GRAD DUGA RESA|Službene stranice

BAGATELNA NABAVA

BAGATELNA NABAVA – IZRADA GEODETSKIH PODLOGA ZA NERAZVRSTANE CESTE NA PODRUČJU GRADA DUGE RESE

Grad Duga Resa dana 4.02.2015.g. nakon provedenog postupka bagatelne nabave sklopio je Ugovor o izvršenju usluge izrade idejnih rješenja i ishođenja svih posebnih uvjeta koji prethode izradi glavnih projekata rekonstrukcije cesta na području Grada Duge Rese sa gospodarskim subjektom ULJANIK d.o.o, Mate Bučara 9, 44 250 Petrinja.