Notice: Undefined index: status in /home/dugares1/public_html/wp-content/plugins/easy-facebook-likebox/easy-facebook-likebox.php on line 69

Notice: Undefined index: status in /home/dugares1/public_html/wp-content/plugins/easy-facebook-likebox/easy-facebook-likebox.php on line 85

Deprecated: load_plugin_textdomain was called with an argument that is deprecated since version 2.7.0 with no alternative available. in /home/dugares1/public_html/wp-includes/functions.php on line 5156

Notice: Use of undefined constant who_is_online_widget_register - assumed 'who_is_online_widget_register' in /home/dugares1/public_html/wp-content/plugins/who-is-online/who-is-online.php on line 167

Notice: Undefined index: status in /home/dugares1/public_html/wp-content/plugins/easy-facebook-likebox/easy-facebook-likebox.php on line 238

Notice: Undefined index: status in /home/dugares1/public_html/wp-content/plugins/easy-facebook-likebox/easy-facebook-likebox.php on line 240

Deprecated: register_sidebar_widget is deprecated since version 2.8.0! Use wp_register_sidebar_widget() instead. in /home/dugares1/public_html/wp-includes/functions.php on line 4862

Notice: Undefined variable: botname in /home/dugares1/public_html/wp-content/plugins/who-is-online/who-is-online.php on line 347

Deprecated: wpdb::escape is deprecated since version 3.6.0! Use wpdb::prepare() or esc_sql() instead. in /home/dugares1/public_html/wp-includes/functions.php on line 4862

Deprecated: wpdb::escape is deprecated since version 3.6.0! Use wpdb::prepare() or esc_sql() instead. in /home/dugares1/public_html/wp-includes/functions.php on line 4862
Gradonačelnik | GRAD DUGA RESA|Službene stranice

GRAD DUGA RESA|Službene stranice

Gradonačelnik

 • Gradonačelnik Grada Duge Rese u obavljanju izvršne vlasti:
 1. utvrđuje i podnosi prijedloge općih akata koje donosi Gradsko vijeće,
 2. donosi opće i pojedinačne akte kada je na to ovlašten propisom,
 3. daje mišljenje o prijedlozima akata koje Gradskom vijeću podnese drugi ovlašteni predlagatelj,
 4. predlaže Gradskom vijeću donošenje proračuna, Odluke o izvršenju proračuna, te polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna,
 5. odgovoran je za planiranje i izvršenje proračuna,
 6. izvršava i osigurava izvršenje proračuna,
 7. upravlja nekretninama i pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu Grada Duge Rese, kao i prihodima i rashodima u skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktima Grada Duge Rese,
 8. odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretninama i nekretninama Grada Duge Rese, čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina a najviše do 1.000.000,00 kn,
 9. utvrđuje prijedloge odluka o stjecanju i prijenosu (kupnji i prodaji) dionica i udjela Grada Duge Rese u trgovačkim društvima kojih je Grad osnivač,
 10. donosi Pravilnik o unutarnjem redu za upravna tijela Grada Duge Rese,
 11. usmjerava rad upravnih tijela Grada Duge Rese te obavlja nadzor nad zakonitošću,
 12. donosi Odluku o kriterijima ocjenjivanja službenika i namještenika,
 13. odlučuje o tjednom i dnevnom rasporedu radnog vremena gradske uprave
 14. imenuje i razrješava pročelnike upravnih tijela Grada Duge Rese nakon provedenog natječaja
 15. odlučuje u II. stupnju po prigovoru službenika i namještenika na rješenja iz radnog odnosa
 16. odgovoran je za uspostavu, razvoj i provedbu sustava unutarnjih kontrola (financijsko upravljanje i kontrole te unutarnja revizija) u Gradu Dugoj Resi
 17. podnosi Gradskom vijeću odgovarajuća izvješća
 18. obavlja nadzor rada tijela mjesnih odbora
 19. zaključuje ugovore i druge pravne poslove u skladu sa zakonom i drugim propisima,
 20. obavlja druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost zakonom, ovim Statutom, općim aktima Grada Duge Rese ili drugim propisima.

Dužnost gradonačelnika obavlja se profesionalno. Više informacija o djelokrugu rada Gradonačelnika možete potražiti u Statutu Grada Duge Rese.

GRADONAČELNIK Grada Duge Rese je TOMISLAV BOLJAR, emba (HSS), rođ. 03.05.1973. godine, oženjen, otac troje djece

OBRAZOVANJE

 • 2017 – nadalje – gradonačelnik Grada Duge Rese
 • 2016 – 2017 – zamjenik gradonačelnika koji obnaša dužnost gradonačelnika Grada Duge Rese
 • 2009 – 2016 – zamjenik gradonačelnika Grada Duge Rese
 • 2007 – 2009  – Executive Master of Business Administration, Executive MBA, Cotrugli Business School, akreditirana od strane Association of MBAs
 • 2008              – Certifikat za rad s EU fondovima, Apriori komunikacije i RR&CO. Knowledge Centre Ltd., agencije za komunikacijski menadžment usuradnji s vodećom slovenskom konzultantskom tvrtkom na području nepovratnih sredstava.
 • 2006 – 2007 – Marketing Manager u turizmu, IBIS Business Academy, privatna poslovna škola,  program verificiran od strane ministarstva
 • 2005 – 2006 – Komunikacija s ljudima i medijima, Njemačka zaklada “Friedrich-Naumann-Stifting”
 • 1992 – 1998  – Postavljanje i definiranje ciljeva, gospodarenje mineralnim i energetskim  sirovinama, Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Zagreb

RADNO ISKUSTVO

 • veljača 2007 – voditelj Turističke zajednice Grada Duge Rese
 • kolovoz 2005 – veljača 2007 – predsjednik volonter Turističke zajednice Grada Duga Rese
 • kolovoz 2005 – veljača 2007 – direktor prodaje tvrtke Arcus SLO
 • prosinac 2000 – kolovoz 2005 – vlasnik tvrtke za računarstvo i trgovinu Qwert
 • ožujak 2000 – ožujak 2001 – regionalni voditelj tvrtke Eureco

Zamjenica gradonačelnika je KATARINA SRAKOČIĆ.

Prijam stranaka gradonačelnik vrši ponedjeljkom u vremenu 09 – 11 sati uz najavu za prijam na razgovor telefonski na broj 047/819-000 ili osobno u sobi broj 40 na II. katu zgrade Grada, dok se prijam stranaka na urudžbeni zapisnik vrši svaki radni dan u vremenu 07 – 15 sati u sobi broj 48 na II. katu zgrade Grada.