GRAD DUGA RESA|Službene stranice

GOSPODARENJE OTPADOM

 

IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM ZA 2020. GODINU možete preuzeti ovdje. (ovdje) Isto je objavljeno u Službenom glasniku Grada Duge Rese 01/21.

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM ZA 2019. GODINU možete preuzeti ovdje. (prilog) Isto je objavljeno u Službenom glasniku Grada Duge Rese 02/20.

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM ZA 2018. GODINU možete preuzeti ovdje. Isto je objavljeno u Službenom glasniku Grada Duge Rese 03/19.


MOBILNO RECIKLAŽNO DVORIŠTE I ZELENI OTOCI NA PODRUČJU GRADA DUGE RESE

Raspored rada mobilnog reciklažnog dvorišta Duga Resa za travanj 2021. potražite na web stranici Čistoće Duga Resa d.o.o. (link) možete preuzeti u pdf formatu ovdje.

Raspored rada mobilnog reciklažnog dvorišta za prosinac 2020. potražite na web stranici Čistoće Duga Resa d.o.o. (link) odnosno u pdf formatu ovdje.

Raspored rada mobilnog reciklažnog dvorišta za prosinac 2020. potražite na web stranici Čistoće Duga Resa d.o.o. (link) odnosno u pdf formatu ovdje.

Raspored rada mobilnog reciklažnog dvorišta potražite na web stranici Čistoće Duga Resa d.o.o.  (link) kao i popis zelenih otoka na području Grada Duge Rese (pdf).


GOSPODARENJE OTPADOM

Otpad je skup tvari kemijskog, biološkog ili nuklaernog porijekla. Otpad nastaje isključivo ljudskom djelatnošću. Neadekvatan je za dalju upotrebu na klasičan način i zahtjeva nove načine obrade i prerade. Dijelimo ga na plinoviti, tekući i kruti otpad. Otpad može biti inertan, neopasan i opasan otpad.

Gospodarenje otpadom znači skupljanje, prijevoz, oporaba i zbrinjavanje otpada uključujući nadzor nad tim postupcima i naknadno održavanje lokacija  zbrinjavanja, a obuhvaća i radnje koje poduzimaju trgovac ili posrednik.

ZAKONSKA PODLOGA: