 28/13);
 3. Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture NN. br. 93/13);
 4. Zakon o regionalnom razvoju RH  (NN br.153/09);
 5. Zakon o igralištima za golf (NN br. 152/08)
 6. Pravilnik o upisniku upravnih tijela  jedinica lokalne i područne (regionalne ) samouprave , agencija i drugih pravnih osoba  osnovanih s ciljem učinkovite  koordinacije i poticanja regionalnog razvoja  (NN br. 53/10);
 7. Uredba o indeksu razvijenosti (NN br. 63/10);
 8. Odluka o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju  razvijenosti (NN 89/10);
 9. Odluka o izmjenama i dopunama uredbe o indeksu razvijenosti (NN 158/13);

10.  Zakon o poljoprivrednom i ruralnom razvoju  (NN br. 120/12, NN br. 136/12);
11.  Zakon o državnim potporama (NN br. 140/05, NN br. 49/11);
12.  Uredba o državnim potporama (NN br. 50/06);
13.  Odluka  o objavljivanju popisa pravila o državnim potporama  (NN br. 121/06, NN br. 31/10);
14.  Zakon o državnim potporama u poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu (NN br. 72/13, NN br. 141/13);
15.  Pravilnik o državnim potporama u poljoprivredi i ruralnom razvoju (NN br. 101/13);
16.  Pravilnik o načinu prijavljivanja i prikupljanja podataka  o postojećim mjerama  lokalne potpore  te  načinu vođenja  i sadržaju  registra državnih potpore  poljoprivredi i ruralnom razvoju (NN br. 16/13);
17.  Zakon o kamatama (NN br. 28/96, NN br. 94/02, );
18.  Zakon o zateznim kamatama (NN br. 28/96);
19.  Zakon o poljoprivrednom zemljištu (NN br. 39/13);
20.  Uredba  o obrascu i načinu vrednovanja Gospodarskog programa  korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu  Republike Hrvatske (NN br. 66/13);
21.  Pravilnik o dokumentaciji potrebnoj za raspisivanje  javnog poziva  za zakup, zakup za ribnjake i zamjenu poljoprivrednog zemljišta  u vlasništvu Republike Hrvatske (NN br. 84/13);
22.  Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (NN br. 136/06, NN br. 152/08, NN br. 43/09, NN br. 88/10, NN br. 50/12);
23.  Zakon o trgovini (NN br. 87/08, NN br. 116/08, NN br. 76/09, NN br. 114/11, NN br. 68/13);
24.  Pravilnik o radnom vremenu prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo (NN br. 80/11);
25.  Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda (NN br. 73/97);
26.  Metodologija za procjenu šteta od elementarnih nepogoda ( NN br. 96/98);

pročelnica Upravnog odjela za proračun, financije, javne prihode i gradsku riznicu
Mira Fudurić Kurelić, univ.spec.oec.

E-mail: mira.fuduric.kurelic(at)dugaresa.hr, telefon 047/819-015

 • Referade Upravnog odjela:

- Referada za financije, izvršenje i izvještavanje proračuna, telefon 047/819-019

- Referada za računovodstvo, telefon 047/819-018

 • Djelokrug rada Upravnog odjela:

- izrada Proračuna
- praćenje realizacije proračunskih prihoda i rashoda
- financijsko praćenje projekata Grada
- računovodstveno financijski poslovi za Proračun, Fond za razvoj poljoprivrede i Gradsku knjižnicu i čitaonicu

Temeljem članka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) objavljuju se zakoni i ostali propisi koji se odnose na područje rada ovog Upravnog odjela:

1. Zakon o proračunu (NN br. 87/08 i 136/12)
2. Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN br.32/11)
3. Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN br.114/10 i 31/11)
4. Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN br. 26/10)
5. Podaci iz Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika za 2013. godinu (NN 60/12 - godišnja objava u NN na kraju godine za sljedeću godinu)
6. Zakon o porezu na dohodak (NN br. 177/04, 73/08, 80/10,114/11,22/12 i 144/12)
7. Pravilnik o porezu na dohodak (NN br. 95/05, 96/06, 68/07, 146/08, 2/09, 9/09, 146/09, 123/10, 137/11 i 61/12)
8. Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine (NN br. 120/12)
9. Zakon o doprinosima (NN 84/08, 152/08, 94/09, 18/11, 22/12 i 144/12)
10. Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2013. godinu (NN br. 132/12 i 34/13 - godišnja objava u NN na kraju godine za sljedeću godinu)
11. Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN br. 143/02 i 33/05)
12. Zakon o poticanju zapošljavanja (NN br. 57/12 i 120/12)
13. Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN br. 150/08 -123/12)
14. Naredba o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2013. godini (NN br. 2/13 – godišnja objava)
15. Zakon o prikupljanju podataka po osiguranicima o doprinosima za obvezna mirovinska osiguranja (NN br. 177/04 i 90/11)
16. Pravilnik o obrascu R-Sm (NN br. 38/05 – 135/09)
17. Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN br. 69/99-61/11, 25/12 i 136/12)
18. Zakon o šumama (NN br.140/05-25/12)
19. Zakon o platnom prometu (NN br. 133/09 i 136/12)
20. Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru (NN  br.141/06)
21. Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN br. 139/10)
22. Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i Izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN br. 78/11 i 106/12)
23. Pravilnik o provedbi financijskog upravljanja i kontrola u javnom sektoru (NN br.130/11)
24. Naputak o otkrivanju, postupanju i izvješćivanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika (NN br. 70/12)
25. Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN br. 24/13)
26. Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 28/10)
27. Zakon o javnoj nabavi (NN br. 90/11)
28. Uredba o objavama javne nabave (NN br. 10/12)
29. Uredba o nadzoru nad provedbom Zakona o javnoj nabavi (NN br. 10/12)
30. Pravilnik o izobrazbi u području javne nabave (NN br. 6/12)
31. Uredba o načinu izrade i postupanja s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama (NN br. 10/12)
32. Pravilnik o primjeni Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV) – NN br. 6/12
33. Pravilnik o popisu obveznika primjene Zakona o javnoj nabavi (NN br. 19/12)
34. Zakon o koncesijama (NN br. 143/12)
35. Pravilnik o registru koncesija (NN br. 26/13)
36. Zakon o financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave (NN br. 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08 i 25/12)
37. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 19/13)
38. Ovršni zakon (NN br. 112/12)
39. Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (NN br. 91/10 i 112/12)
40. Zakon o porezu na dodanu vrijednost (NN br. 47/95, 106/96, 164/98, 105/99, 54/00, 73/00, 127/00, 48/04, 82/04, 90/05, 76/07, 87/09, 94/09, 22/12 i 136/12)
41. Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost (NN br. 149/09, 89/11, 29/12, 64/12 i 146/12)
42. Zakon o športu (NN br. 71/06, 124/10, 124/11 i 86/12)
43. Zakon o vatrogastvu (NN br. 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 174/04, 38/09 i 80/10)
44. Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 57/01, 26/03, 82/04, 178/04, 38/09,79/09, 153/09, 49/11 i 144/12)
45. Zakon o vodama (NN br. 153/09, 63/11, 130/11 i 56/13)
46. Zakon o financiranju vodnog gospodarstva (NN br. 153/09 i 56/13)
47. Opći porezni zakon (NN br. 147/08, 18/11, 78/12 i 136/12)
48. Zakon o općem upravnom postupku (NN br. 47/09)
49. Zakon o Hrvatskom crvenom križu (NN br. 71/10)
50. Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (NN br. 48/13)
51. Pravilnik o obliku i sadržaju zadužnice (NN br. 115/12)
52. Pravilnik o obliku i sadržaju bjanko zadužnice (NN br. 115/12)
53. Pravilnik o obračunskim zavodima, naknadi za posredovanje i obrascu mjenice (NN br. 77/99, 146/99, 35/00, 22/03, 39/08 i 146/10)
54. Pravilnik o postupku zaduživanja te davanje jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN br. 55/09 i 139/10)
55. Zakon o rudarstvu (NN br. 56/13)
56. Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN br. 86/12)
57. Uredba o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru (NN br. 98/12)
58. Uredba o računovodstvu neprofitnih organizacija (NN br. 10/08 i 7/09)

Izvještaj o radu gradske uprave za 2015. godinu možete preuzeti ovdje.