GRAD DUGA RESA|Službene stranice

BAGATELNA NABAVA

BAGATELNA NABAVA – IZRADA IDEJNIH RJEŠENJA I ISHOĐENJE SVIH POSEBNIH UVJETA ZA REKONSTRUKCIJE NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU GRADA DUGA RESA

Grad Duga Resa dana 4.02.2015.g. nakon provedenog postupka bagatelne nabave sklopio je Ugovor o izvršenju usluge izrade geodetskih podloga za nerazvrstane ceste na području Grada Duge Rese sa gospodarskim subjektom GEO-KOM d.o.o., B.J.Jelačića 87, 47 250 Duga Resa.