GRAD DUGA RESA|Službene stranice

NOVOSTI

Dostava prijave potreba za radnikom za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Napomena:  prijave po oglasu
mogu se  dostavljati od 13.07. do 20.07.2015.

Poštovani,

Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Karlovac, odobrio je Program stručnog osposobljavanja osoba primljenih na rad u u gradsku upravu bez zasnivanja radnog odnosa. Obzirom na odobreni Program, Grad Duga Resa prijavljuje potrbu za sljedećim osobama:

 

 • samostalni upravni referent za imovinsko pravne poslove

 

Potrebna sprema, znanja i vještine za navedeno radno mjesto su:

-VSS pravne struke

-poznavanje rada na računalu,

-poznavanje jednog stranog jezika u govoru i pismu.

 

Opis poslova radnog mjesta 1. obuhvaća:

*prati primjenu propisa i daje stručne upute za njihovu provedbu

 • daje stručnu pomoć i djeluje u izradi općih akata iz djelokruga Upravnog odjela kao rješenja, odluka i zaključaka iz nadležnosti Upravnog odjela
 • priprema nacrte upravnih akata iz djelokruga Upravnog odjela
 • priprema predmete za vođenje sudskih i upravnih postupaka za potrebe nadležnih tijela Grada
 • vodi evidenciju o imovini Grada i postupke za utvrđivanje vlasništva Grada (zemljišta, poslovnih zgrada, prostorija, stanova) i usklađivanje s važećom zakonskom regulativom
 • vodi upravni postupak i izrađuje nacrt rješenja u upravnim stvarima
 • obavlja poslove u svezi provedbe postupka dodjele stipendija studentima, studentskih kredita i drugih sličnih programa
 • prati stanje u oblasti predškolskog odgoja i školstva, obrađuje zahtjeve za osiguranje sredstava
 • obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i gradonačelnika.

 

 1. stručni suradnik za imovinsko pravne poslove i društvene djelatnosti

Potrebna sprema, znanja i vještine za navedeno radno mjesto su:

-VŠS upravno-pravne struke

-poznavanje rada na računalu.

 

Opis poslova radnog mjesta 2. obuhvaća:

 • prati propise u djelokrugu radnog mjesta
 • vodi jednostavne imovinsko pravne postupke
 • obavlja poslove provođenja socijalnog programa grada i drugih pomoći građanima, te poslove iz područja zdravstva
 • obavlja poslove iz područja vatrogastva, zaštite i spašavanja i sl
 • obavlja stručne poslove iz područja kulture, športa i udruga građana,
 • obavlja poslove iz područja stambenih odnosa (vođenje evidencije o stanovima u najmu, provođenje postupka dodjele gradskih stanova u najam, održavanje stanova, poslovi kupoprodaje stanova)
 • sudjeluje u postupku kontrole naplate najamnine i drugih troškova stanovanja
 • sudjeluje u postupku kontrole obračuna i plaćanja stambene pričuve
 • priprema materijale za Gradsko vijeće.
 • vodi upravni postupak i izrađuje nacrt rješenja
 • obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika
 • za rad odgovara pročelniku Upravnog odjela

 

 

 • savjetnik za planiranje i praćenje proračuna

 

 

Potrebna sprema, znanja i vještine za navedeno radno mjesto su:

-VSS ekonomske struke

-poznavanje rada na računalu,

-poznavanje jednog stranog jezika.

 

Opis poslova radnog mjesta 3. obuhvaća:

 • sudjeluje u izradi financijskih izvještaja proračuna u skladu s važećim zakonima i propisima
 • izrađuje statističke i ostale izvještaje prema potrebama
 • priprema materijale i potrebnu dokumentaciju kod izrade planova proračuna, te sudjeluje u izradi proračuna
 • izrađuje prijedloge odluka, rješenja i zaključaka koje donosi gradonačelnik ili Gradsko vijeće
 • obrađuje financijsku podlogu za gradske projekte i programe
 • prati propise i literaturu iz područja proračunskog planiranja, računovodstva i izvještavanja
 • koordinira funkcioniranje gradske riznice
 • vodi evidenciju danih i primljenih jamstava i garancija, te vrijednosnih papira
 • obavlja poslove obračuna i isplate plaća i naknada, te izrađuje propisane izvještaje
 • obavlja poslove bezgotovinskog poslovanja (e-sustav plaćanja)
 • obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika
 • za svoj rad odgovara pročelniku Upravnog odjela.

 

 

 • Stručni suradnik-glavni knjigovođa

 

Potrebna sprema, znanja i vještine za navedeno radno mjesto su:

– VŠS ekonomske struke

-poznavanje rada na računalu.

 

Opis poslova radnog mjesta 4. obuhvaća:

 • knjiženje i evidentiranje poslovnih promjena i transakcija proračunskih fondova, te gradskih mjesnih odbora
 • vođenje analitičkog knjigovodstva: dugotrajne imovine po vrsti, količini i vrijednosti (nabavna i otpisna vrijednost) te s drugim potrebnim podacima (smještaju), kratkotrajne nefinancijske imovine (zalihe materijala, proizvoda i roba) po vrsti, količini, vrijednosti i smještaju financijske imovine i obveza i to: primljenih i izdanih vrijednosnih papira i drugih financijskih instrumenata (po vrstama, subjektima, pojedinačnim vrijednostima, dospjelosti, stanjima), potraživanja i obveza po odnosu primljenih i danih zajmova i kredita (po vrstama, subjektima, pojedinačnim vrijednostima, dospjelosti i obračunatim kamatama),
 • prati propise i literaturu iz područja proračunskog računovodstva
 • obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika
 • za svoj rad odgovara pročelniku Upravnog odjela.

 

 

 • savjetnik za građenje i komunalno gospodarstvo

 

 

Potrebna sprema, znanja i vještine za navedeno radno mjesto su:

 

 • magistar struke ili stručni specijalist građevinske ili arhitektonske struke
 • poznavanje rada na računalu,
 • poznavanje jednog stranog jezika.

 

Opis poslova radnog mjesta 5. obuhvaća:

 • ažurira katastar vodova
 • izrađuje godišnje i četverogodišnje planove održavanja i gradnje komunalne infrastrukture
 • izrađuje i prati realizaciju poslova zimske službe
 • sudjeluje u pripremi javnih natječaja za putove iz nadležnosti radnog mjesta
 • vodi gradske komunalne projekte
 • izrađuje prijedloge akata iz nadležnosti radnog mjesta (odluke, rješenja)
 • uređuje pitanja iz domene prometa
 • radi poslove po nalogu pročelnika
 • odgovara za rad pročelniku.

 

 

 • stručni suradnik za investicije

 

Potrebna sprema, znanja i vještine za navedeno radno mjesto su:

 

 • VŠS građevinske struke
 • poznavanje rada na računalu.

 

Opis poslova radnog mjesta 6. obuhvaća:

 • izrađuje i ažurira katastar vodova
 • izrađuje i vodi katastar kućnih brojeva
 • koordinira aktivnosti grada i mjesnih odbora po programima održavanja i izgradnje objektata komunalne infrastrukture i objekata u vlasništvu grada ili udruga
 • provodi investicijski nadzor radova na izgradnji i održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te drugih gradskih objekata
 • izrađuje troškovnike za razne radove
 • prati radove vezane uz prometnu signalizaciju
 • surađuje u izradi godišnjih i četverogodišnjih planova izgradnje komunalne infrastrukture
 • sudjeluje u postupcima odabira izvođača radova (direktna pogodba, javna nabava)
 • sudjeluje u pripremi javnih natječaja i programskih zadataka za gradske projekte
 • sudjeluje u upravljanju poslovnim prostorima i javnim površinama
 • radi poslove po nalogu pročelnika
 • odgovara za rad pročelniku.

 

 

 • Stručni suradnik na poslovima Gradske službe.

 

Potrebna sprema, znanja i vještine za navedeno radno mjesto su:

 • VŠS upravno-pravne ili ekonomske struke,
 • poznavanje rada na računalu.

 

Opis poslova radnog mjesta 7. obuhvaća:

 • prati  propise iz djelokruga radnog mjesta
 • priprema materijale za Gradsko vijeće
 • vodi upravni postupak i izrađuje nacrte rješenja
 • izrađuje nacrte prijedloga odluka, rješenja, zaključaka koje donosi gradonačelnik ili Gradsko vijeće
 •  pomaže u pripremama i organiziranju poslova u vezi sjednica Gradskog vijeća te njegovih radnih tijela za koje je zadužena Gradska služba
 • pomaže u obavljanju protokolarnih poslova
 • obavlja poslove prijepisa akata i Službenog glasnika
 • vodi i izrađuje zapisnike i evidencije sa sjednica Gradskog vijeća i radnih tijela
 • radi na ažuriranju web stranice
 • drugi poslovi po nalogu pročelnika.                      

 

Svojoj prijavi kandidati moraju priložiti:

1.zamolbu,

2.životopis,

3.dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice),

 1. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome, svjedodžbe ili drugog školskog uvjerenja),

5.elektronički zapis  podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz kojeg je vidljiv ostvareni staž osiguranja te potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje iz koje je vidljivo vrijeme nezaposlenosti,

6.uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci) od dana objave ovog oglasa pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.

 

Dokazi koji se prilažu, prilažu se u neovjerenom presliku a prije izbora kandidata/ tkinje, predočiti će se izvornik po zahtjevu poslodavca.

 

Prijava mora sadržavati:

 1. osobne podatke podnositelja/ice prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona i po mogućnosti e-mail adresa) i
 2. naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Osobe koje su podnijele nepravovremenu i nepotpunu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz ovog poziva, ne smatraju se kandidatima prijavljenima na poziv.

Odluku o izboru kandidata/tkinja donosi gradonačelnik Grada Duge Rese vodeći računa o interesima, profesionalnim ciljevima i motivaciji kandidata i trajanju nezaposlenosti.

Obavijest o izboru i poziv na potpisivanje Ugovora o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa, biti će poslani samo izabranom kandidatu/kandidatkinji.

S izabranim kandidatom/kandidatkinjom zaključiti će se pisani ugovor u kojem se utvrđuje radno mjesto za čije se poslove provodi stručno osposobljavanje, trajanje stručnog osposobljavanja te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana.

Po obavljenom stručnom osposobaljavanju kandidat/kandidatkinja ima pravo polaganja državnog stručnog ispita čije troškove snosi Grad Duga Resa.

Prijave s dokazima o ispunjavanju propisanih uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave poziva pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje na adresu Grad Duga Resa, Gradska služba, Trg sv. Jurja 1, 47 250 Duga Resa, s naznakom „za prijam osoba na stručno osposobljavanje za radno mjesto____________________“ i s naznakom „NE OTVARAJ“.

 

S poštovanjem,

GRADONAČELNIK GRADA DUGE RESE

Ivan Baršić, ing.stroj.

 

CIJELI DOKUMENT PREUZMITE OVDJE