GRAD DUGA RESA|Službene stranice

NOVOSTI

Javna rasprava o prijedlogu stavljanja van snage Urbanističkog plana uređenja poslovne zone Gornje Mrzlo Polje


javna rasprava 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temeljem članka 96. st 3. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17 i 114/18, 39/19, 98/19) i Odluke o provođenju postupka stavljanja van snage Urbanističkog plana uređenja poslovne zone Gornje Mrzlo polje (SG 06/20) Upravni odjel za prostorno planiranje, komunalno gospodarstvo, zaštitu okoliša I imovinu Grada Duge Rese objavljuje

JAVNU RASPRAVU

o prijedlogu  stavljanja van snage Urbanističkog plana uređenja poslovne zone Gornje Mrzlo Polje

1.Zaključkom Gradonačelnika Grada Duge Rese Klasa : 350-01/20-01/02 Ur.br: 2133/03-04/01-20-10  od 07.listopada 2020.god. utvrđen je Prijedlog Urbanističkog plana uređenja poslovne zone Gornje Mrzlo Polje u postupku stavljanja van snage  (u daljnjem tekstu Prijedlog plana) za javnu raspravu koja će trajati od 20.10.2020.god. do 03.11.2020. godine.

 

2.Javni uvid u Prijedlog plana za vrijeme trajanja javne rasprave za sve zainteresirane stranke  bit će u prostorijama gradske uprave na II. katu u sobi 42 , Trg Sv. Jurja 1, u navedenom razdoblju svakim radnim danom unutar propisanog radnog vremena gradske uprave i na mrežnim stranicama Grada Duge Rese

 

3.Javno izlaganje o Prijedlogu plana održat će se 27. listopada 2020.god ( utorak) u Pučkom otvorenom učilištu – Demokratski rasadnik Trg Sv. Jurja 3 Duga Resa s početkom u 11,00 sati

 

4.Prijedlozi, primjedbe i pisana očitovanja  na Prijedlog plana mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave

  • upisati u knjigu primjedbi i prijedloga koja će se nalaziti na mjestu uvida i izlaganja

       Prijedloga plana

  • unijeti u zapisnik koji se vodi tijekom javnog izlaganja
  • dostaviti  pisanim dopisom u pisarnicu Grada Duge Rese zaključno sa 03.2020.god.na adresu Grad Duga Resa, Trg sv Jurja 1 47 250 Duga Resa ili e-mail adresu: grad-dugaresa@dugaresa.com.hr  s naznakom “za javnu raspravu o Prijedlogu plana”

 

5.Primjedbe i prijedlozi koji nisu čitko napisani  kao i dopisi koji pristignu nakon propisanog roka neće se uzimati u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi

6.Javnopravna tijela dostavljau pisana očitovanja odnosno mišljenja nositelju izrade. U koliko ih ne dostave u roku smatra se da je mišljenje dano i da je Prijedlog plana izrađen u skladu s danim zahtjevima.

7.Tekst javne rasprave objevit će se u dnevnom tisku, mrežnoj stranici Ministarstva prostornog uređenja graditeljstva I državne imovine i mrežnoj stranici Grada Duge Rese

 

                             Pročelnik :

Mladen Rakočević dipl.ing.arh

 

Dokument u wordu možete preuzeti ovdje.